You are here

BAĞDAT MÜFTÜSÜ MAHMUD ÂLÛSÎ’YE (D.1802-Ö.1854) AİT BİR NESEB MANZUMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Converting well-known scriptures into an assonant form with rhymes is a widely exercised form of literature in Arab literature. Usually the assonant forms are created in the poetical meter of Aruz that also can be referred as Manzume. The primary reason for conversion is to make the scripture easier to memorize. Besides because of the aforementioned reasons, family generation trees have been traditionally converted into assonant forms with rhymes in order to abstain from mistakes while being narrated over generations. In this paper, we study such scriptures, and we illustrate this over an example generation tree authored by the Mufti of Baghdad Mahmud Alusi. As a Hussaini, Alusi converted the generation tree of Shaikh Hamid Mardini -who is one of the murshid of Khalidiyyah branch of Naqshibandie school, and lived in 19th century in Mardin- into a poem. Mahmud Alusi met Shaikh Hamid during his journey to pay a visit to the Ottoman Sultan Abdulmajid II. In this study, we present the generation tree that was formed during this journey and give information about both Mahmud Alusi and Shaikh Hamid.
Abstract (Original Language): 
Arap dilinde değişik türde mensur metinlerin nazmedilmesi bilinen bir edebi faaliyettir. Genellikle aruz vezninin recez bahrinde yazılan bu manzumeler, esas alınan mensur metnin ezberlenmesini kolaylaştırmak gayesi taşımaktadır. Kolay ezberlenmesi ve yanlış aktarmalardan uzak durulması için kimi soy ağaçlarında (neseb şecereleri) yer alan isimler de manzume halinde tertip edilmiştir. Çalışmamızda bu tür manzumeler hakkında kısa bilgi verilmiş, Bağdat müftüsü müfessir ve edîb Mahmud Âlusî’nin bu türden bir neseb manzumesi incelenmiştir. Kendisi de Hüseynî olan Âlûsî bu manzumesinde, Mardin’de 19. yy. da yaşamış, soyu Hüseyin’e (r.a.) ulaşan, Nakşibendî tarikatının Hâlidiyye kolu mürşitlerinden Şeyh Hamid Mardinî’nin soy ağacındaki isimleri nazmetmiştir. Âlûsî, Şeyh Hamid’le Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülmecit Han’la görüşmek üzere çıktığı yolculuğunda tanışmıştır. Çalışmamızda hem Mahmud âlûsî hem hakkında manzume yazılan Şeyh Hamid’e dair kısaca bilgi verilmiştir.