You are here

Muğla Yöresi Mermerlerinin. Mineralojik, Kimyasal Fiziksel ve Mekanik özellikleri

The Mıneralogıcal, Chemical, Physical And Mechanical Properties Of Muğla Region Marbies

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Block marble productions are made at four different stratigraphie level having different texture, colour and pattern in the Muğla region.. These marble levels from bottom to* top are Permocarbonifereous aged- banded and lens shaped white marbles interbedded with the same' aged phyllites, Trias aged white marbles found as lenses within schists with different hue and paiiem. Upper Cretaceous aged emery bearing white - greyish while marbles and. Paleocene aged red coloured Aegean Bordeaux Marble. In this paper the mineralogicaltchemicalt physical and mechanical properties of the marble samples obtained from the working quarries opened at different stratigraphie levels were determined and the inie dations of these roperties were investigated. The Muğla region marbles, generally have low porosity, high unii weight and are highly strong rocks having mineral sizes vary between 22ß and 769 ft As the mineral sizes increasef the uniaxial compressive strength, point load strength index,. flexural strength and Böhme surface attrition values,. Schmidt Hammer values and dry unit weight are found to decrease and as the dry unit weight increases the uniaxial compressive strength,, point load strength index., flexural.strength, Böhme surface attrition value, Shore hardness index and Schmidt hammer values are found to increase. The ratio between the uniaxial uniaxial. compressive strength (GC) and the point load strength index (Isc50) of the Mugla marbles is found to vaty between 15 and 26 and the mean relation is found to be represented by dc= 14„24 lsc+32.
Abstract (Original Language): 
Muğla, yöresinde dota, renk ve desen açısından, farklılıklar sunan dört ayrı stratigrafik seviyede mermer üretimi yapılmaktadır. Bu mermer seviyeleri; alttan üste doğru Permokarbonifer yaşlı fiil itler içerisinde bant ve mercekler şeklinde yer alan siyah, mermerler, Triyas yaşlı şistler içerisinde mercekler şeklinde bulunan değişik ton ve desenlere sahip beyaz mermerler,,, Üst Kretase yaşlı zımparalı beyaz-grimsi beyaz mermerler ve Paleosen yaşlı renkli Ege Bordo Mermeri Mir. Muğla yöresinde farklı stratigrafik seviyelerde açılmış olan mermer ocaklarından alınan mermer numunelerinin mineralojik, kimyasal fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiş ve bu özelliklerin birbirleri arasındaki ilişkileri araştırılmıştır., Muğla yöresi mermerleri, genelde düşük. poroziteli, yüksek birim hacim ağırlığına sahip ve yüksek dirençli kayaçlar olup mineral boyutları 22- 769 (uı arasında değişmektedir., Mermerlerin, mineral boyutlarının büyümesine bağlı olarak, tek eksenli basma, nokta yükleme, eğilme ve Böhme yüzeysel aşınma dirençleri ile Schmidt darbe dayanımı ve kuru. birim, hacim, ağırlıklarınm azaldığı, kuru birim, hacim ağırlığının artmasına bağlı olarak, ise tek eksenli basma, nokta yükleme, eğilme ve Schmidt darbe dayanımlarının arttığı belirlenmiştir. Muğla yöresi mermerlerinin tek eksenli basınç dirençleri (ac) ile nokta yükleme dirençleri (Is,5o) aralarındaki K katsayısının 15 ila 26 arasında değiştiği ve aralarındaki ilişkinin ac = 14.24 İsse + 32 eşitliği ile tanımlandığı belirlenmiştir.
1-18

REFERENCES

References: 

Anon, 1979, Classification of rocks, and soils
for engineering geological mapping,. Part I-Rock
and soil materials; Bull.Int. Ass.Eng GeoL, 19,
364-371.
Bieniavski, Z.T., 1975, Rock mass
classification in rock engineering. Proc. Symp.
Exploration for Rock Engineering., Johannessborg,,.
1,97-106.
Brinkman, R., 1967, Die Südflanke des
Menderes Massive Me Milas, Bodrum und ören,
Scient Report of Faculty of Science, Ege
University., 43p, 12,2 abb., 1 Tab.,,,, İzmir-
Bornova.
DeereJD.U., & MillerJR.P., 1.966, Engineering
classification and index properties for intact rocks..
Report A.FWL-TR-65-116... Air Force Weapons
Laboratory (WLDC) Kirtland Air Force Base,,
New Mexico.
I.S..R.M 1981..,,, International. Society for Rock
Mechanics Suggested Methods Rock
Characterization,, Testing and Monitoring.E.T.
Brown,, (ed), Pergamon Press,Lon.don, 211 pp..
Run, M,., Güngör, T, ve Erdoğan,, B.,„ 1999,
Menderes Masifîndeki Mermer Yataklarının
Stratigrafik Konumlan ve özellikleri., I, Batı
Anadolu Hammadde Kaynakları Sempozyumu
Bildiriler Kitabı, 46-53. İzmir.
Lemberg. J., 1892, Zur microchemischen
Untresuchung einiger Minerale; Zeitschr.
Deutsch.g6ol. Gesellsch.., vol. 44, pp.. 224-242,
T.S. 699/ Ocak. 1987.,. ILD..K, 691.2 Doğal
yapı taşları-muayene ve deney metodları.
T.S- 10449/ Ekim. 1991., Mermer - kalsiyum
karbonat esash-yapı ve kaplama taşı olarak
kullanımları,.
Yavuz.A.B.., 2001,, Muğla Yöresi .Mermer
Ocaklarında Blok Mermer Üretimini Etkileyen
Jeolojik Parametreler: Doktora Tezi, D.E.Ü.., Fen
Bilimleri Enstitüsü, 33İs.., İzmir.
(Yayınüanmamış).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com