You are here

MEŞRUTİYETİN BAYRAMI: “10 TEMMUZ ÎD-İ MİLLİSİ”

10th Of July Natıonal Festıval In The Second Constıtutıonal Monarchy Perıod In The Ottoman Empıre

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
From 1909 onwards, The day the Second Constitutional Monarchy was declared in the Ottoman Empire, 10th of July (23th of July in Gregorian Calendar), was celebrated as a national festival. 10th of July was conceived as an opportunity to merge various ethnic and religious identities into one Ottoman identity, using tools such as military parades, national anthems and flags. They were also taken as a reminder of the importance of the new regime and The Committee of Union and Progress that effectively built it. Press reviews and Committee declarations also helped these goals. National festivals had particular importance; due to the nationalistic trend throughout Europe at the time and from the standpoint of the political regimes for nation building and popular support. In this respect,10th of July was no exception.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Meşrutiyetin ikinci kez ilan edildiği 10 Temmuz (23 Temmuz) günü 1909 yılından itibaren ulusal bayram olarak kutlanmaya başlamıştır. 10 Temmuz Milli Bayramı olarak adlandırılan bu bayramla meşrutiyetin niteliği ve önemi ile ilanında rol oynayanların halkın zihninde yer etmesi amaçlanmıştır. Bayram kutlamalarının, bir Osmanlılık bilinci yaratılması ve farklı unsurların bir Osmanlı kimliği altında birleştirilmesine katkı sağlayacağı da düşünülmüştür. Bayramların başlıca öğeleri, askeri geçit törenleri, ulusal marşlar ve ulusal bayrak olmuştur. Bayram dolayısıyla gazetelerde yazılan yazılarda, meşrutiyeti ilan edenler tarafından kaleme alınan beyannamelerde, meşrutiyetin kazanımları ve bunların Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne borçlu olunduğu ifade edilmiş ve Osmanlılar arasındaki birliğin önemi vurgulanmıştır. 10 Temmuz Bayramı, 19. yüzyıldan itibaren özellikle Avrupa’da siyasal rejimlerin hem artan meşruiyet ihtiyaçlarını karşılama hem de ulus inşası projelerine hizmet etmek üzere ulusal bayramlar icat etmeleri olgusunun bir örneği olarak karşımıza çıkmakta ve tarihsel önemi de buradan kaynaklanmaktadır.
323-342

REFERENCES

References: 

• MV, 129/38, 12. C. 1327;
• İ.BH., 9/1328/B-1;
• MV., 154/80, 20.B.1329;
• İ.MBH., 6/1329/B-020, 22. B. 1329;
• İ.TAL, 473/1329/B-27, 29. B. 1329;
• İ.MBH., 6/1329/B-023, 26.B.1329;
• DH.MB.HPS.M., 53/23, 28. B. 1329;
• MV., 227/163, 7.Ş.1330.
Süreli Yayınlar:
• Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi (Cilt:1, 4 ve 5, 1982)
• İkdam
• Tanin
• Takvim-i Vakayi
• Tasvir-i Efkâr
Kitaplar:
• Hobsbawm, Eric, İmparatorluk Çağı 1875-1914, çev.Vedat Aslan, Ankara,
Dost Kitabevi Yayınları, 1999
• Mosse, George L., The Nationalization of the Masses, London, Cornell
University Press, 1991
Makaleler:
• Akbayrak, Hasan, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Milli Bayramlar”, Tarih ve
Toplum, 8, no: 43, Temmuz 1987, s.31-38
• Byrnes, Joseph F., “Celebration of the Revolutionary Festivals under the
Directory: A Failure of Sacrality”, Church History, vol. 63, no: 2, (Jun., 1994),
s.201-220
• Çetinkaya, Y. Doğan, “1908 Devrimi ve Meydan Adlarının Değişimi”,
Toplumsal Tarih, no:120, Aralık 2003, s.34-37
• Hobsbawm, Eric, “Seri Üretim Gelenekler: Avrupa, 1870-1914”, (der.) Eric
Hobsbawm ve Terence Ranger, Geleneğin İcadı, çev. Mehmet Murat Şahin,
İstanbul, Agora Kitaplığı,2006 içinde, s.305-356
Horne, John “Mobilizing for ‘total war’, 1914-1918”, (ed.) John Horne, State,
Society and Mobilization in Europe During the First World War, Cambridge,
Cambridge University Press, 2002, s.1-18
• Mosse, George L. “Caesarism, Circuses and Monuments”, Journal of
Contemporary History, vol. 6, no: 2, s.167-182
• Ozouf, Mona, “Space and Time in the Festivals of the French Revolution”,
Comparative Studies in Society and History, vol. 17, no: 3 (Jul., 1975), s.372-384
• Rearick, Charles, “Festivals in Modern France: The Experience of Third
Republic”, Journal of Contemporary History, vol.12,no:3 (Jul., 1977), s.435-460
• Süloş, Melis, “Cumhuriyet Döneminde 1908 Hürriyet Bayramı Kutlamaları”,
Toplumsal Tarih, no:151, Temmuz 2006, s.72-75

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com