You are here

ARAP EDEBİYATINDA TÜRKÇE YAZAN BİR ŞAİR: EMİR MENCEK PAŞA EL-YUSÛFÎ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Emir Mencek, 1007/1598 ‘presence in Damascus was born and are very well trained. From an early age began to write poetry. His father’s death, has a negative impact on the lives of his art. He had arrived in Anatolia, but couldn’t find hope again returned to Damascus and lived there until the end of his life. There are two works; Arabic Divan and Mecmuatü Mencek Pasha. Turkish elements are used in addition to Turkish poetry in Arabic poetry. The number of Turkish poetry is not known. To date, however, “appears” could reach his poem. This poem to consist of five verse has written as reply to Fuzûlī’s the same verse poem.
Abstract (Original Language): 
Emir Mencek, 1007/1598’de Şam’da varlık içinde doğmuş, iyi bir eğitim almıştır. Küçük yaşlardan itibaren şiir yazmaya başlamıştır. Babasının ölümü, sanat hayatını olumsuz etkilemiştir. Anadolu’ya gelmiş; umduğunu bulamayınca tekrar Şam’a dönüp, hayatının sonuna kadar burada yaşamıştır. Arapça Divan ve Mecmuatü Mencek Paşa olmak üzere iki eseri vardır. Türkçe şiirleri yanında, Türkçe unsurların kullanıldığı Arapça şiirleri de vardır. Türkçe şiirlerinin sayısı bilinmemektedir. Günümüze kadar ancak “görünür” redifli şiiri ulaşabilmiştir. Beş beyitten oluşan bu şiir, Fuzûlî’nin aynı redifli şiirine nazire olarak yazılmıştır.

REFERENCES

References: 

Abdülfettah Muhammed el-Hulû (H.1387). Muhibbî, Nefhatü’r-Reyhâne ve Reşhatü Tilâ’ el-Hâne, Matbuatu Dârü’l-İhyâ el-Kütübü’l-Arabiyye.
Abdülfettah Muhammed el-Hulû (H.1386). El-Hafecî (Şehabeddin Ahmed b. Muhammed b. Ömer el Hafeci), Reyhanetü’l-Elbâ ve Zehratü’l- Hayâ e’d-Dünyâ, Matbaatu İsa el-Bâbü’l-Halebî.
Abdülkadir bin Ömer Nebhan (1301/1884). Divanü’l-Emir Mencek Paşa, Şam, Hafniyye Matbaası.
Devellioğlu, Ferit (1992). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, Aydın Kitabevi.
Dilçin, Cem (2000). “Nazire”, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara, Türk Dil Kurumu, 269-273. sayfalar.
Hayreddin el-Zirikli (1373/1954). el-A’lâm, C. 8, Kahire, Matbuatu Kustasus.
İpekten, Haluk (1974). İsmeti Divanı (edisyon-kritik), Ankara, Baylan Matbaası.
İpekten, Haluk (1997). Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul, Dergah.
K. Akyüz-S. Beken-S. Yüksel-M. Cunbur (1990); Fuzûlî Divanı, Ankara, Akçağ Yayınları, 444 sayfa.
Köksal, Fatih (2006). Sana Benzer Güzel Olmaz-Türk Şiirinde Nazire, Ankara, Akçağ, 183 sayfa.
Kurnaz, Cemal (2007). Osmanlı Şair Okulu, Ankara, Birleşik Yayınevi, 125 sayfa.
Muhammed Emin b. Fazlullah el-Muhibbi (1964). Hülâsatü’l-Eser fi-A’yânü’l-karn el-Hadi Aşer, Kahire, Vehbiyye Yayınevi.
Ömer Musa Paşa (1986); “Mencekpaşa el-Yûsûfi”, el-Edebü’l Arabi fi- Asru’l-Memlûki ve’l-Asru’l-Osmâni, , C. II, Şam, Matbuatü Camiat el-Dimaşk, 43-79. sayfalar.
Pala, İskender (1989). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, C. I-II, Ankara, Akçağ.
48 ARAP EDEBİYATINDA TÜRKÇE YAZAN BİR ŞAİR: EMİR....
Sabbah, Leyla (1983). Muhammed Emin b. Fadlullah el-Muhibbi, Hülâsatü’l-Eser, C. 4, Şam, Suriye Kültür Bakanlığı Yayınları.
Tarlan, Ali Nihat (1998). Fuzuli Divanı Şerhi, Ankara, Akçağ, 720 sayfa.
Toprak, M. Faruk (1999). “Arap Şiirinde Rûmiyyât”, DTCF Dergisi, XXXIX/1-2, 131-158.
Yücel, Mehmet, Mısırlı Neo-klasik Şairleri, nüveforum.net (31.10.2010

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com