You are here

KÜRESELLEŞMENİN TESİRLERİ VE ÜLKEMİZE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Globalisation is criticized nowadays but it is not a recent phenomenon. It has two dimensions. On one hand, materials are becoming widespread, on the other hand values are becoming widespread. Globalisation aims to make economic pi¬eces smaller but it makes political pieces smaller at the same time. The main tar¬get is an integrated world, on the contrary, it provides more disintegrative potenliais. With the globalisation process, some nation states have become much more powerful, but some of them have lost their power. Against globalisation, nationa¬list movements have become more effective. According to that process, classical definitions of nationalism have been changing. With the effect of globalisation, na¬tionalism can be defined as, the feeling of belonging and sharing a definite cultu¬re and in addition to that nationalism can also be defined as becoming mature eno¬ugh to share the world with others just and equally and not degrading of other na¬tions. Turkey is under external threats from surrounding countries and from glo¬bal power. Among those threatening issues, multiculturalism, ethnic and sect traps are emerged. In this article, the positive and negative aspects of globalisati¬on are analysed.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşme günümüzde tartışılan bir konu olmasına rağmen yeni bir so¬run değildir. Küreselleşme iki boyutludur, bunlardan'biri maddelerin yaygınlaşma¬sı, diğeri değerlerin yaygınlaşmasıdır. Küreselleşme, ekonomik parçaların ufak ol¬masını hedeflediği gibi siyasi parçaları da ufalamaktadır. Bir taraftan bütünleşmiş bir dünya hedeflenirken, diğer taraftan daha fazla bölünmüşlük yaratma potansi¬yeli ortaya çıkmaktadır. Küreselleşmeyle bazı milli devletler daha da güçlenmek¬le,küresel güç haline gelmekte, bazılarıysa güç kaybetmektedir. Küreselleşme kar¬şısında milliyetçilik akımları daha da güçlenmekledir. Klasik milliyetçilik tanımla¬rı da değişmektedir. Nitekim, küreselleşme ışığında milliyetçilik, kendi milliyeti dı-Ştndakileri aşağılamamak, başkalarıyla Dünyayı eşit, adil ve istismar edilmeden paylaşabilecek şuur ve olgunluğa erişmedir. Türkiye, çevre ülkelerden ve küresel güç ve bloklardan kaynaklanan dış tehditlerle karşı karşıyadır. Türkiye'ye yönelen tehdit unsurları arasında üniter yapısını hedef alan çokkültürlülük oyunu, etnik ve mezhep tuzakları dikkati çekmektedir. Küreselleşmenin olumlu ve olumsuz boyut¬ları makalede tartışılmakta ve değerlendirmeler yapılmaktadır.
1-14

REFERENCES

References: 

Erkal. M. E., Sosyoloji (Toplumbilimi), 31. baskı, İstanbul 2000. Manisalı, E. Türkiye ve Küreselleşme, Derin yay., İstanbul 2002. Miller, D., Citizenship and National Identity, Oxford, 2000
Riggs, F.W., "The Modernity of Ethnic Identity and Conflict", International Political Science Review, 1998, V. 19,No.3
DPT, Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2000
Yinger, M.Y., Ethnicity, Source of Strenght, Source of Conflict, New York 1994.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com