You are here

HÂLİSİN HİKMETLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi'nin XIX. cildinde Azîm Hâce'-nin hikmetleriyle, Yesevî dervişlerinin hikmetlerinin yayınlanmasına başlanmıştı1. Bu ciltte de Hâlis'in, gerek Dîvân-ı Hikmet yazmalarında, gerekse hikmet mecmualarında tesbit edebildiğimiz 19 hikmetini yayınlamaktayız2. Maâlesef Azîm Hâce gibi, Hâlis'in de hayatına âit herhangi bir malumata rastlamak mümkün olmadı3. Hikmetler şekil ve muhtevâ bakımından da birbirlerine çok benzediklerinden, metinlerden de bir istidlalde bulunmak imkânsız gibidir. Yazma nüshalar oldukça muahhar olduklarından vezin, kâfiye ve ifâde bozukluklarını müstensihlere bağlamak daha isabetli olacaktır. Bu hususlar dip notlarında belirtildiği gibi, metne yapılan ilâveler de [ ] içine alındı.. Tesbit ettiğimiz 19 hikmetin 6'sı dörtlüklerle, 4'ü gazel, 5'i muhammes, 4'ü de çeşitli tarzlarda yazılmıştır- Bir kısmında "Hikmet" başlığı, bazılarında ise "IÇışşa-i İbrahim", "Kışşa-i Caber" gibi husûsî başlıklar kullanılmıştır.