You are here

1935-1959 YILLARI ARASINDA SİYASİ BİLGİLER/İLİMLER MECMUASI’NDA/DERGİSİ’NDE SOSYOLOJİ

SOCIOLOGY IN THE JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES BETWEEN 1935-1960

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the writings on sociology published in the Journal of Political Sciences between the years 1935-1960. These writings on sociology have been examined and categorized under sub-branches of sociology such as theoretical, epistemological and methodological ones, as well as main topics of Turkish sociology such as revolution, nationality and westernization. Writings of sociology in the journal have mostly been translated ones, following western sociology’s main matters of debate. However, applied studies regarding Turkey have also included. It is understood that the journal’s understanding of sociology is positivist and quantitative methodological.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın konusu, 1935-1960 yılları arasında Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisinde sosyoloji konulu yazıların incelenmesidir. Sosyoloji yazıları; kuramsal, epistemolojik ve metodolojik, sosyolojinin alt disiplinlerine dair yazılar ve Türk sosyolojisinin temel ilgi konuları olan devrim, milliyetçilik ve batılılaşma ile ilgili yazılar olarak tasnif edilerek, incelenmiştir. Sosyoloji yazılarının genellikle çevrim yazılar ve batı sosyolojisinin temel tartışma konuları ile ilgili olduğu görülmüştür. Bununla beraber Türkiye’ye dair uygulamalı çalışmalara da yer verilmiştir. Derginin sosyoloji bilim yapma anlayışının, pozitivist ve nicel metodolojik olduğu anlaşılmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

- Adal, H.Ş., (1935a), “Sosyal Sınıflar Arasında Çiftçi-Köylü Sınıfının Statüsü”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 5:55.
- Adal, H.Ş., (1935b), “Çiftçi Sınıfının Sosyal-Siyasi Statüsü”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 5:56.
- Agache, A., (1935a), “Bir Tatbiki Sosyoloji Numunesi; Ürbanizm”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 4:47.
- Agache, A., (1935b), “Bir Tatbiki Sosyoloji Numunesi; Ürbanizm”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 5:53.
- Akpolat, Y., (2008), Türkiye’de Milliyetçiliğin Sosyolojisi, Erzurum, Fenomen Yay.
- Akpolat, Y., (2010), “Mekteb-i Mülkiye ve Mülkiyeliler: Ankara Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi Üzerine Bir Çalışma ( 1931-1960)”, Sosyal Bilgiler Dergisi, 10:45.
- Artukmaç, S., (1948a), “Köylerimizi Nasıl Kaldıralım?”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 18: 211.
- Artukmaç, S., (1948b), “Köylerimizi Nasıl Kaldıralım?”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 18: 212.
- Atademir, S.R., (1935), “Bugünkü Müspet İlimler: Kant’ın İlliyet Prensibi
Yıkılıyor mu?”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 4:48.
- Atav, N., (1955), “Şahsiyetin Gelişiminde Aile Çevresinin ve Aile Gerginliklerinin Etkileri”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 10:4.
- Ayiter, F., (1945), “İçtimai Kanunlar Var mıdır?”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 15:173.
- Ayiter, F., (1945a), “ İlim Sosyolojisi”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 15:174.
- Ayiter, F., (1945b), “ İlim Sosyolojisi”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 15:176.
- Ayiter, F., (1945c), “ İlim Sosyolojisi”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 15:177.
- Ayiter, F., (1945d), “Hukuk Sosyolojisi”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 15:171.
- Ayiter, F., (1946a), “ İlim Sosyolojisi”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 15:178.- Ayiter, F., (1946b), “ İlim Sosyolojisi”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 15:179.
- Ayiter, F., (1946c), “ İlim Sosyolojisi”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 16:182.
- Ayiter, F., (1946d), “ İlim Sosyolojisi”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 16:183.
- Barkan, Ö., (1936), “Bibliyografya: Dialektik Materyalizm”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 6:61.
- Barkan, Ö., (1937a), “İnkılap İdeolojisi ve Ekonomik Şartlar”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 6:71.
- Barkan, Ö., (1937b), “Milli Kurtuluş Hareketlerinin İktisadi Esasları I”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 7:74.
