You are here

ÇEVRESEL FARKINDALIK

ENVIRONMENTAL AWARENESS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
21st century global knowledge world requires not only rethinking on economics, politics, social things, technology and increasing importance of knowledge but also rethinking on ecology and handling it as a part of globalization trend. Environment issues recently have became the topic that discussed, looked for solutions and concerned with all people. Improving environmental awareness of people and taking precautions is assumed that vital step on solving these issues. In this respect, creating environmental awareness and protection on people especially students have taken place in academic studies. The aim of this study is to prove the relationship between environmental awareness and personal precaution of university students. In this context, the model of study is shaped knowing environmental issues as antecedent, environmental awareness as necessity and improving personal precaution as conclusion. Survey results attending 353 university students showed that university students have information about and aware of environmental issues, but they do not behave cautious to the environment.
Abstract (Original Language): 
21. yüzyılın global bilgi dünyası, ekonomiyi, politikayı, sosyal olguları, teknolojiyi ve bilginin artan önemini yeniden düşünmeyi gerektirmenin yanı sıra, ekolojiyi de yeniden düşünmeyi ve globalleşme eğiliminin bir parçası olarak ele almayı gerektirmektedir. Çevre sorunları, günümüzde en çok tartışılan, çözüm bekleyen ve tüm insanlığı ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Bireylerin bu konuya ilişkin farkındalık geliştirmesi ve buna yönelik tedbir alması sorunların çözümünde önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu bakış açısından hareketle, bireylerde özellikle de gençlerde çevresel farkındalık yaratma ve çevreyi koruma bilinci oluşturma konuları akademik çalışmalarda da yerini almaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevresel farkındalıkları ile çevreye yönelik sorunların azalmasına ilişkin bireysel katkı olarak aldıkları kişisel tedbirler arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. Bu bağlamda çalışma, çevre sorunlarından haberdar olmanın öncül olduğu, bunun ötesinde bir çevresel farkındalık yaratmanın gerekli olduğu ve böylece eylem aşamasında çevreyi korumaya yönelik kişisel tedbirler geliştirmenin sonuç olarak ele alındığı bir süreç üzerine oturtulmuştur. 353 öğrenciye uygulanan anket çalışması, üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik konulara duyarsız kalmadıkları, belirli bir farkındalığa sahip oldukları ancak çevreyi korumaya yönelik alınan kişisel tedbirler konusunda çok güçlü bir tutum sergileyemedikleri sonucunu vermiştir.
FULL TEXT (PDF): 
227-246

REFERENCES

References: 

