You are here

Köy Kalkınmasının Esasları

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Köyün kalkındırılmasına geçmeden evvel umumiyetle kalkınmadan ne anlaşılması lâzımgeldiği noktası üzerinde durmak istiyorum. Eğer muayyen bir sosyal psikolojik vasat içinde derhal tatmin edilemiyecek bazı ihtiyaçlar belirir ve bunlara bağlı problemler ortaya çıkarsa bunların hallinin sembolü olmak üzere bazı sloganlar ortaya çıkar. İşte kalkinnu tabiri de Harbisoıı'un belirttiği gibi bu nevi sosyal sloganlardan birisidir. İlim adamları bu nevi sloganların arkasına körü körüne kapılıp gk['emez. Bunlara müşahhas bazı muhtevalar kazandırmak, ona göre de tedbirler düşünmek mecburiyetindedirler. Onun için evvelâ kalkınmayı tarif etmekle işe başlamak icab ediyor.