You are here

Ormancılıkta Kamu Yararı

Public Interest in Forestry

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
n general, a conflict arises among management objectives of natural resources on the basis of demand priorities and benefits that satisfy public needs. Parallel to the above argument forest resources have experienced similar conflicts for years, which means that projects and investments on forestlands may contradict to each other. In such a situation, it is essential to specify the importance and effectiveness of usage types by considering appropriate assessment techniques and methods for providing public needs. From time to time selected usage type may have negative or positive outcomes on the sustainability of forest resources. In this article, the relationship between forest resources and other natural resources , with respect to emerged public interest in forestry, have been argued within the context of Turkish Forestry Law.
Abstract (Original Language): 
İnsan ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı yoldan karşılayan doğal kaynaklar arasında kimi zaman ihtiyaç öncelikleri ve yarar çatışmaları yaşanabilmektedir. Yenilenebilir doğal kaynaklar arasında çok önemli bir yer tutan ormanlar ile diğer doğal kaynaklar arasında da bu tür çatışmaların çıkması kaçınılmaz bir gerçektir. Böyle durumlarda insanların hangi doğal kaynaktan yararlanmaya daha fazla ihtiyacı olduğu ya da hangi doğal kaynaktan yararlanırken daha fazla insanın ihtiyacının karşılanabileceğinin uygun yöntemlerle tespit edilmesi gerekmektedir. Ormanların ve orman kaynaklarının kullanımında da bu ihtiyaç önceliği kimi zaman ormanların lehine kimi zamansa aleyhine sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu çalışmada, Türk orman mevzuatı kapsamında orman ve orman kaynakları kullanılırken diğer doğal kaynaklarla olan ilişkileri ve ortaya çıkan kamu yararı konusu incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akıllıoğlu, Tekin. 1988. Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, (1-3):11-23, yıl 9, İstanbul. Altınok, E. B. 2009. Tahsisin diğer adı: Orman sayılan alanlarda verilen izinler hakkında Saraç, O. 2008., Kamu Yararı Kavramı, Maliye dergisi yayınları.
http://portal
Lsgb.gov.tr/calismalar/maliye_derg
i
si/yayinlar/md/md139/O.%20SARAC.pdf
(Erişim tarihi, Temmuz, 2009).
Tolunay, A. ve Korkmaz, M., 2004.
Ormancılıkta Kamu yararı ve Üstün Kamu
yönetmelik
.http://www.ekolojistler.org/tahsisin-diger- adi-orman-sayilan-alanlarda-verilecek- izinler-hakkinda-yonetmelik-e.-baturay- alt.html (Erişim tarihi, Temmuz, 2009) Anonim, 2004. Ormanların Korunması Hakkında Sayıştay Raporu, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara.
Anonim, 2009.
http://www.artvinansiklopedisi.com/index.p
hp/%C30/o87oruh_Vadisi_
%C3%96nemli_Bitki_Alan
%C4%B1#Tehditler_ve_Di.C4.9Fer_Korum
alar (Erişim tarihi, Temmuz, 2009)
Aydın, A. 1998. Türkiye'de Ormanlardan
Yararlanmanın Yasal Esasları, İ.Ü. Fen
Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
Coşkun, A.A. 2008a. Orman Alanlarının
Turizme Tahsisinde Durum,
http://www.foresteconomics.org/turizm.pdf
(Erişim tarihi Aralık, 2008)
Coşkun, A.A. 2008b. Orman Alanlarının
turizme tahsisinde durum -II-
http://www.foresteconomics.orgturizm_2.d
oc (Erişim tarihi Aralık, 2008)
Çakmak, M. 2008. Biyolojik çeşitliliğin
hukuken korunması ve kamu yararı
A.Ü.H.F. Dergisi 57(1)
Doğanay, Ü. 1974. Toplum Yararı ve Kamu
Yararı Kavramları, Mimarlık Dergisi, 7:5-6,
Temmuz.
Geray, U. 1999. Kamu Yararı ve Ormancılıkta Durum Orman Mühendisliği Dergisi, yıl:34, 2: 7-12 Geray,U. 2008. Belek'te Golf Alanları ve Turizm Tesisleri İçin Tahsis Edilen Alanlar Konusunda Bir Değerlendirme ve Üstün Kamu Yararı, http://www.foresteconomics.org/belekgeray. pdf (Erişim tarihi Aralık, 2008) Kalabalık, H. 1997. İdare Hukukunda Takdir Yetkisi Kavramı ve Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1(2), Aralık, Ankara.
Karatepe, Ş. 1988. İdare Hukuku, Anadolu Matbaacılık, İzmir.
Keleş, R. 1975. Kentleşme ve Kamu Yararı, Ekonomi-Hukuk Kongresinde Sunulan Tebliği, s.11, Ankara.
Yararı Üzerine Analizler, S.D.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü, 8-1 syf 47-54.
Tunaya, T. Z. 1969. Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İ.Ü Hukuk Fakültesi Yayınları, Siyaset ilmi serisi, no.9, İstanbul. Yılmaz, E. 2005. Hukuk Sözlüğü, yetkin yayınları, Ankara.
48
Gökçe Gençay
Radikal Gazetesi, 2001.
http://www.radikal.com.tr/haber.php?
haberno=8103 (Erişim tarihi Temmuz, 2009)
Radikal Gazetesi, 2009.
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?
aType=RadikalDetay&Date=&ArticleID=95121
8 (Erişim tarihi Temmuz, 2009)
Anayasa Mahkemesi Kararları
AYM kararı, Esas Sayısı: 1984/15 Karar Sayısı:
1985/5 Karar Günü: 19.2.1985
AYM kararı, Esas Sayısı: 2000/75 Karar Sayısı:
2002/200 Karar Günü: 17.12.2002
AYM kararı, Esas sayısı: 2006/169 Karar sayısı: 2007/55 Karar günü: 7.5.2007 AYM kararı, Esas Sayısı: 2004/67 Karar Sayısı: 2007/83 Karar günü: 22.11.2007
Danıştay Kararları
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 1996/584 K. 1998/353 T. 16.10.1998
Danıştay 8. Daire E. 1990/1562 K. 1991/918 T. 16.5.1991
Danıştay 1. Daire E. 1996/48 K.1996/51 T. 6.3.1996
Danıştay 6. Daire E. 1996/5477 K. 1997/2312 T. 13.5.1997
Danıştay 6. Daire E. 1998/3571 K. 1999/6104 T. 6.12.1999
Danıştay 6. Daire E. 1998/2072 K. 1999/6209 T. 7.12.1999
Danıştay 6. Daire E. 1998/7240 K. 1999/6551 T. 14.12.1999
Danıştay 10. Daire E. 1999/474 K. 2005/3949 T. 5.7.2005
Danıştay 8. Daire E. 1999/3912 K. 2000/2438 T. 30.3.2000
Danıştay 10. Daire E. 1999/2273 K. 2001/3966 T. 19.11.2001
Danıştay 10. Daire E. 2001/598 K. 2004/5220 T. 28.5.2004
Danıştay 6. Daire E. 2002/946 K. 2003/4410 T. 22.9.2003
Danıştay 10. Daire E. 2002/2180 K. 2005/3958 T. 5.7.2005
Yargıtay Kararları
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E. 2006/12988 K.
2006/14294 T. 1.12.2006

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com