You are here

ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI REJİMLER

INTERNATIONAL REGIMES ON ENVIRONMENTAL ISSUES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This article is focused on the attempts of regime-building for some of the particular environmental issues at international level. Firstly; as actors of these regimes, the international governmental and non-governmental organizations and their roles/policies on environmental issues are discussed. Furthermore; the formation processes, implementation and control mechanisms of the underlying international environmental regimes are tried to be analyzed. In conclusion, the states of overall success and effectiveness of these regimes are evaluated while enlightening the factors behind their success or failure.
Abstract (Original Language): 
Belirli çevre sorunlarına ilişkin uluslararası çapta rejim oluşturma çabalarının ele alındığı bu çalışmada, ilk olarak söz konusu rejimlerin aktörleri olarak hükümetlerarası ve hükümetlerdışı uluslararası örgütlerin üstlendikleri roller ile çevre konusunda izledikleri politikalar üzerinde durulmaktadır. Ardından, ele alınan belli başlı uluslararası çevre rejimlerinin oluşum süreçleri, uygulanma ve denetim mekanizmalarının işleyişi analiz edilmeye çalışılmaktadır. Sonuç olarak da, bu rejimlerin genel olarak başarı ve etkinlik durumları değerlendirilmekte; başarılı veya başarısız olmalarının arkasında yatan nedenlere ışık tutulmaya çalışılmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 
247-289

REFERENCES

References: 

