You are here

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARINDA TASNİF EDİLMİŞ BAĞIMLI DEĞİŞKENLER (Discrete Dependent Variable)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this paper we construct models in which the dependent variable involves two or more qualitative choices. These models are valuable in the analysis of sur¬vey data. In most surveys the behavioral response are qualitative. We discuss initially the spesification and estimation of discrete choice models and discrete choice models aplications in Social Science Surveys. The type of the discrete dependent models are Binary Logit, Binary Probit, Ordered Logit, Ordered Probit and Multinomial Logit.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma iki veya daha fazla nitel seçimin bağımlı değişken olduğu mo¬deller üzerine bina edilmiştin Bu modeller anket verilerinin analizi değerlendiril¬mesinde de kullanılmaktadır Birçok anket davranışsal cevaplara dayalıdır. özellikle dlcrete choice modelleri ve bunların sosyal bilimler anketlerin-deki modellerindeki spesifikasyon ve tahminleri üzerinde durmaya çalışacağız. Bu çalışmada ele alınacak kesikli bağımlı değişken modelleri şunlardır: Binary Logİt, Binary Probit, Ordered Logit, Ordered Probit ve Multinomial Logit.
75-92

REFERENCES

References: 

Michael R. Frone. Regresión models for discreate and Limited dependent variables, Pace University Research Methods Forum 1997.
Minitab Statistical Software; Reíase 13.2, MINITAB INC
Prof. Dr. Kazım Özdamar.J?aket Programlar ile istatistiksel veri analizi-1, S:487, Kaan Kitabevi
1999. "'
R. Pİndyck, D. Rubinfeld. Econometric Models and Econometric Forecast, S.305, McGraw-Hill; 4th Ed 1998.
EViews, Version.3.1, © 19944998, Quantitative Micro Software
Greene William. Econometri^Analysis, S:876-877, Prentice Hall International Inc 2000.
Backhaus, Erichson, Plinke, Weiber. Multivariate Anaiysernethoden, S: 113, Springer-Lehrbuch 2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com