You are here

ERMENİLERİN VE YABANCILARIN GÖZÜYLE TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİ SORUNUNA BİR BAKIŞ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This article focused on Turco-Armenian relations and the Armenian ques¬tion from the conquest of Istanbul on near history. The article covers the devel¬opment related to the issue from Conquest of Istanbul to the Ruso-Ottoman War of 1877-78, than from the beginning of the "Armeninan Question" to the I. World War. Evaluations on the deportation of Armeninans and armistice period also analyzed. Finally debates on the issue from the Lousanne Treaty to the pre¬sent date re-evaluated. The study based on memoirs and the evaluations of the Armeninans and foreigners. This method is choosen to make the research more objective in order to reach scientific results. Also it is tried not to repeat the points written by the author before. In the last part author exposed his conclu¬sions.
Abstract (Original Language): 
Makalemizde İstanbul'un fethinden yakın döneme kadar Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermeni sorunu üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda fetihten 1877¬78 Osmanlı - Rus Savaşına, ardından sorunun başlangıcından I. Dünya Savaşma kadar olan dönem ele alınmıştır. Daha sonra Tehcir uygulamasına ilişkin değerlendirmeler ve mütareke dönemine yer verilmiştir. Nihayet lozan'dan günümüze konuya ilişkin görüşler sıralanmıştır. Bu konuda Ermenilerin ve yabancıların tanıklıkları, değerlendirmeleri esas allınmıştır. Bundan amacımız konuya nesnel bir açıdan bakabilmek ve böylece bilimsel sonuçlara ulaşabilmektir. Yine aynı konuda daha önce yazdıklarımızın yinelenmemesine özen gösterilmiştir. Makalenin son kısmında ulaşılan sonuçlara yer verilmiştir.