You are here

MUZIK TERCİHİNDE İNANÇ BİÇİMLERİNİN ROLÜ

THE ROLE OF FAITH/WORLDVIEW STYLES IN MUSIC PREFERENCE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_148

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the relation between music preference (within the frame of 10 music genres) and faith or worldview styles along with religious attitude was investigated. 187 university students were first asked to indicate the level of particular feelings (such as comfort, extraordinary, union with the universe and so on) on a Likert scale (not at all, little, moderate, much, very much) during or after listening to a variety of played music (such as Rap, Jazz, Tasavvuf-Muslim-Mystical Music etc.) in their presence. In this way, their music preferences were determined. Before they listen to the music, the participants first filled in the scales of faith schemas (absolute faith, open faith, transformation in faith, and tension in faith) religious attitude and value dimensions. The scales of certain music-lovers (such as the scales of Jazz-lover, Rap-lover so on) were obtained through the reliability analysis of the feelings rated on each of the music peace presented. The relationship of music lovers with the above-mentioned variables checked through correlation. The results show that some meaningful relationships are found between music preference and faith/ worldview styles.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada 10 müzik türü çerçevesinde müzik türü beğenisi ile dünya görüşü biçi mleri ve dini tutum arasındaki ilişki incelenmiştir. 187 üniversite öğrencisinden kendilerine dinletilen Rap, Caz, Tasavvuf vb. müziğin belirli duyguları ne düzeyde uyandırdığını beşli Likert ölçek üzerinde göstermeleri istenerek müzik beğenileri belirlenmiştir. Katılımcılar müzikleri dinlemeden önce inanç biçimleri (kesin inanç, esnek inanç, dönüşümlü ve gerilimli inanç) dini tutum ve değerler ölçeklerini doldurmuşlardır. Verilerden müzik-sever (Caz sever, Rap sever vb.) değişkenleri, her bir müzikle ilgili duyguların güvenirlik analizi sonucunda elde edilmiş ve bunların yukarıda bahsedilen ölçeklerle ilişkisi korelasyonel olarak sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, müzik tercihi ve inanç biçimleri arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermektedir.

REFERENCES

References: 

CEVİZCİ, A., (2010). Felsefe Sözlüğü. İstanbul, Paradigma Yayıncılık.
CHOI, J.H., (2003). The Relationships Among Characteristic Moods, Music Preference, and Music-Listening Habits: A survey study. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Michigan State University, Michigan.
COLLEY, A., (2008). Young People's Musical Taste: Relationship With Gender and Gender-Related Traits. Journal of Applied Social Psychology, 38, 8, pp. 2039-2055.
GLASGOW, R., CARTIER A. and WILSON, G., (1985). Conservatism, Sensation-Seeking and Music Preferences. London, Pergamon Press.
GALLO, S., (2003). Music preference with an emphasis on gangsta rap: Female Adolescent Identity, Beliefs, and Behavior. Yayınlanmamış Doktora Tezi, California Institute of Integral Studies, California.
HANÇERLİOĞLU, O., (1980). Toplumbilim Sözlüğü. İstanbul, Remzi Kitapevi.
KAEMMER, J. E.
(1993)
. Music in Human Life, Anthropological Perspectives on Music.
Austin University of Texas, Çev. Yetkin Ozer (yayınlanmadı).
KURABAYASHI, Y., and ITO, T., (1992). Socio-Economic Characteristic of Audiences for Western Classical Music in Japan: A Statistical Analysis. Berlin, Cultural Economics, Springer-Verlag.
LYNXWILER J. and GAY, D., (2000). Moral Boundaries and Deviant Music: Public Attitudes Toward Heavy Metal and Rap. American Psychological Association, Vol. 21(1), 63-85.
MARSHALL, G., (1998). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara, Oxford University Press, Bilim ve Sanat Yayınları.
MASLOW, A., (1964). Religions, Values, and Peak Experiences. London, The Viking Press, Published by Penguin Books Limited .
NORTH, A. C., and HARGREAVES, D., (2007). Lifestyle Correlates of Musical Preference: Relationships, Living Arrangements, Beliefs, and Crime. Psychology of Music, Vol.
35, 58-87.
OK,
Ü.
, (2007). İnanç Psikolojisi: Yaşamı Anlamlandırma Biçiminin Hayat Boyu Gelişimi. Ankara, İlahiyat Yayınları.
OK, Ü., (2011). Dini Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Geçerlik Çalışması. Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:8 Sayı:2.
OK, Ü., (2012). İnanç veya Dünya Görüşü Aşamaları, Şemaları ve Gelişim Biçimleri: Kişisel -Anlatıya Dayalı İnanç Gelişim Çizgileriyle İlgili Nicel Ölçümler. Yayında, (In
Printed).
RENTFROW, P. J., and GOSLING, S. D., (2003). The do re mi's of Everyday Life: The Structure and Personality Correlates of Music Preferences. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 84, 1236-1256.
Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü
74
ROKEACH, M.,
(1973)
. The Nature of Human Values. New York, Free Press.
SCHWARTZ, S., (1992, 1994, 2009). Basic Human Values: Theory, Methods, and Applications. The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem.
SHAH, S., (2000). Relationships Among Musical Style, Ethnicity, Age, Gender, Musical Training, Familiarity, Intercultural Tolerance, and Music Preferences of Malaysian Students. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Indiana University, Indiana.
STREIB, H., (2001). Faith Development Theory Revisited: The Religious Styles Perspective. The International Journal For The Psychology of Religion, 11(3), 143-158.
ŞAHİN, İ., Dini Hayatın Ritmi: Ritüel ve Müzik. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, S. 2, 269-285.
ULUDAĞ, S., (2001). İslam Açısından Müzik ve Sema. İstanbul, Kabalcı Yayınevi.
VIDAL, C., (2008). What is a worldview?. Acco,Leuven. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid, in press.
ZEHR, M., (2005). Exploring the Relationship Between Music Preference and Aggression.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ball State University, İndiana.
İnternet Erişimi:
O'Neil, Dennis (2006 Aralık 19). World-view.
Erişim Tarihi: 12 Ekim 2012, http://anthro.palomar.edu/social/soc_2.htm.
TDK (2012). İnanç.
Erişim Tarihi: 12 Ekim 2012, http://tdkterim.gov.tr/bts.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com