You are here

ESTETIK POLITIKA/POLITIZE SANAT'ıN TOPLUMUN SOSYOKÜLTÜREL YAPıLANMA SÜRECINE ETKI VE KATKıLARı

AESTHETIC POLITIC'S & POLITICIZED ART'S CONTRIBUTION AND INFLUENCES TO SOCIO-CULTURAL FORMATION PROCESS OF A SOCIETY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_40

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Art of a society is a resultant of tangible and intangible cultural elements which have been accumulated throughout the course of history by various interactions that has been transmitted to the present time. The art which builds itself on self philosophical substructures of a society, gains momentum from political, economic and socio-cultural movements of a period and their common denominators with politics is of shaping the society. As politicians prefer to dictate their dogmatic doctrines to the society through direct imposition, the artists on the other hand, by adopting an aesthetic approach, prefer to open this dogmatic doctrine to debate to form a social entente. Supervisory aspect of the arts, in representation of the universe of "ideas" and politics in representation of the universe of "realities" by forming a dialectical structure with each other, aim to reach the reasonable equilibrium in the governance. Should this be summarised in a slogan "as politics is art of governance of individuals and societies, the art on the other hand is politics of influencing the individuals and societies.
Abstract (Original Language): 
Bir toplumun sanatı, tarih boyunca biriktirilen maddi ve manevi kültürel unsurların çeşitli etkileşimlerle eklemlenerek çağa taşınan birikimlerin bileşkesidir. Felsefi altyapısını öz kültürel unsurlarının üzerine yapılandıran sanat, dönemin mevcut sosyo-kültürel, iktisadi ve siyasi hareketlerinden hız almakta olup, politikayla buluştukları ortak payda, topluma biçim vermektir. Politikacı topluma kendi dogmatik doktrinini dikte yoluyla dayatmayı tercih ederken, sanatçı; estetize edilmiş bir yaklaşımla söz konusu dogmatik yöntemi tartışmaya açarak toplumsal itilaf oluştur. "İdealar" evrenini temsilen sanatla, "realiteler" evrenini temsil eden politikanın birbirlerini denetleyen yönü, diyalektik bir yapı oluşturarak, yönetimde makul dengeyi sağlamayı hedeflemektedir. Slogancı bir yaklaşımla özetlemek gerekirse; Politika "birey ve toplumları yönetme sanatı", sanat ise "birey ve toplumları etkileme politikasıdır.

REFERENCES

References: 

ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, Üç Harf Yayınları, İstanbul 2007, s447-448
EDELMAN,
Murray
, Symbolic Uses of Politics, Published by Board of Trustees of the University of Illinois 1985 USA, p.1
EDELMAN, Murray From Art to Politics How Artistic Creations shape Political Conceptions, The University of Chicago Press, 1995, USA, s.63
GOMBRİCH, E.H., Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1995, s.499, 503, 504
KILIÇ, Sibel " Görsel İfade Unsuru Olarak Karagöz Yayınlarının Sosyo-Politik Yönü Ve Cumhuriyet İdeolojisine Katkıları " Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 18.Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali ve Türk Kültürü Sempozyum Bildirisi, Makedonya, 8-13 Mayıs 2009, s.5
KUMAR, Krishan, Sanayi Sonrası Toplumdan Post Modern Topluma: Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Dost Kitabevi, Ankara 1995, s.103, 104
LOUCATOS, Demetrios "La Tradition et la vie Populaire Grecque Dans Les Representations de Karaghiosiz", Quand les Marionnettes du Monde, Commission du Folklore de la Saison Liegeoise, 1958, p. 232
LEWIS, Bernard, The Middle East, Phoenix Press, London 2000, s.60
PAXMAN, Jeremy, The Political Animal, London, 2007, p.82
LOUCATOS, Demetrios, "La Tradition et la vie Populaire Grecque Dans Les Representations de Karaghiosiz", Quand les Marionnettes du Monde, Commission du Folklore de la Saison Liegeoise, 1958, p. 232
WARD, Ossian, "Art and Politics of the Cold War", Time Out London, September 2008, s.
30

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com