1) Klasik Türden Kaynaklar
- Andresen, Steinar, “The Whaling Regime”, Steinar Andresen, Tora Skodvin
eds., Science and Politics in International Environmental Regimes: Between Integrity
and Involvement, Manchester: Manchester University Press, 2000, s.35-
69.
- ----------- “The Making and Implementation of Whaling Policies: Does Participation
Make a Difference?”, David G.Victor, Kal Raustiala, Eugene B. Skolnikoff
eds., The Implementation and Effectiveness of International Environmental
Commitments: Theory and Practice, Laxenburg, Austria: International Institute
for Applied Systems Analysis, 1998, s.431-475.
85 Bu eleştirilerle ilgili detaylı bilgi için bkz: Christopher C. Joyner, op.cit.
Çevre Sorunlarına İlişkin Uluslararası Rejimler 285
- Başlar, Kemal, “Antarktika Antlaşmalar Sistemi: (1961-2001): 40 Yılın Ardından
Antarktika’nın Hukuki Rejimi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
Cilt: 52, Sayı: 2 (2003), s.77-99.
- Biermann, Frank, Bernd Siebenhüner, Anna Schreyögg eds., International Organisations
in Global Environmental Governance, New York: Routledge, 2009.
- ---------- U. E. Simonis, A World Environment and Development Organization,
Functions, Opportunities, Issues, Policy Paper No: 9, Bonn: Development and
Peace Foundation, 1998.
- ---------- “The Emerging Debate on the Need for a World Environment Organization:
A Commentary”, Global Environmental Politics, Vol: 1, No: 1 (February
2001), s.45-55.
- ----------- “Reforming Global Environmental Governance: From UNEP Towards
a World Environment Organization”, Lydia Swart, Estelle Perry eds., Global
Environmental Governance: Perspectives on the Current Debate, New York:
Center for UN Reform Education, 2007, s.103-123.
- Bilgiç, Veysel K., “Uluslararası Çevre Hukukunda Balina”, Ekoloji, Sayı: 7
(1993), s.18-19.
- Dalby, Simon, “Güvenlik ve Çevre Bağlantılarına Yeniden Bakmak”, Uluslararası
İlişkiler, Cilt: 5, Sayı: 18 (Yaz 2008), s.179-195.
- Esty, Daniel C., Maria H. Ivanova eds., Global Environmental Governance: Options
& Opportunities, Yale Center for Environment Law & Policy, 2002.
- “Environment and Trade: A Handbook”, The United Nations Environment Programme
Division of Technology, Industry and Economics and Trade Unit and the
International Institute for Sustainable Development, Canada: 2000.
- Feld, Werner J. ve Robert S. Jordan eds., International Organizations, A Comparative
Approach, sec.ed., New York: Praeger, 1988, s.248-260.
- Green, Owen, “The System of Implementation Review in Ozon Regime”, David
G. Victor, Kal Raustiala, Eugene B. Skolnikoff eds., The Implementation and Effectiveness
of International Environmental Commitments: Theory and Practice,
Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 1998,
s.89-136.
- Gül, Ekrem, “GATT/WTO Çerçevesinde Uluslararası Ticaret ve Çevre İlişkisi”,
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, Sayı: 9 (2003),
s.1-20.
286 Faruk SÖNMEZOĞLU, Özgün ERLER BAYIR
- Güneş, Şule Anlar, “BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Deniz Çevresinin Korunması”,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 56, Sayı: 2 (2007),
s.10-11.
- Hurrell, Andrew, “A Crisis of Ecological Viability?, Global Environmental
Change and the Nation State”, Andrew Linklater, ed., International Relations,
Critical Concepts in Political Science, Vol: V, London: Routledge, 2000, s.2090-
2112.
- Ivanova, Maria, “Environment: The Path of Global Environmental Governance
– Form and Function in Historical Perspective”, Yvonne Rydin ed., Governing
for Sustainable Urban Development, London: Earthscan, 2005, s.45-72.
- Joyner, Christopher C, “Rethinking International Environmental Regimes: What
Role for Partnership Coalitions?” Journal of International Law & International
Relations, Vol: 1, No: 1-2 (December 2005), s.89-119.
- Loibl, Gerhard, “The Role of International Organisations in International Law-
Making International Environmental Negotiations – An Empirical Study”, Non-
State Actors and International Law, No: 1 (2001), s.41–66.
- “Making International Environmental Efforts Work: The Case for a Global Environmental
Organization”, Yale Center for Environmental Law and Policy, 6-8
October 2001; http://www.environmentalgovernance.org/cms/wp-content/uploads/
docs/riopaper1_esty_ivanova.doc
- Nadelmann, Ethan A., “Global Prohibition Regimes: The Evolution of Norms
in International Society”, International Organization, Vol: 44, No: 4 (Autumn
1990), s.517-522.
- Paterson, Matthew, “IR Theory: Neorealism, Neoinstitutionalism and the Climate
Change Convention”, John Vogler, Mark F. Imber eds., The Environment and
International Relations, London & New York: Routledge, 1996, s.59-76.
- Porter, Gareth ve Janet Welsh Brown, Global Environmental Politics, Boulder:
Westview Press, 1991.
- Raustiala, Kal, “States, NGO’s and International Environmental Institutions”,
International Studies Quarterly, Vol: 41, No: 4 (December 1997), s.719-740.
- Sandbrook, Richard, “Development for the People and the Environment”, Journal
of International Affairs, Vol: 44, No: 2 (Winter 1991), s.403-420.
- Sands, Philippe, “Environmental Protection in the Twenty First Century: Sustainable
Development and International Law”, Norman J. Vig, Regina S. Axelrod
Çevre Sorunlarına İlişkin Uluslararası Rejimler 287
eds., The Global Environment: Institutions, Law and Policy, Washington: Congressional
