You are here

ZİYA GÖKALP’İN İKTİSADİ GÖRÜŞLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Ziya Gokalp’s economic views are discussed in this article. Ziya Gokalp, told a portion of his opinions about the development of Turkey. He took the time to discuss economic issues and has expressed them succintly. Some of these issues - as the Customs Union, the status of state-owned enterprises ... - continue to be discussed today. For this reason, the economic ideas of Gokalp continue to be significant and current till today.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede Ziya Gökalp’in iktisadi görüşleri ele alınmıştır. Ziya Gökalp’ın, Türkiye’nin kalkınması ile ilgili görüşlerinin bir kısmını anlattık. O, zamanının iktisadî meselelerini ele alarak, onları iyi bir şekilde ifade etmiştir. Bu konuların bir kısmı günümüzde de tartışılmaya devam etmektedir. Gümrük Birliği, KİT’lerin durumu gibi… Ziya Gökalp’in, Cumhuriyet kurulurken ifade ettiği iktisadî fikirlerinin bir kısmı hâlâ güncelliğini korumaktadır. Bu nedenle Gökalp’in iktisadî düşünceleri de günümüzde önemini ve değerini korumaktadır.

REFERENCES

References: 

- Ülken, Hilmi Ziya, Ziya Gökalp, Kanaat Kitabevi, 1961,İst.,310 s.
- Duru, Kazım Nami, Ziya Gökalp, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1975.
- Erişirgil, M. Emin, Bir Fikir Adamının Romanı:Ziya Gökalp, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2. bs.,1984.
- Ziya Gökalp, Makaleler I, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., 1976.
- Ziya Gökalp, Makaleler VII, TC Kültür Bakanlığı Yay., 1982.
- Ziya Gökalp, Makaleler VIII, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., 1981.
- Ziya Gökalp, Makaleler IX, TC Kültür Bakanlığı Yay., ss. 1980.
- Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, MEB Yayınları, İstanbul, 1990.
- Baloğlu, Burhan, “Ziya Gökalp’in İktisat Görüşleri ve Günümüz İktisadi Değerler Sistemi Bakımından Önemi”, İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. Sosyoloji
Bölümü Sosyoloji Dergisi, Sayı 13, Yıl: 2006, ss. 29-46.
- Önsoy, Rifat, “Ziya Gökalp’in İktisadi Görüşleri”, İstanbul Üniversitesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 1982, ss. 355-366.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com