Ayed Hanna Ziadat, Anf Hanna Ziadat, “Assessment of Special Needs People Towards
Environmental Awareness in the Hashemite Kingdom of Jordan”, American Journal of
Environmental Sciences, Vol. 6, No. 5, 2010, pp. 455-462.
- Burcu Çabuk, Cem Karacaoğlu, “Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının
İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt. 36, Sayı.
1-2, 2003, ss. 189-198.
- Davi Fouad Soubihia, Charbel Jose Chiappetta Jabbour, Walter Leal Filho, “Green
Management, Climate Change and Small Business in Brazil: Implications for Training
and Education for Sustainable Development”, Journal of Baltic Science Education,
Vol. 9, No. 4 , 2010, pp. 324-333.
- David A. Tschida, “The Crocodile Hunter, The Jeff Corwin Experience and the
Construction of Nature: Examining the Narrative and Metaphors in Television’s in
Environmental Communication”, Basılmamış Doktora Tezi, ABD: Missouri- Columbia
Üniversitesi, 2004.
- David L. Gadenne, Jessica Kennedy, Catherine McKeiver, “An Empirical Study of
Environmental Awareness and Practices in SMEs”, Journal of Business Ethics, Vol. 84,
2009, pp. 45-63.
- Hakan Kiraci, Aydın Kayabasi, “Real and Spurious Sustainable Consumption Behavior
34 Nicholas Stern, Yaşanabilir Bir Gezegen Projesi, Çev.: Gizem Altın Nance, İstanbul, Doğan
Kitap, Mart 2011.
Çevresel Farkındalık 245
in Turkey: A Field Research”, Innovative Marketing, Vol. 6, Issue. 2, 2010, pp. 43-47.
- J.J. Momoh, D.H. Oladebeye, “Assessment of Awareness, Attitude and Willingness
of People to Participate in Household Solid Waste Recycling Programme In Ado-Ekiti,
Nigeria”, Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation, Vol. 5, No. 1,
January-March 2010, pp. 93-105.
- John Hillcoat, Karen Forge, John Fien, Elizabeth Baker, “I Think Its Really Great
that Someone Is Listening to Us: Young People and the Environment”, Environmental
Education Research, Vol. 1, No. 2, 1995, pp. 159-171.
- Julie Ann Pooley, Moira O’Connor, “Environmental Education and Attitudes:
Emotions and Beliefs Are What It is Needed”, Environment and Behavior, Vol. 32, No.
5, 2000, pp. 711-723.
- Kaisa Korhonen, Anu Lappalainen, “Examining the Environmental Awareness of
Children and Adolescents in the Ranomafana Region, Madagascar”, Environmental
Education Research, Vol. 10, No. 2 May 2004, pp. 195-215.
- K. Shiva Kumar, S. Mangala Patil, “Influence of Environmental Education on
Environmental Attitude of the Post-graduate Students”, EduTracks, Hyderabad, Vol. 6,
No. 8, April 2007, pp. 34-36.
- Liesje Coertjens, Jelle Boeve-De Pauw, Sven De Maeyer, Peter Van Petegem, “Do
Schools Make a Difference in Their Students’ Environmental Attitudes and Awareness?
Evidence From Pisa 2006”, International Journal of Science and Mathematics
Education, Vol. 8, pp. 497-522, 2010.
- Mustafa Özden, “Environmental Awareness and Attitudes of Student Teachers: An
Empirical Research”, International Research in Geographical and Environmental
Education, Vol. 17, No. 1, 2008, pp. 40-55.
- Nicholas Stern, Yaşanabilir Bir Gezegen Projesi, Çev.: Gizem Altın Nance, İstanbul,
Doğan Kitap, Mart 2011.
- Oya Özdemir, Ayşe Yıldız, Esin Ocaktan, Özlem Sarışen, “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin
Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalık ve Duyarlılıkları”, Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Mecmuası, Cilt. 57, Sayı. 3, 2004, ss. 117-127.
- Robert D. Straughan, James A. Roberts, “Environmental Segmentation Alternatives:
A Look at Green Consumer Behavior in the New Millennium”, Journal of Consumer
Marketing, Vol. 16, No. 6, 1999, pp. 558-575.
- Roberto Rodriguez Ibeas, “Environmental Product Differentiation and Environmental
246 Ayşegül ÖZBEBEK TUNÇ, Gökçe AKDEMİR ÖMÜR, A. Zeynep DÜREN
Awareness”, Environmental & Resource Economics, Vol. 36, 2007, pp.237-254.
- Sibel Erkal, Şükran Şafak, Canan Yertutan, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre
Bilincinin Oluşturulmasında Ailenin Rolü”, Sosyo Ekonomi, Cilt.1, Ocak-Haziran 2011,
ss. 145-152.
- Sudeshna Lahiri, “Assessing the Environmental Attitude among Pupil Teachers
in Relation to Responsible Environmental Behavior: A Leap towards Sustainable
Development”, Journal of Social Sciences, Vol. 7, No. 1, 2011, pp. 33-41.
- Suman Kumari Katoch, “A Comparative Study of Environmental Awareness of
Secondary School Teachers of Himachal Pradesh”, International Journal of Education
and Allied Sciences, Vol. 2, No. 2, July-Dec 2010, pp. 143-150.
- Şule Yüksel Öztürk, “Çevre İletişimi: Çevre Sorunlarının Farkındalığı ve Çözümüne
Yeni Bir Yaklaşım”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Uluslararası Davraz Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-27 Eylül 2009, ss.1-14.
- Veysel Yılmaz, H. Eray Çelik, Ceren Yağızer, “Çevresel Duyarlılık ve Çevresel
Davranışın Ekolojik Ürün Satın Alma Davranışına Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle
Araştırılması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 9, Sayı. 2, 2009, ss.
1-14.
- Wang Jinliang, He Yunyan, Li Ya, He Xiang, Wanf Xiafel, Jue Yuanmei, “An Analysis
of Environmental Awareness and Environmental Education for Primary School and High
School Students in Kunming”, Chinese Education and Society, Vol. 37, No. 4, July/
August 2004, pp. 24-31.
- Zeynep Düren, 2000’li Yıllarda Yönetim, İstanbul, Alfa Yayınları, 2.Baskı, Kasım
2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com