Quarterly Inc., 1999, s.116-137.
- Sarma, K. M., “Protection of the Ozone Layer - A Success Story of UNEP”, IISD
Linkages Journal, Vol: 3, No: 3 (28 July 1998), s.6-10.
- Simonis, Udo E., “Global Environmental Governance - on the Need for a World
Environment Organization”, Ayşegül Mengi ed., Çevre ve Politika: Başka Bir
Dünya Özlemi, Ruşen Keleş’e Armağan, 5. Cilt, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları,
2007, s.53-74.
- Skodvin, Tora, “The Ozone Regime”, Steinar Andresen, Tora Skodvin eds., Science
and Politics in International Environmental Regimes: Between Integrity
and Involvement, Manchester: Manchester University Press, 2000, s.122-145.
- Speth, James Gustave, Peter M. Haas, Global Environmental Governance, Washington:
Islands Press, 2006.
- Stevis, Dimitris, Valerie J. Assetto, Stephen P. Mumme, “International Environmental
Politics: A Theoretical Review of the Literature”, James P. Lester ed.,
Environmental Politics and Policy, Durnham: Duke University Press, 1989,
s.289-313.
- Tarlock, A. Dan, “The Role of Non Governmental Organizations in the Development
of International Environmental Law”, 68 Chicago-Kent Law Review, No:
61, s.61-76.
- Tuna, Gülgün, “Uluslararası Örgütler ve Çevre”, Doğu Batı, Sayı: 24 (Ağustos-
Ekim 2003), s.257-272.
- Young, Oran, “The Politics of International Regime Formation: Managing National
Resources and the Environment”, International Organization, Vol: 43, No:
3 (Summer, 1989), s.349-375.
2) Elektronik Ortamdaki Kaynaklar
- “The Antarctic Treaty”, Secretariat of the Antarctic Treaty web sitesi; http://
www. ats.aq/documents/ats/treaty_original.pdf (31.04.2012).
- “Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası”, İKV, s.21-23; http://www.ikv.org.tr/pdfs/
4f3a608d.pdf (31.04.2012).
- The Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity,
Article 1; http://bch.cbd.int/protocol/text/ (31.04.2012).
288 Faruk SÖNMEZOĞLU, Özgün ERLER BAYIR
- Celebrating 40 years of the OECD Environment Policy Committee (1971 -
2011); http://www.oecd.org/dataoecd/25/26/48943696.pdf (31.04.2012).
- CITES web sitesi; http://www.cites.org/eng/disc/E-Text.pdf (31.04.2012).
- Convention on Biological Diversity; http://www.cbd.int/convention/parties/list/
- Council Directive of 2 April 1979 on the Conservation of Wild Birds, (79/409/
EEC), (OJ L 103, 25.4.1979, p.1); http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/
consleg/1979/L/01979L0409-20070101-en.pdf (31.04.2012).
- Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the Conservation of Natural
Habitats and of Wild Fauna and Flora; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:1992:206:0007:0050:EN:PDF (31.04.2012).
- Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30
November 2009 on the Conservation of Wild Birds (codified version) Directive
2009/147/EC, Official Journal of the European Union, 26.1.2010; http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
(31. 04.2012).
- “Dünya Ticaret Örgütü, Doha Kalkınma Gündemi Müzakerelerinde Son Durum
ve Geleceğe Dönük Beklentiler”, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar
Genel Müdürlüğü, Çok Taraflı Ticari İlişkiler-1 Dairesi, (Ekim 2010);
http://www. tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Documents/Duyurular/doha.pdf
(31.04.2012).
- International Convention for the Regulation of Whaling, Washington, 2nd December1946;
http://www.iwcoffice.org/_documents/commission/convention.
pdf (31. 04.2012).
- “Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020 - European
Parliament resolution of 20 April 2012 on our life insurance, our natural
capital: an EU biodiversity strategy to 2020 (2011/2307(INI))”; http://ec.europa.
eu/ environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/EP_resolution_april2012.
pdf (31. 04.2012).
- 2006/49 “Outcome of the sixth session of the United Nations Forum on Forests”,
E/ 2006/INF/2/Add.; http://www.un.org/esa/forests/pdf/2006_49_E.pdf (31.04.
2012).
- “Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common
Future”, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document
A/42/427 - Development and International Co-operation: Environment, UN
Documents: Gathering a body of global agreements; http://www.un-documents.
net/ wced-ocf.htm (31.04.2012).
Çevre Sorunlarına İlişkin Uluslararası Rejimler 289
- Resolution adopted by the General Assembly, 62/98. “Non-legally binding
instrument on all types of forests”, UN General Assembly, A/RES/62/98, (31
January 2008), Sixty-second session, Agenda item 54, http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/ UNDOC/GEN/N07/469/65/PDF/N0746965.pdf?OpenElement
(31.04.2012).
- UN General Assembly, A/CONF.151/26, Vol: III, (14 August 1992); http://www.
un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm (31.04.2012).
- “UN Global Compact Leaders Summit 2010–Summary Report”, October
2010, UN Global Compact; http://www.unglobalcompact.org/docs/summit2010/
2010_Leaders_Summit_Report.pdf (31.04.2012).
- UNEP Ozone Secretariat web sitesi; http://ozone.unep.org/pdfs/viennaconvention
2002.pdf (31.04.2012).-UNEP Ozone Secretariat web sitesi: http://ozone.
unep.org/ pdfs/Montreal-Protocol 2000.pdf (31.04.2012).
- United Nations Framework Convention on Climate Change, UN 1992, FCCC/
INFORMAL/84 GE.05-62220 (E) 200705; http://unfccc.int/resource/docs/
convkp/ conveng.pdf (31.04.2012).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com