You are here

Deprem Sonrasında Orman ve Mera Alanlarının Iskana Açılmasının Hukuki Analizi (Istanbul Örneği

Legal Analysis of Forest and Rangeland Areas Which are Used for Sheltering and Settling During the Earthquake (Example of Istanbul)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The administrative and scientific authorities state that expected Istanbul earthquake will cause a substantial amount of death, loss, injury and damages in property and infrastructures. Oftentimes it has been pointed out that in Istanbul, where urban sprawl and ghettos scattered throughout the city, thousands of buildings will be collapsed and more of them will be damaged at an inhabitable level. No doubt that after the earthquake it is expected that one of the most prominent problems of the city will besheltering. Sheltering such a huge amount of people in such a city as having been experiencing housing plot scarcity, and by considering population movement from downtown to the vicinity of the city, comes out a serious problem to be emphasized on. When looking at land use and housing plannings of Istanbul, forestland, which occupies 49 % of the surface area, is one of the most important, may be the most one, potential sheltering places of the people. When relevant legislation, particularly Law on taking necessary measures against disaster and assisting and rescuing public, No: 7269, affecting general life is investigated, it allows forestlands opening for sheltering and settling. However, such a sheltering and settling may cause irrevocable destruction and damages on forests, which is an important source of both drinking water and oxygen for Istanbul, and therefore it may lead another disaster. In light of the above summary in this study forest laws and other relevant legislation have been investigated and analysed with respect to the possibility of opening those areas to sheltering and settling for the people after an expected Istanbul earthquake
Abstract (Original Language): 
Beklenen İstanbul depremi sonrası konunun uzmanları tarafından önemli ölçüde can ve mal kaybı olacağı ifade edilmektedir. Çarpık kentleşmenin yoğun olarak yaşandığı İstanbul ilinde binlerce binanın tamamen yıkılacağı ve kalan birçok binanın da oturulamaz hale geleceği sık sık vurgulanmaktadır. Deprem sonrası yüz binlerle ifade edilen insanın en büyük sorunlarından biri kuşkusuz barınma sorunu olacaktır. Bu kadar büyük bir nufusun barındırılması İstanbul ili gibi arazi sorunu yaşayan bir kentin, doğal afet sonrası afetzedelerin yerleşim yerlerinden uzaklaşamaya çalışacakları göz önüne alındığında, üzerinde önemle durulması gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuya dair İstanbul ilinin arazi durumu göz önüne alındığında ise, il yüzölçümünün % 49'u orman olan bir kentte deprem sonrası barındırılacak başlıca alanlardan birinin ve beklide en önemlisinin orman alanları olacaktır. Buna ilişkin mevzuat incelendiğinde, başta 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Affetler Dolayisiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun olmak üzere ilgili yönetmelik ve hazırlanan kanun tasarılarında, mevzuatın doğal afetler sonrası orman alanlarının iskana açılmasına izin verdiği görülmektedir. Ancak plansız ve hazırlıksız uygulamaların özellikle su ve oksijen kaynağı olan ormanların geri dönüşü olmayacak tahribatlarına yol açması, akabinde bir afet sonrası bir başka afete neden olunması ise mümkündür. Yapılan bu çalışmada, beklenen Istanbul depremi hakkında kısa bilgiler, Istanbul ormanlarının durumu, deprem sonrası orman ve mera alanlarının iskana açılmasının yasal olarak temel eksiklikleri ile afet mevzuatında yapılması gereken değişiklikler belirtilmiştir.

REFERENCES

References: 

Anonim 1, 2007. TMMOB Şehir Plancıları Odası, Doğal Afetler Özel İhtisas Komisyonu Kurumsal Yapı Alt Komisyonu Raporu, Ankara.
Anonim 2, 2004. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deprem Şurası Afet Bilgi Sistemi Komisyonu Raporu, Ankara.
Anonim 3, 2009. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyonu, Kentleşme Şûrası, Ankara.
Anonim 4, 2002. T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2002/2 İstanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor, Ankara.
Anonim 5, 2003. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama ve İmar Dairesi Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, İstanbul İçin Deprem Master Planı, İstanbul.
Anonim 6, 2002. T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, Marmara ve Düzce Depremleri Sonrası Faaliyetleri, Ankara.
Anonim 7, 2010.
http://www.tumgazeteler.com/?a=5689443. (Ziyaret Tarihi 04.05.2010)
Anonim 8, 2010.
http://www.mimdap.org/w/?p=2073. (Ziyaret
Tarihi 10.05.2010)
Anonim 9, 2010.
http://www.memurlar.net/haber/31703/
(Ziyaret Tarihi 09.04.2010) Anonim 10, 2006. T.C. Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, İstanbul İl Tarım Master Planı
www.sgb.tarim.gov.tr/Proje.../Master_planlari
/master_planlari. (Ziyaret Tarihi 09.05.2010) Anonim 11, 2004. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Deprem Şurası Mevzuat Komisyon Raporu,
Ankara.
Anonim 12, 2010. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/sayfa.ph p?Sayfa=haberduyurudetay&ID=66. (Ziyaret
Tarihi 03.04.2010)
Anonim 13, 2010.
http://www.kentlob.net/index.php/bolu-ili-planlaması-ve-deprem-sonrası-gelismeler.kent (Ziyaret Tarihi 09.06.2010)
Anonim 14, 2010.
http://www.tumgazeteler.com/?a=22218 (Ziyaret Tarihi 15.05.2010) Anonim 15, 2010. www.kazanci.com.tr (Ziyaret
Tarihi 15.05.2010)
Anonim 16, 2010. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, www.anayasa.gov.tr. (Ziyaret Tarihi
13.05.2010)
Elvan, O.D., 2009. Orman İşgal ve Faydalanma Eylemi Üzerinde İncelemeler. Doktora Tezi, İstanbul Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Kepekçi, D., 2007. Bütünleşik Afet Yönetim Sisteminde Kriz Yönetimi Kapsamı İçinde İstanbul İçin Yapılan Afet Acil Yardım Planı Bilgilendirmesi ve Değerlendirilmesi, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul.
Özaslan, M., G Erşahin, D. Akkahve ve A.
Sabuncu, 2001. Düzce İli Raporu, DPT
Yayın No: 2528, Ankara. Şahin, A., 2008. Ekosistem Tabanlı, Fonksiyonel Planlama Çalışmaları Sunusu, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com