You are here

İSLAM ÖNCESİ TÜRKLERDE KADİNİN İÇTİMAÎ YERİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Türk aile hayatında Egzogami usulünü cari olduğu görülmektedir. Kazak Türklerinde akrabalık, kırk göbeğe kadar uzamakla beraber, yedinci göbekten kız alınmasına müsaade edilmiştir. Kırgızlarda beşinci göbekten evlenilmesine müsade vardı. Başkurt ve Al tay Türklerinde aynı gelenek devam etmiştir. Yakutlar'da bu yasak dokuzuncu göbeğe kadar çıkıyordu. Dede Korkut hikayelerinde Oğuz Yiğitleri, başka oymak ve boylardan kız aramağa çıkarlardı. Türk aile ahlakı «Türk Töresi» nin ve Türk içtimaî yapısının esaslarına uygun olarak sağlam bir bünye göstermektedir. Kaçgöç yoktu. Göktürk Kitabelerinde, her törene ve şölene kadınlarında katıldığı anlatılır. Göktürk Hakanının yanında «Hatun» da oturmaktadır. Hakan onunda reyini alır . Daha öncede belirttiğimiz gibi, Türklerde egzogami (Dışarıdan evlenme) sistemi cari idi. Nitekim Göktürk'lerin ataları olan on erkek çocuğu mağaranın dışından kız almak yoluyla onok (on-boy) lan meydanı getirdikleri bilinmektedir. Türk ailesinden evlenen oğullar hisselerini alıp yeni bir aile kurmak üzere baba evinden ayrılırlar. Baba evi en küçük oğula kalırdı. Türklerde umumiyetle tek zevce (Monogamie) sistemi görülür .