You are here

İSVİÇRE'DE TÜRK ÇOCUKLARININ EĞİTİM PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Ülkemiz açısından yurtdışına işçi göçü 1960'h yıllarda başlamıştır. Yurtdışındaki işçilerimizin mesleleri ile ilgili başlangıçta ileriye dönük plan ve programlar yapılmamıştır. Bunun neticesi çözülmesi güçleşmiş kronik problemler ortaya çıkmıştır. Yapancı bir toplum içinde yaşamaya mecbur kalan vatandaşlarımız birçok problemlerle karşı karşıya gelmişlerdir. Zamanında yeterli tedbirler alınamayınca bazı problemlerin çözümü de zorlaşmıştır. Bu çalışmamızda içilerimizin çocuklarının belli bir kısımının eğitim proplemini ele aldık ve çözüm çareleri aradık. Aslında İsviçre'nin Zürih Kantonunda yaşayan bu çocuklarımızın eğitim problemleri Avrupa'daki diğer Türk işçi çocuklarını eğitim problemleriyle benzerlik içinde olması nedeniyle bu çalışma az da olsa hepsine ışık tutmaktadır. Fakat eğitim ve okul sistemlerinin farklılıkları nedeniyle sadece Zürih kantononda yaşayan Türk îşçi çocuklarına ait problemler ağırlıklıdır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

A. Kitaplar
ABADAN-UNAT Nermin, Yurtdışına Göçen Türk Işücü ve Dönüş Eğilimleri, Ankara-1974.
KUMBAROĞLU Sabri, İsviçre'de Türk Gençlerinin Mesleki Eğitimi (Başılmamış).
LANDOLT Gisela, SERRA Anternalla, TRUNİGER Markus, Das Zürcher Schulwesen, Zürich-1990.
RYTER Bernhard, Ausländer in der Gemeinde, Basel-1989
SEZGİN Osman, Yurtdışından Kesin Dönüş Yapan İkinci Nesil Göçmen İşçi Çocuklarının Sosyo,Psikolojik Açıdan Eğitim programlarına Ait Bazı Problemler ve Çözüm Yollan (Basılmamış Doktora Tezi).
TAŞDELEN H.Musa, Yurtdışından Kesin Dönüş Yapan Türk İşçi Ailelerin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Meseleleri (Basılmamış Doktoro Tezi)
Kurumlara Ait Kitaplar
Bundesamt Für Statistik (İsviçre Federal İstatistik Dairesi)
—Schuler des Kandons Zürich nach Schulstufe und Charaket de Schule, Bern-1989/90.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
—Zürih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği 1989 yılı Çalışma Raporu Devlet Planlama Teşkilatı (PPT).
—Altıncı beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994, DPT Yayın No:2174 Ankara-
1989.
Eidgenössische Kommission für ausIânderprobleme=(EKA) (isviçre Federal Ya¬bancı Problemleri Komisyonu)
—Die Auslândschen Jugendlichen-Die Sog. Zweite Auslândergeneraltion: Prob¬leme und Lösungsmöglichkeiten, Nr. 12, bern-1980.
—Die Stellung der Ausländer im Politischen Leben der Schweiz, Heft Nr. 7/76,
Zürich
—Aufgabehilfen İn: Inpormation Nr. 1 September 1975 Erziehungsdirektion des Kantons Zürich (Zürih Kanton Eğitim Müdürlüğü) —Kurse in heimetlicher Sprache und Kultur, Zürich-1990 —Schulstatistik, zürihceh-1989

—Türkisches Kind und Schweizer Schule, Zürich-1990
Schweizerische Konferenz Der Kantonalen Erziehugsdirektoren-(EDK) (isviçre Kanton Eğitim Müdürleri Topluluğu).
—Ausländerkinder in Unseren Schulin-Nach Wie vor Ein Problem? Informati¬onsbulletin 34 a, Genf-1982
—OECD Länderexamen Bildungspolitik, Schweiz I, Bem-1989
B. Makaleler
AŞIKOĞLU Nevzat Yaşar, "Federal Almanya'da Islam Din Eğitimi" tslami Araş¬tırmalar Dergisi, Cilt: 4 Sayı :2, Nisan-1990
GREMONTE Rainero, "Die Schulung Fremdsprachiger Kinder in der Schweiz" Ausländerkinder in Unseren Schuiin, tnformationsbulletin 34 a, Genf-1982
ERKAL Mustafa E., "Yurtdışındaki ikinci Nesil Türkler ve Meseleleri : Bazı Ge¬lişmeler ve Değerlendirmeler", Sosyoloji Konferanstan 20. Kitap, IstanbuI-1988
REY Micheline, "Erfolg oder Misserfolg in der Schule? Probleme im Zusamme-hang mit der Selektion und der beförderung der Auslandischen Schüler" auslânderkinder inder in Unseren Schulen, ınformationsbulletin 34 a, Schweizerische Konferenz der Kan¬tonalan Erziehungsdirektoren, Genf-1982
SONDEREGGER-FLEISCHLIN Ruth, "Kurse in Heimatlicher spräche und Kul¬tur: Bereicherung oder belastung?", Auslânderkinder in Unceren Schulen, Informations¬bulletin 34 a, Genf-1982
STRICKER Hans, "Nationale Schulen als Ursache der Schulverdossenheit?", Auslânderkinder in Unseren Schulen, Informationksbuiletin 34 a, Genf-1982
YAZGAN T. "Dış Ülkelerdeki İşçilerimizle ilgili Mali Meseleler" Sosyal Siyaset Konferanslan, 18. Kitap, istanbul-1966.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com