- Barkan, Ö., (1937c), “Milli Kurtuluş Hareketlerinin İktisadi Esasları II”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 7:75.
- Bayramoğlu, F., (1939a), “Milliyetçiliği Anlamak İçin I”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 9:102.
- Bayramoğlu, F., (1939b), “Milliyetçiliği Anlamak İçin II”, Siyasi Bilgiler/
İlimler Dergisi, 9:103.
- Bayramoğlu, F., (1939c), “Milliyetçiliği Anlamak İçin III”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 9:104.
- Bayramoğlu, F., (1939d), “Millet ve Ümmet Kelimelerinin Mana Değiştirmeleri”,
Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 9:101.
- Bayramoğlu, F., (1940a), “Milliyetçiliği Anlamak İçin IV”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 9:107.
- Bayramoğlu, F., (1940b), “Milliyetçiliği Anlamak İçin V”, Siyasi Bilgiler/
İlimler Dergisi, 9:108.
- Bayramoğlu, F., (1940c), “Milliyetçiliği Anlamak İçin VI”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 10:109.
- Bayramoğlu, F., (1940d), “Milliyetçiliği Anlamak İçin VII”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 10:111.
- Bayramoğlu, F., (1940e), “Milliyetçiliği Anlamak İçin VIII”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 10:113.
- Belge, B., (1943), “Garplılaşmanın İç Yüzü”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 13:147.- Belge, B., (1943a), “Milliyetçilik Mefhumunda Yeni Bir İstihaleye Doğru”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 13:148.
- Belge, B., (1943b), “Türk Milliyetçiliği”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi,
13:149.
- Belge, B., (1944), “Milliyetçiliğin Açık Havasında”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 14:158.
- Berkes, N., (1940), “Bir Araştırma İlmi Olarak Sosyoloji”, Siyasi Bilgiler/
İlimler Dergisi, 9:107.
- Berkes, N., (1940a), “Namık Kemal ve Laiklik”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 10:118.
- Berkes, N., (1941), “Levy-Bruhl’ün İptidai Zihniyet Nazariyesi Hakkında
Bazı Tenkitler”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 10:119.
- Berkes, M., (1940a), “Evlenme Adetleri Üzerine Şehrin Tesiri”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 10:116.
- Berkes, M., (1940b), “Evlenme Adetleri Üzerine Şehrin Tesiri”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 10:118.
- Blaha, A., (1936), “Entelektüel Meselesi”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 6:67.
- Boran, B.S., (1940), “Sosyolojide Yeni Araştırma Esasları”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 10:109.
- Boran, B.S., (1940a), “Köy Davası, Şehirleşme Davasıdır I”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 10:111.
- Boran, B.S., (1940b), “Köy Davası, Şehirleşme Davasıdır II”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 10:112.
- Chabas, J., (1942a), “Japon Ailesi ve İçtimai Rolü”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 12:133.
- Chabas, J., (1942b), “Japon Ailesi ve İçtimai Rolü”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 12:135.
- Elöve, M.E., (1952), “Umumi Amme Hukukumuz Bakımından İkinci Meşrutiyet Devrinin Türkçülük Cereyanı”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 7:1-4.
- Ertuğ, H.R., (1940), “Köy Enstitüleri Kanunu”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 10:110.- Ertuğ, H.R., (1942), “Köylerimize Dair Bir Tetkik Kitabı”, Siyasi Bilgiler/
İlimler Dergisi, 12:139.
- Ertuğ, H.R., (1945), “Rusya ve Köylü”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 11:125.
- Ertuğ, H.R., (1946), “Kitaplar: İçtimai Siyaset”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 15:179.
- Ertuğ, H.R., (1947), “Yüzyılımızın Sosyoloji Teorileri”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 17;200.
- Ertuğ, C., (1943), “Bekârlık, Evlilik ve Geçimsizlik Meseleleri”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 13:149.
- Falk, W., (1935), “Weber’e Göre Demokrasi ve Kapitalizm”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 5.55.
- Fındıkoğlu, Z.F., (1958), “Medeni Kanunumuz Etrafında Bazı Sosyolojik
Meseleler”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 18:1.
- Gölcüklü, G., “Türkiye’de Çocuk Suçluluğu”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 11:3.
