You are here

KÂĞIT, KİTAP VE KÜTÜPHANELER

PAPER. BOOK AND LIBRARIES

Journal Name:

Publication Year:

Key Words:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Despite new and ever-changing technological improvements, it seems that paper and book will keep their place and importance as carriers of knowledge, or, in other words, as documents. Libraries, too, arc common places which collect, preserve, conserve and keep the documents in order to present them to the use of their readers. This paper gives a brief development history of paper, book and libraries throughout the world and in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Teknolojinin inanılmaz bir hızla geliştiği, geleneksel yöntem, malzeme ve uygulamaların geçerliliğini yitirmeye başladığı günümüzde kâğıdın ve kitabın yerini giderek elektronik bilgi aktarımının alacağı öne sürülmektedir. Ancak, kâğıt ve kitabın yine de daha uzun süre günlük yaşamımızdaki yerini koruyacağı kuşkusuzdur. Kütüphaneler ise, kâğıt ve kitabın yerini büyük ölçüde CD-ROM ve benzeri optik disk ürünleri alsa da, bu alternatif bilgi erişim araçlarının depolandığı ve yararlanmaya sunulduğu belge-bilgi merkezlerine dönüşerek işlevlerini sürdüreceklerdir. Bu incelemede kâğıdın ve kitabın kısa tarihçesine değinilmiş, kitap ve kütüphane kavram ve olgusunun tarihsel gelişimi üzerinde durulmuş, günümüzde kütüphaneciliğin ulaştığı gelişim aşaması kısaca gözden geçirilmiş, ülkemizdeki durum özetlenmiştir.

REFERENCES

References: 

AINSVVORTH, J.H. (Çeviri: HUŞ. S.) 1962: Asırlar Boyunca Kâğıt. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü.Yayın No. 988, O.F.Yayın No. 86, İstanbul.
ALPAY. M. 1973: Kütüphanecilik Terimleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul.
ALPAY, M. 1976: Harf Devriminin Kütüphanelere Yansıması. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul.
ANONİM 1994: Ana Britannica. Cilt 19. İstanbul.
BASS, A.; BASS.
G
. 1992: Ulu Burun - 3400 Yıllık Enkaz. İlgi. Sayı 71.
BAYSAL, J. 1982: Kütüphanecilik Alanında Yeni Kavramlar. Araçlar, Yöntemler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul.
BAYSAL, J. 1992: Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yayını. İstanbul.
BOSSERT. H.T. (Çeviri: ALKİM. U.B.) 1952: Hititler'de Yazı Malzemeleri ve Yazı Aletleri. Belleten, Cilt XVI, Sayı 61. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Ankara.
DEMİRİŞ. B. 2002: Eskiçağ'da Kitap. Anadolu Araştırmaları XVI. İ.Ü.Edebiyat Fakültesi. Üniversite Yayın No. 4317. İstanbul.
ERÜNSAL. İ.E. 1991: Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluşundan Tanzimat'a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri. Atatürk Kültür. Dil ve Tarih Kurumu Yayını. Ankara.
GUINCHAT. C: MENOU. M. (Çeviri: TANER, S.) 1990: Bilgi ve Dokümantasyon Çalışma Tekniklerine Genel Giriş. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yayını. Ankara.
GÜRBOY, B. 2000: Kâğıdın Tarihçesi. Laminart, Sayı 8. Haziran-Temmuz 2000.
HUNGER.
H
. (Ed.) 1988: Die Textüberlieferung der antiken Literatür und der Bibel. 2. Baskı. Deutsher Taschenbuch Verlag, Münchcn.
KESEROĞLU, H.S. 1992: Çizgisel Belgeler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphane Dergisi, Belge-Bilgi Kütüphane Araştırmaları, Sayı 3.
KOCABAŞOĞLl'. U.; BULUTGİL, A.; ÇİLOĞLU, F.; BİNBAŞ. İ.E.; ŞEKER, N. 1996: SEKA Tarihi. Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikalarının Tarihsel Gelişimi. Ankara.
LABARRE, A. (Çeviri: ÜSTÜN. G.) 1994: Kitabın Tarihi. İletişim Yayınları, İstanbul.
ÖTÜKEN. A.C. 1940: Bibliyotek Bilgisi ve Bibliyografı. İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul.
POŞUL, S. 1999: Kütüphane ve Belge-Bilgi Merkezinde Derme Depolaması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
ROWLEY.
J
. (Çeviri: KARAKAŞ. S.; CAN. H.Ü.; YILDIZELİ. A.: KAYIRAN, B.) 1996: Bilginin Düzenlenmesi-Bilgi Erişime Giriş. Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi Yayını. Ankara.
THOMPSON, E.M.
1912
: An Introduction to Greek and Latin Palaeography. Oxford. YILDIZ. N. 1985: Eskiçağ Kütüphaneleri. Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
YILDIZ, N. 1993: Hskieağ'da Deri Kullanımı ve Teknolojisi. Marmara Üniversitesi Yayınları. İstanbul.
YÜCLL. F. 1997: Bilgi 1 eknolojileri ve Ulusal Bilgi Ağı. Kütüphane Haftası Bildirilen. Türk Kütüphaneciler Derneği .Ankara Şubesi Yayını. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com