You are here

KIRIM SAVAŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1853-1856)

AN OVERVIEW ON CRIMEAN WAR (1853-1856)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_51

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The relations between the Ottomans-Russia started centuries ago. Many wars had taken place between these two states. Since Catherina the 2nd, Russia strived to become a global state. It tried to get the Straits, Caucasians and Balkans. Russia adopted the Pan-slavism policy to enter the hot seas and had always been in war with the Ottomans. It took a significant role in the downturn and destruction of the Ottoman State. The UK and France did not like Russia's desire to enter the Straits and the Ottoman land. These tensions made the 1850 Crimean War inevitable. The Crimean War took place from 1853 to 1856. The Ottoman Empire, Britain, France and Sardinia fought against Russia.The war is significant in that, it was the first war that was monitored by media from the beginning till the end. Some health issues came up during the war. The long running war caused epidemic illnesses in both parties. People such as Florence Nightingale came to the front. Allies of the Ottoman State provided medical kits and human power. The Ottomans won the Crimean War with the help of its allies. This help was not unconditional. The Ottoman State signed the Treaty of Paris at the end of the war, and had to announce the Edict of Reform. Most tragically, the Ottoman State took its first foreign debt during this war and fell into the hands of the colonialist states. This study was prepared to evaluate the Crimean War and its results and to bring about a new perspective on the subject in the light of the published archive documents.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı- Rus ilişkileri asırlar önce başlamıştır. İki devlet arasında birçok savaş meydana gelmiştir. Rusya II. Katerina'dan itibaren dünya devleti olmak için çaba göstermiştir. Boğazlar, Kafkaslar ve Balkanları ele geçirmek çabasına girmiştir. Sıcak denizlere açılmak için Panslavizm politikasını benimseyen Rusya Osmanlı Devleti ile sürekli savaş içinde olmuştur. Osmanlı Devleti'nin gerileme ve yıkılmasında en büyük etken olmuştur. Rusya'nın Boğazlara açılma isteği ve Osmanlı Devleti'nin topraklarına göz dikmesi, İngiltere ve Fransa'nın işine gelmemiştir. 1850 yıllarındaki bu gerginlikler Kırım Harbi'ni kaçınılmaz kılmıştır. Kırım harbi 1853- 1856 yılları arasında olmuştur. Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa ve Sardunya Rusya'ya karşı çarpışmıştır. Savaş basın yoluyla başından sonuna kadar izlenen ilk savaş olması açısından dünya tarihinde önemli yere sahiptir. Aynı zamanda savaş sırasında sağlık şartları ile ilgili gelişmeler olmuştur. Her iki tarafta da uzun süren savaş neticesinde salgın hastalıklar baş göstermiştir. Florance Nagtingale gibi şahsiyetler ön plana çıkmıştır. Müttefikler Osmanlı Devleti'ne tıbbi araç gereç ve insan desteği sağlamıştır. Osmanlı Devleti müttefiklerinin yardımıyla Kırım Savaşı'nı kazanmıştır. Bu yardım koşulsuz olmamıştır. Osmanlı Devleti bu savaşın sonunda Paris Antlaşmasını imzalamıştır. Islahat Fermanı'nı ilan etmek zorunda kalmıştır. En acısı bu savaş sırasında ilk defa dış borç alan Osmanlı Devleti sömürgeci devletlerin eline düşmüştür. Bu çalışma Kırım Harbi ve sonuçlarını değerlendirmek ve yayınlanmış arşiv belgeleri ışığında konuya yeni bir bakış açısı getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

REFERENCES

References: 

1-YAYINLANMI
Ş ARŞİV BELGELERİ
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 84, Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı (1853-1856), Ankara 2006.
2-TETKİK ESERLER ARMAOĞLU, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul 2006. AYVERDİ, Semiha, Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1970.
BADEM, Candan, "Rus ve Sovyet Tarih Yazımında Kırım Savaşı", Toplumsal Tarih, Kasım
2006, Sayı 155.
BADEM, Candan,
The Ottoman Crimean War (1853-1856), Brill Press, Leiden- Boston 2010.
BAL, İ., ÇUFALI, M., Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, Lalezar Kitabevi, Ankara 2006
BAŞAR, Fahamettin, 100 Soruda Osmanlı Devleti Tarihi, Dünya Yayıncılık, İstanbul-1999. BOLSOVER, G.H., "1815-1914 Tarihleri Arasında Rus Dış Politikasına Bir Bakış",
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün/Bugün/Yarın, Ağustos 2005, Sayı 103. ÇABUK, Vahis, Kuruluşundan Cumhuriyete Büyük Osmanlı Tarihi 8. Cilt, Emre
Yayınları, İstanbul 1999. HAMMER; Büyük Osmanlı Tarihi, MMP Baskı, İstanbul 2010. HAYREDDİN Bey, Kırım Harbi, Tercüman, İstanbul 1976.
KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi V. Cilt Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri, TTK
Yayınları, Ankara 1995. KELEŞ, Erdoğan, Osmanlı, İngiltere ve Fransa İlişkileri Bağlamında Kırım Savaşı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2009. KOCABAŞ, Süleyman, "İstanbul ve Boğazlar Üzerine I. Napolyon- I. Aleksandr Pazarlığı",
Türk Dünyası Tarih Dergisi, Ocak 1991, Sayı 49. KOCABAŞ, Süleyman, Kuzeyden Gelen Tehdit Tarihte Türk-Rus Mücadelesi, İstanbul-
1989.KOHN, Hans, Panslavizm ve Rus Milliyetçiliği, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayını, Ankara 1991.
KURAT, Akdes Nimet, "Panslavizm (II)", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi
Dün/Bugün/Yarın, Mayıs 2004, Sayı 88. KURAT, Akdes Nimet, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917'ye Kadar, TTK Basımevi, Ankara 1993.
KURAT, Akdes Nimet, Türkiye ve Rusya, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını, Ankara 1970.
MAHMUD CELALEDDİN Paşa, "Osmanlı-Rus Siyasi İlişkileri Paris Antlaşması Sonrası (1856-1870)" (II), Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün/Bugün/Yarın, Mart 2004, Sayı 86.
OKÇU, Yahya, Türk-Rus Mücadelesi, Berikan Yayıncılık, Ankara 2001. 285
Özgür YILDIZ - Canan KARA ÇA ĞIL 1 : •
ÖZTUNA, Yılmaz, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, İstanbul Hayat
Kitapları, 12. Cilt.
ÖZÜKAN, Bülent (Edit.), Adım Adım Osmanlı Tarihi İmparatorluğun Son Yılları, Boyut Yayıncılık, İstanbul 2003.
RİCH , Norman; Why The Crimean War?, Brown University Press, London-1985.
SARAY, Mehmet, Türk-Rus Münasebetleri'nin Bir Analizi, Meb Yayınları, İstanbul-1988.
STİKES,William
, "Crimean War:The Diplomatic March to War to the Destruction of the Turks at Sinope", Phi Alpha Theta conference, 2006.s1. http://www.lagrange.edu/resources/pdf/citations/history-inabstract/Crime...
SUMNER, B.H.,
Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu, Eşref Bengi Özbilen (Çev.),İstanbul 1993.
TURAN, Mustafa (Edit.), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Gazi Kitabevi, Ankara 2006.
TÜRKMENOĞLU, Erol, "Ortodoks Birliği ve Türkiye "(II), Belgelerle Türk tarihi Dergisi
Dün/Bugün/Yarın, Mayıs 2005, Sayı :100.
VERNADSKY; George, Rusa Tarihi, Selenge Yayınları, İstanbul 2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com