You are here

ESAD ADIL'IN KALEMİNDEN BİR ANADOLU BEYLERBEYİ: İLYAS PAŞA

AN ANA TOLIAN CHIEF-GOVERNOR IN ESAD ADIL'S WRITINGS: ILYAS PASHA

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_180

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Esad Adil ha s published Irmak Journal which included many topics such as poem, prose, folk-literature and history while he was studying at the Faculty of Law in Ankara University. In this journal, Esad Adil wrote eight articles about Ilyas Pasha who lived in seventeenth-century. Ilyas Pasha was the son of an archer from Balıkesir. He worked his way up from a cavalryman to the governor of a sanjak and he became the Governor of Rumeli in 1621. He joined the Baghdad campaign as the chief-governor of Anatolia in 1625 and carried out important tasks on this campaign. Although he was of great service during the campaign, he rebelled when he was commissioned to terminate the banditry activities in Anatolia. IV. Murad did not confront Ilyas Pasha right after he had gathered plenty of partisans. Sending away him from his influence area, he had been given chief-governorship of Damascus Province to separate him from his partisans. However, after being aware of the case, Ilyas Pasha gave up going to Damascus and send there Yusuf Agha as proxy. Thereupon, Sultan ordered Ilyas Pasha to be catched. Vizier Gurcu Ahmed Pasha and Kucuk Ahmed Pasha The Chief-Governor of Anatolia had been taken charge for this duty. Ilyas Pasha was at bay after Alasehir War and was withdrowed to Castle of Bergama. When Kucuk Ahmed Pasha promised to provide him to be forgiven, he surrendered. When Ilyas Pasha surrendered, his partisans' lands had been taken back and Pasha had brought to Istanbul. Than, Ilyas Pasha was executed by head cut off. On this paper, life and the period of Ilyas Pasha are investigated based on writings about him written by Esad Adil.
Abstract (Original Language): 
Esad Adil, Ankara Hukuk Fakültesi'nde okuduğu sıralarda şiirden nesre, Halk Edebiyatı'ndan tarihe kadar birçok konuda yazıların yayınlandığı Irmak Dergisi'ni çıkarmıştır. Esad Adil, bu dergide XVII. yüzyılda yaşamış İlyas Paşa hakkında toplam sekiz yazı yazmıştır. İlyas Paşa Balıkesirli bir solağın oğludur. Sipahilikten sancakbeyliğine kadar yükselmiş olup, 1621'de Rumeli valisi olmuştur. 1625'te Anadolu Beylerbeyi olarak Bağdat seferine katılarak önemli hizmetlerde bulunmuştur. İlyas Paşa, Bağdat seferinde başarılı hizmetler vermiş olmasına rağmen, Anadolu'da eşkıya faaliyetlerinin durdurulması için görevlendirilince kendisi isyan etmiştir. IV. Murad, İlyas Paşa'nın etrafına pek çok yandaş toplaması karşısında onu hemen karşısına almayarak, Paşa'yı nüfuz bölgesinden uzaklaştırıp, adamlarından ayırmak için Paşa'ya Şam eyaleti beylerbeyliğini vermiştir. Lakin İlyas Paşa durumun farkına varıp Şam'a gitmeyerek, Yusuf Ağa ismindeki vekilini göndermiştir. Bunun üzerine, adamlarından uzaklaştırılamayan İlyas Paşa'nın yakalanmasına karar verilmiştir. Bu görev için Vezir Gürcü Mehmed Paşa ile Anadolu Beylerbeyi Küçük Ahmed Paşa görevlendirilmişlerdir. Alaşehir Muharebesi karşısında köşeye sıkışan İlyas Paşa, Bergama Kalesi'ne çekilmiştir. İlyas Paşa, burada kendisinin affedileceğine dair Küçük Ahmed Paşa'nın söz vermesiyle teslim olmuştur. İlyas Paşa teslim olunca adamlarının elinde bulunan dirlikler geri alınmış ve Paşa İstanbul'a getirilmiştir. İstanbul'a getirilen İlyas Paşa başı kesilerek katledilmiştir. Bu çalışmada, Esad Adil'in İlyas Paşa hakkında yazdığı yazılara dayanılarak İlyas Paşa'nın hayatı ve dönemi ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

ADİL, Esad, "Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa", Irmak, Sayı:1, Balıkesir Matbaası 15 Şubat 1928, s. 2-4.
ADİL, Esad, "Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa", Irmak, Sayı:2, Balıkesir Matbaası 1 Mart1928,
s. 4-5.
ADİL, Esad, "Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa", Irmak, Sayı:3, Balıkesir Matbaası 15 Mart1928, s. 6-7.
ADİL, Esad, "Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa", Irmak, Sayı:5, Balıkesir Matbaası 15
Nisan1928, s. 4-5.
ADİL, Esad, "Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa", Irmak, Sayı:6, Balıkesir Matbaası 15 Mayıs
1928, s. 2-5.
ADİL, Esad, "Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa", Irmak, Sayı:7, Balıkesir Matbaası 1 Haziran 1928, s. 2-5, 10-11.
ADİL, Esad, "Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa", Irmak, Sayı:8, Balıkesir Matbaası 15 Haziran 1928, s. 2-3;
ADİL, Esad, "Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa", Irmak, Sayı:9, Balıkesir Matbaası 1 Temmuz
1928, s. 2-3.
ADİL, Esad, "Muhasebe", Irmak, Sayı:3, Balıkesir Matbaası 1928, s. 1-2.
GÖKMEN, Özgür, "Esat Âdil Müstecaplıoğlu", Modern Türkiye 'de Siyasi Düşünce: Sol, (Der. Murat Gültekingil), VIII., İstanbul 2008: İletiş im Yay.
GÜLTEKİN, Sabahattin, Harb Mamülleri, Yeni Kalem, Irmak ve Yürüyüş Dergilerinin Değerlendirilmesi ve Tahlili Fihristi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi: Tokat 2010.
Esad Adil'in
Kaleminden
Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa
432
Hammer,
Büyü
k Osmanlı Tarihi, V. İstanbul 1998: Hikmet Yay.
İbrahim Peçevi, Peçevi Tarihi, (Haz. Bekir Sıtkı Baykal), II. Ankara 1982: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.
KIEL,
Machiel
, "Midilli", TDV. İslam Ansiklopedisi, XXX., İstanbul 2005: Türkiye Diyanet Vakfı Yay, s. 11-14.
Mehmed Hemdemi Çelebi, Solok-zâde Tarihi. (Haz. Vahid Çabuk), II. Ankara 1989: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.
Naima Mustafa, Tarih-i Naima-Ravzatü'l-Hüseyin fi hulâsati Ahbâri'l-Hâfikayn, (Haz. Mehmet İpşirli), II. Ankara 2007: Türk Tarih Kurumu Yay.
TEKTAŞ, Nazım, Osmanlı'da İkinci Adam Saltanâtı Sadrâzamlar, İstanbul 2009: Çatı
Yay.
UZUN, Efkan, XVII. Yüzyılda Anadolu İsyanlarının Şehirlere Yayılması; Sosyal ve Ekonomik Hayata Etkisi 1630-1655, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi: Ankara 2008.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Karesi Meşâhirî, (Haz. M. Sarı ve A. Karaman), Balıkesir 1999: Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Yay.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, III. Ankara 1988: Türk Tarih Kurumu Yay.
ÜNLÜCAN, Muhammet, IV. Murat'ın İcraatlarında Din ve Siyaset Etkeni,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi: Ankara 2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com