You are here

EXAMINATION OF EASTERN BLACK SEA REAGION TOUR PROGRAMMES ORGANIZED BY TRAVEL AGENCIES FOR PLATEAU TOURISM

EXAMINATION OF EASTERN BLACK SEA REAGION TOUR PROGRAMMES ORGANIZED BY TRAVEL AGENCIES FOR PLATEAU TOURISM

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Turkey in order to be in a better position in terms of income and the number of coming tourists and to minimize the enviromental problems emerged by tourism, beginning from the 90’s has started to implement policies for diversifying tourism and spreading tourism over all regions and over the whole year. In accordance with these policies, other than tourism based on sea sun sand triology, it started to improve alternative types of tourism and among these kinds of tourism, tourism based on natural values. In relation to this Eastern Black Sea Region and plateaus came forward. With the usage of the tradition of going up to plateau, which is carried out for cultural and economic reasons for centuries, for tourism significant increases has taken place in the number of organized tours to the region. The region’s atrractiveness for plateau tourism and inspite of the increase in the organization of tours to region it is a fact that in this type of tourism the desired improvement cannot be implemented and plateuos stil cannot be presented to the market as good touristic products. Among the reasons why plateau tourism as a touristic product is not on the desired level, there is the responsibility of travel agencies. In this examination, the current situation is tried to be defined by analysing the content of the organized tour programs to region by agencies and suggestions about tours organized by travel agencies to contribute to plateau tourism are made.
Abstract (Original Language): 
Türkiye, gelir ve gelen turist sayısı açısından daha iyi konumda olabilmek ve turizmin ortaya çıkardığı çevresel sorunları en aza indirmek amacıyla, 90'lı yıllardan başlayarak turizmini çeşitlendirerek tüm bölgelere ve tüm yıla yaymaya yönelik politikaları uygulamaya başlamıştır. Bu politikalar doğrultusunda, deniz-güneş-kum üçgenine dayalı turizmin yanı sıra alternatif turizm çeşitlerini ve bu turizm türleri içinde de doğal değerlere dayalı turizm türlerini geliştirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda, Doğu Karadeniz Bölgesi ve yaylalar ön plana çıkmıştır. Yüzyıllardır kültürel ve ekonomik amaçlı olarak sürdürülen yaylalara çıkma geleneğinin, turizm amaçlı olarak kullanılmasıyla bölgeye düzenlenen tur sayısından önemli artışlar gerçekleşmiştir. Ancak yayla turizmine yönelik bölgenin tüm çekiciliklerine ve bölgeye düzenlenen tur sayısının çoğalmasına rağmen, bu turizm türünde istenilen gelişmenin gerçekleştirilemediği ve yaylaların hala iyi bir turistik ürün olarak pazara sunulamadığı da bir gerçektir. Yayla turizminin turistik ürün olarak istenilen düzeyde olmamasının nedenleri arasında seyahat acentalarına da sorumluluk düşmektedir. Bu çalışmada, bölgeye acentalarınca düzenlenen tur programlarının içerikleri incelenerek mevcut durum belirlenmeye çalışılmış ve acentalarca düzenlenen turların yayla turizmine katkı sağlamasına yönelik öneriler getirilmiştir.
84-90

REFERENCES

References: 

-GÜLLAP, Nilüfer; (1995), The Potential Of
Tourism Of The Coastal Provinces Of Eastern and
Middle Black Sea Region and The Types Of Tourism
That Can Be Improved (Unprinted MA thesis), İstanbul,
İstanbul University Social Sciences Institute
Tourism Department Of Tourism.
-EMİROĞLU, Metin; (1997), Plateaus in Bolu
and Settling in Plateaus, Ankara, Ankara University
Language and History Faculty Press No:272.
-ERDOĞAN, Nazmiye; (2003), Environment
and (eco)tourism, Ankara, Erk Publications.-İÇÖZ, Orhan; (1994), “Are Environmental
Problems Threatening The Tourism?”, Anatolia
Tourism Research Magazine, (January-June), 18-22.
-İSTANBUL Chamber Of Commerce; (1997),
The Improvement Of Plateau Tourism In Black Sea,
Regional Development and Construction In
Accordance With Environment, İstanbul, Press No:
1997-27.
-KIZILIRMAK, İsmail; (2006), Plateau
Tourism, Ankara, Detay Publications.
-ÖNGÖR, Sami; (1980), The Dictionary Of
Geography Terms, Ankara, Turkish Language
Institution Publications.
-ÖZHAN, Leyla; (1993), “The Policies Of
Environment and Tourism Of Turkey”, The Tourism
and Environment Conference, Turkey’s
Environmental Problems Foundation, Ankara, 3-5
October 1990.
-TOSUN F. ve ALTIN, M.; (1986), Grassland,
Meadow and Plateau Culture and The Ways To
Take Advantage From Them,Samsun, Ondokuz Mayıs
University Publications, No:5.
-URAL, Ayhan ve KILIÇ, İbrahim; (2006), The
Process of Scientific Research and Data Analysis With
SPSS, Ankara, Detay Publications.
-VAR, Mustafa; (1987), The evaluation of
Eatern Black Sea Plateaus In Terms Of Tourism and
Recreation, Tourism Yearbook 1988-1989, Ankara,
Development Bankof Turkey Inc. Publication.
INTERNET RESOURCES
-ARSLAN, Yunus; “the evaluation Erdek and
its environs from the aspect of ecotourism ”, Internet
Site
http://sbe.balıkesir.edu.tr/dergi/edergi/c8s13/makale.
Access Date:12.10.2011.
-Plateau tourism, http://www.kultur.gov.tr/
TR/belge/1-41741/yayla-turizmi.html access date:
10.11.2011.
-YÜCEL, S. Ünlü; “Plateau Tourism”, Internet
Site: http://www.tursab.org.tr/dosya/ 1017/May
04yayla_1. Access date:27.11.2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com