You are here

HEDEF VE DOĞRUSAL PROGRAMLAMA

GOAL AND LINEAR PROGRAMMING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, linear and goal programming models were to shortly introduced, similarities and differences between structure of the models were to discussed. Then, linear and goal programming models for planning of populus sapling production in the three years were formulated. Results in the solutions of the models solved by computer software called the Decision Support (DS) for Windows 2.0 were compared. Since we would not want to minimize underachievement and overachievement of a goal or objective, it was illustrated how to use contraints that do not contain a negative and a pozitive deviational variable by deleting d,. and d,. variables from objective functions.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede doğrusal ve hedef (amaç) programlama model yapısı özet olarak tanıtılmış ve her iki model arasındaki benzerlikler ve farklılıklar belirtilmiştir. Daha sonra; kavak fidanı üretimine ilişkin örnek bir problem için doğrusal ve hedef programlama modelleri geliştirilmiş ve DS for Windows yazılımı ile çözülmüştür. Her iki modelin çözüm sonuçları bağlamında doğrusal ve amaç programlama modelleri karşılaştırılmıştır. Yine; hedef programlamada, özellikle hedef değerlerden sapma istenmemesi durumunda, amaç fonksiyonları ile birlikte kısıtların nasıl kullanılacağı gösterilmiştir.

REFERENCES

References: 

BULUTAY. T.. 1965: Doğrusal Programlama. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın. No: 186/168. Ankara.
SUNDAY. D.D.. 1984: Basic Linear Programming, Edward Arnold Publishers Ltd. 163 p. London.
DYKSTRA. D.P.. 1984: Mathematical Programming for Natural Resource Management. McGraw-Hill Book Company. 318 p.
ESİN A.. 1988: Yöneylem Araştırmasında Yararlanılan Karar Yöntemleri. GÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yayını No : 126/16. Ankara.
HALAÇ. O., 1982: işletmelerde Karar Verme Teknikleri. İ. Ü. İşletme Fakültesi Yay.n No: 2936/130. İstanbul.
İSPİRLİ E 1995: Goal Programlama ile Orman Kaynaklarının Amena.jman, Üzerine Araştırmalar. İÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. İstanbul.
KARA YALÇIN. İ. I- J979: Harekat Araştırması (Yöneylem Araştırması). İTÜ Yayın No: 1132. İstanbul.
KOBU. B.. 1971: İşletme Matematiği II. İÜ İşletme Fakültesi Yayın, No : 1699/11. İstanbul. 558 s.
KÖSE. S.. 1982: Yöneylem Araştırması ve Doğrusal Programlama. KÜ. Orman Fakültesi Dergisi. Cilt 5. Savı 2. 295-310.
KÖSE S 1984: Deştirilmiş Sinıplcks Yöntemi ile Doğrusal Amaç Programlama Modellerinin Çözümü. KÜ. Orman Fakültesi Dergisi. Cilt 7. Sayı 2. 171-188.
KÖSE S 1986- Orman İşletmelerinin Planlanmasında Yöneylem Araştırması Yöntemlerinden Yararlanma Olanaklar,. KTÜ.Ornran Fakültesi. Doktora Tezi. 1 rabzon.
LEVIN. R.l, KIRKl'ARRICK. C.A.. 1978: Quantitative Approaches to Management. Forth Edition. McGraw-Hill Book Company. 625 p.
MARKLAND. R.E, SWEIGART. JR.. 1987: Quantitative Methods: Applications to Managerial Decision Making. John Wiley & Sons Inc.. 827 p. 1 oronto.
MİSİR. M.. 2001: Çok Amaçl, Orman Amenaiman Planlannm Coğrafi Bj'B' ^^JK; Olarak Amaç Programlama Yöntemiyle Düzenlenmesi. Doktora Tez... KTU Ten Bilimler.
Enstitüsü. Trabzon.
ÖZTÜRK. A.. 1997: Yöneylem Araştırması. Ekin Kitapevi Yayınlan. Genişletilmiş V.Bas.m. Bursa.
SARIASLAN. I I..
1990: Kaynak Dağ.hmmda Doğrusal Programlama. Turhan Kitabevi. Ankara. SWANSON. L.W.. 1980: Linear Programming Basic Theory and Applications. McGraw-Hill Book Company. 218 p.
TAHA. H.
A.
. (Çeviren Ş.Alp Baray ve Şakir Esnaf), 2000: Yöneylem Araştırması. Literatür Yayıncılık. 910 p. İstanbul.
TÜTEK I I H ve GÜMÜŞOĞLU. Ş„ 1994: Sayısal Yöntemler Yönetsel Yaklaşım, Beta Basım ve Dağıtım A.Ş. Genişletilmiş ve Yenilenmiş 2.Baskı. 372 s. İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com