You are here

Ormancılıkta Olgunluk Kavramının Fonksiyonel İdare Sürelerinin Belirlenmesindeki Önemi

Importance of Maturity Concept in Determination of Functional Rotation in Forestry

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, the contemporary dimensions of "forest maturities" are mentioned within the frame of ever-changing concepts and opinions about forest sources. Also, determining the complementary and a certain requirement non relations of "state of maturity" and "functional rotation" are examined. Then, information and opinions about the basic features, position and general definitions of the maturity concept, the stages in determining maturities and classifying types of maturities • are provided. Furthermore, the importance of maturities as tofunctional rotation" are emphasized through a few representative examples under the sources of wood and recreation.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, orman kaynakları hakkında sürekli değişen anlayış ve görüşlerin çerçevesinde "orman olgunluklarının" günümüzdeki boyutları ele alınmıştır. "Olgunluk hali" ve "fonksiyonel idare sürelerinin" belirlenmesi eyleminin, birbirini tamamlayan ve "olmazsa olmaz" şartını taşıyan ilişkilerinin irdelenebilmesinde esas olan olgunluk kavramının temel özellikleri, konumu, genel tanımları, olgunlukların belirlenmesindeki aşamalar ve olgunluk çeşitlerinin sınıflandırılması hakkında bilgi ve düşünceler sunulmuştur. Makalede ayrıca, odun ve rekreasyon kaynakları kapsamında birkaç temsili örnek ile olgunlukların "fonksiyonel idare süreleri" açısından önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Asan, Ü., 1998. Fonksiyonel planlamada idare süreleri ve amaç çaplan. İÜ. Orman
Fakültesi Dergisi, Seri B. 48( 1-2-3-4): 23-40. Bogdanov, K., 1991. Orman Amenajmanı. (Bulgarca), Zemizdat yayın evi, Sofya,
Bulgaristan.
Bogdanov, K., 1993. Orman Amenajmanı Ders Uygulamaları Kılavuzu. (Bulgarca;.
Martilen yayın evi, Sofya, Bulgaristan. Destan, S., 2001. Management and Functional Caracteristcs and Assesment of Forest
Ecosistems in Forest
Managemen
t Activites. Doktora tezi, Sofya Ormancılık
Teknik Üniversitesi (Basılmamış). Destan, S., 2004. Ormancılıkta Olgunluk Kavramı ve Çeşitleri. Lisansüstü Ders Notlan,
(Basılmamış).
Petkov, P., 1986.
Orma
n Kompleksleri - Teorik ve Pratik Sorunlar. (Rusça), "Lesnaya promishlenost" yayın evi, Moskova, Rusya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com