- Hecker, J., (1935a), “Rus Sosyologyası”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi,
5:49.
- Hecker, J., (1935b), “ Rus Sosyolojisinin Siyasal ve Sosyal Temelleri”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 5:50.
- Hecker, J., (1935c), “Rus Sosyolojisi II: Slavofillerin ve Rusofillerin Sosyolojik Teorileri”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 5:51.
- Hecker, J., (1935d), “Rus Sosyolojisi III: Batıcıların Sosyoloji Teorileri”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 5:52.
- Hertz, F., (1935), “Ulusal Ruh ve Ulusal Özgürlük”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 5:55.
- Irmak, S., (1937), “Irsiyet ve Suçlar”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 7:81.
- Irmak, S., (1941), “İçtimai Darwinizm Hakkında Düşünceler”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 11:123.
- Irmak, S., (1943), “Köy Enstitülerine Verilen Yeni Vazifeler”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 13:148.
- İmzasız, (1956), “Amerikan Sosyolojisinin Temelleri”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 11:2.- Kunter, N., (1945), “Çocuk Suçluluğu ile Nasıl Savaşmalıyız?”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 15:171.
- Levy-Bruhl, H., (1942), “Hukuk ve Sosyolojinin Münasebetleri”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 11:130.
- Mehmet Ali Şevki, (1935), “Sosyal Müsavatsızlık ve Rusya”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 4:46.
- Mehmet Ali Şevki, (1937a), “İstanbul Köylerinden Birinde Yapılan Tetkikten: Köy Meracılığı”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 7:77.
- Mehmet Ali Şevki, (1937b), “İstanbul Köylerinden Birinde Yapılan Tetkikten: Toplu Bir Köyün Mevkii”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 7:79.
- Mehmet Ali Şevki, (1938), “İstanbul Köylerinden Birinde Yapılan Tetkikten: Çiftçi Atelyesinin Şekli”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 8:90.
- Mehmet Ali Şevki, (1939), “Tecrübi Sosyoloji Anketlerinin Faidesi: Bir Memleket Tetkiki Dolayısıyla”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 9:103.
- Meray, S.l., (1954), “Halk Efkarı ve Yoklaması”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 9:3.
- Pınar, S., (1940), “Nüfus ve Kültür”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 10:113.
- Richard, G., (1938), “Tecrübi Sosyolojisi”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 8:93.
- Richard, G., (1939), “Tecrübi Sosyolojisi”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 9:97.
- Rosier, M.A., (1936), “Entelektüel Mesleklerde İşsizlik”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 6:67.
- Savcı, B., (1958), “Partilerimizde Tabakalaşmanın Gerçek Mahiyeti ve Sosyal Muhtevalı Politika Meyli”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 18:1.
- Savcı, B., (1959), “Yabancı Dil ile Milli Kültürü Yaratma ve Batılaşma”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 9:1.
- Sorokin, P., (1935a), “Hayat Uğraşısının Sosyolojik İzahı ve Savaşın Sosyologyası”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 5:49.
- Sorokin, P., (1935b), “Sosyoloji Teorileri: Bio-sosyal Ekol”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 5:50.
- Şensoy, N., (1949), “Türkiye’mizde ve Yabancı Memleketlerde Çocuk Suçluluğunun Bugünkü Durumu ve Çocukların Fazla Miktarda Suçlarla Bunların İşlendiği Yer ve İşleniş Şekli İtibarile Hususiyetleri”, Siyasi Bilgiler/
İlimler Dergisi, 4:1-4.
- Timaseff, N.S., (1938), “Hukuk Sosyolojisi”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 8:85.
- Yalçın, A., (1945), “Ekonomik Sosyolojiye Giriş”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 17:176.
- Yasa, İ., (1959), “Örnek Olay Araştırmalarında Gözlem ve Mülakat Metotlarının Önemi”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 19: 2-3.
- Yasa, İ., (1959a), “Köylerimizin Sosyolojik Bakımdan İncelenmesinde Bazı Esaslar”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 19:1.
- Yazır, M., (1946), “İnkılapçılık Nedir?”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 16:184.
- Yazır, M., (1946a), “Halkçılık Nedir?”, Siyasi Bilgiler/İlimler Dergisi, 16:183.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com