You are here

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: AMACI VE ÖNEMİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Tourism industry which is usually growed in the enviroment sensitive regions, sometimes can be harmful to nature when the development is not carefully controlled. Besides, tourism does not have a directly protective approach to the nature and the development of the tourism mostly threathens the enviroment beacuse of the fast constraction it brings. That’s why, when planning tourism in a country, the enviromental results should also be considered beside the economic results. In our present time, as a result of the problems which appear from the relationship between tourism and environment, tourism operations has tended to practice more environmental approaches and marketing strategies, in order to get more share from the alternative tourism market.
Abstract (Original Language): 
Turizm sektörü, genellikle doğal dengenin çok duyarlı olduğu yerlerde gelişmekte ve dikkat edilmediği takdirde, bu doğal dengeyi kolaylıkla bozmaktadır. Ancak turizmin doğrudan korumacı bir endişesi olmadığı gibi, çoğu kez turizmin gelişimi, beraberinde getirdiği hızlı yapılaşma nedeniyle çevreyi tehdit etmektedir. Dolayısıyla bir ülkenin turizm planlaması yapılırken turizmin sadece ekonomik sonuçlarını değil, çevresel etkilerini de dikkate almak gerekir. Günümüzde turizm ve çevre ilişkisinin ortaya çıkardığı sorunlara bağlı olarak, turizmin çevreye verdiği zararların en aza indirilebilmesi ve turizmde yükselen değer olan alternatif turizm pazarından daha fazla pay alabilmek için turizm işletmeleri, çevreci yaklaşımlara yönelmişler ve sahip oldukları özellikleri turizm pazarlama politikalarında uygulamaya başlamışlardır.
1-12

REFERENCES

References: 

-AKIŞ, Sevgin; (1996), “Turizmin Ekonomik,
Sosyal ve Çevresel Etkileri”, Anatolia Turizm Araştırmaları
Dergisi, 7, (3-4), ss. 10-13.
-AKIŞ, Sevgin; (1999), “Sürdürülebilir Turizm
ve Türkiye”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi,
10 (Mart-Haziran), ss. 36-46.
-ARSLAN, Mehmet; (1995), “Türkiye’de Turizmle
İlgili Yasaların Doğal Çevreye Etkileri”,
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (3-4), ss.
66-75.
-BAHAR, Ozan; (2003), “Kitle Turizminin Çevre
Üzerindeki Olası Etkileri: Bodrum Örneği”,
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 14 (2), ss.
150-158.
-BAYER, Zekai; (1990), “Turizm ve Çevre
Dengesi”, Turizm ve Çevre Konferansı 3-5 Ekim
1990, Ankara, ss. 135-161.
-ERDOĞAN, Nazmiye; (2003), Çevre ve
(Eko)turizm, Erk Yayınları, Ankara, 81s.
-GÜRPINAR, Tansu; (1990), “Turizm Faaliyetlerinin
Doğal Çevre Üzerine Etkileri”, Turizm ve Çevre
Konferansı 3-5 Ekim 1990, Ankara, ss. 65-72.
-İÇÖZ, Orhan; (1994), “Çevre Sorunları Turizmi
Tehdit Ediyor mu?”, Anatolia Turizm Araştırmaları
Dergisi, (Ocak-Haziran), ss. 18-22.
-KAHRAMAN, Nüzhet ve TÜRKAY, Oğuz;
(2004), Turizm ve Çevre, Detay Yayınevi, Ankara,
46-47s.
-KIZILIRMAK, İsmail; (1997), “Turizm Sektöründe
Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi ve Uygulama
Kriterleri”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi,
(Eylül-Aralık), ss. 25-31.
-ÖZDEMİR, Şükrü; (1997), Temel Ekoloji Bilgisi
ve Çevre Sorunları, Hatiboğlu Yayınları, Ankara,
186-187s.
-ÖZHAN, Leyla; (1990), “Türkiye’ de Turizm
ve Çevre Politikaları”, Turizm ve Çevre Konferansı
3-5 Ekim 1990, Ankara, ss. 163-175.
-PIRNAR, İge; (1993), Turizmin Doğal Çevreye
Etkileri ve Çevrenin Korunması. Anatolia Turizm
Araştırmaları Dergisi, (Mayıs-Haziran), ss. 15-17.
-TÜRSAB, (1990), Doğa Turizmi ve Çevre,
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yayını, İstanbul,
55s.
-USLU, Orhan; (1990), “Turizm ve Çevresel
Etkileri“, Turizm ve Çevre Konferansı 3-5 Ekim
1990, Ankara, ss. 19-47.
-ÜNAL, Tankut; (1990), Turizmin Gelişmesinde
Çevrenin Önemi. Turizm ve Çevre Konferansı 3-5
Ekim 1990, Ankara, ss. 11-17.
İNTERNET KAYNAKÇASI
-http://www.ecohotelsoftheworld.com (Erişim
Tarihi: 01 Eylül 2008) adresinde yer alan “Ratingsystem”
bölümündeki bilgilerden yararlanılmıştır.
-http://www.ecohotelsoftheworld.com (Erişim
Tarihi: 01 Eylül 2008) adresinde yer alan “Performs”
bölümündeki bilgilerden yararlanılmıştır.
-http://www.kultur.gov.tr (Erişim Tarihi:
01.Eylül 2008) adresinde yer alan “Belge Göster” bölümündeki
bilgilerden yararlanılmıştır.
-http://rega.basbakanlik.gov.tr (Erişim Tarihi: 01
Ekim 2008) adresinde yer alan “Eskiler” bölümündeki
bilgilerden yararlanılmıştır.
-http://www.turofed.org.tr (Erişim Tarihi: 03
Ekim 2008) adresinde yer alan “Basın Bülteni” bölümündeki
bilgilerden yararlanılmıştır.
-http://www.turcev.org.tr (Erişim Tarihi: 12 Eylül
2008) adresinde yer alan “Content” bölümündeki
bilgilerden yararlanılmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com