You are here

TÜRKİYE’DE MUHASEBE HUKUKUNUN ÇERÇEVESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Accounting, which is an information system with the purpose of measuring businesses’ financial position and financial success, started with keeping records of receivables and payables. With the introduction of double-entry book keeping system, business transactions could be recorded and summerized in an appropriate manner, merchants started to prepare summary reports that list the assets and liabilities at a certain date. Especially after the industrial revolution it was accepted that accounting is not only a recording technique, but also an information system. Today accounting is defined as an information system, which identifies, records, classifies, summarizes those transactions that can be defined in monetary terms and results in a change in the assets or sources of an entity, and reports those information as financial statements to decision makers. Legal framework of Turkish accounting practices started with the Turkish Commercial Code, and shaped by the Tax Procedure Law. Other important regulations are communiques issued by Capital Markets Board and Banking Regulation and Supervision Agency. However, mandatory adoption of Turkish Financial Reporting Standards, which are the official translation of International Financial Reporting Standards, for all companies after 2013 according to the new Turkish Commercial Code is the most important regulation for accounting practices. The aim of this study is to describe the history of accounting briely and provide the information about the framework of Turkish accounting regulations.
Abstract (Original Language): 
Đsletmelerin finansal durumlarının ve basarılarının ölçümlenmesini amaçlayan bir bilgi sistemi olan muhasebe, borç-alacak iliskisinin kaydedilmesi ihtiyacı ile ortaya çıkmıstır. Çift yanlı kayıt sisteminin ortaya çıkması islemlerin anlamlı bir sekilde kaydedilmesi ve özetlenebilmesi mümkün olabilmis, tacirler belli bir anda varlık ve borçlarını gösteren özet raporlar hazırlamaya baslamıslardır. Özellikle sanayi devrimini izleyen yıllarda muhasebenin sadece bir kayıt tekniği değil bir bilgi sistemi olduğu anlasılmıstır. Günümüzde muhasebenin tanımı, isletmenin varlık ve kaynaklarında değisme yaratan ve parayla ifade edilebilen tüm islemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflayan, özetleyen ve bu bilgileri finansal raporlar haline getirip, bunları karar alıcılara ileten bir bilgi sistemi seklinde yapılmaktadır. Türkiye’de muhasebe hukuku Türk Ticaret Kanunu ile olusmaya baslamıs, özellikle Vergi Usul Kanunu çerçevesinde sekillenmistir. Muhasebe hukukumuz ile ilgili diğer önemli düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yayınladığı tebliğlerdir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun kabul edilmesi ile birlikte Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın resmi tercümesi olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın 2013’ten itibaren tüm ticaret sirketleri tarafından uygulanacak olması ise yapılan en kapsamlı düzenleme olmustur. Bu çalısmanın amacı, muhasebenin tarihsel gelisimini kısaca açıklayarak Türkiye’de muhasebe hukukunun çerçevesi hakkında bilgi vermektir.

REFERENCES

References: 

Baspınar, Ahmet, “Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe
Standartlarının Olusumuna Genel Bir Bakıs”,
Maliye Dergisi, 2004, s.42-57.
Bilginoğlu, Fahir, Muhasebe Organizasyonu,
Đ.Ü.Đsletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Yayın
No:54, Đstanbul, Yön Ajans, 1988.
Bilginoğlu, Fahir, “Türk Muhasebe Uygulaması
ve Uluslararası Muhasebe”, Yönetim, Yıl:7, Sayı:24,
Haziran 1996, s.3-7.
Bilginoğlu, Fahir, “Türk Muhasebe Hukuku’nun
Kavramsal Çerçevesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, II (2-
3), 1996, s.94-100.Bilginoğlu, Fahir, “Uluslararası Muhasebe”,
Đ.Ü. Đsletme Fakültesi Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, Nisan
1993, s.79-88.
Yurdakul Çaldağ, Denetim ve Raporlama: Finansal
Tablolar ve Analiz Teknikleri, 3 bs., TÜRMOB
Yayınları-215, Ankara, t.y.
Güvemli, Oktay, Muhasebe Tarihi, 1.Cilt, Muhasebe
Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanısma Vakfı
Yayın No:1, Đstanbul, Avcıol Basım, 1995.
Sevilengül, Orhan, Genel Muhasebe, 9. bs, Ankara,
Gazi Kitabevi, 2000.
Sipahi, Barıs, “Muhasebe Uyumlastırma Çabaları
Đçerisinde Ertelenmis Vergi”, Muhasebe Bilim
ve Dünya Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, Haziran 2004, s.113-
128.
Üstündağ, Saim, “Muhasebe Standartları Olusturulması
Süreci”, Muhasebe ve Denetime Bakıs,
Yıl:1, Sayı:1, Nisan 2000, s.31-57.
Üstünel, Bülent, Mali Tablolar, Đstanbul, Denet
Yayıncılık, Mart 1995.
Hesap Uzmanları Derneği, Denetim Đlke ve
Esasları, 3.bs., Yıldız Yayınevi, Đstanbul, 2004.
Türk Ticaret Kanunu, Kabul Tarihi: 13/1/2011
Kanun No. 6102
(Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr.
(Çevrimiçi) www.spk.gov.tr.
(Çevrimiçi) www.bddk.org.tr.
(Çevrimiçi) www.iasc.org.uk.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com