You are here

M.Ö. II. VE I. BİN YILDA YUNAN VE ANADOLU HALKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

THE RELATIONS OF HELLENS AND ANATOLIA'S PEOPLE IN 1st AND 2nd MILLENNIUM B.C

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_292

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Achaeans, who are the predecessors of the Hellens formed the Mycenaean (Achaean) culture in Hellas starting from the mid-2000s B.C. and brought this culture into the Aegean and the Mediterranean world. That traces of the Mycenaean culture are encountered on Western Anatolian and Mediterranean coasts indicates that the Hellens have taken this culture outside the borders of Greece. The Mycenaean ceramics found in the coastal cities of Anatolia are one of the most significant indicators of the Achaean settlement in Anatolia. With Aegean migrations around 13th century B.C., the Mycenaean culture came to an end. Many of the Hellens left their homeland and migrated to the opposite coasts of the Aegean because of these invasions. First emigrants were the Aeolians. These were followed by the Ionians. Later, Dorians settled on the southwestern coasts of Anatolia. One of the peoples who came to Anatolia during the Aegean migrations and had relations with the Hellens are the Phrygians. The Phrygians-Hellens relations were predominantly based on arts and religion. The Phrygians arts and the Hellens arts have close similarities. Religios relations, however, are known to us by the presents offered by the Phrygians kings to Delphi, one of the most significant Hellens religious centers. Another tribe which had relations with the Hellens in Anatolia is the Lydians. The relations between the Lydian Kingdom which was located right on the eastern of the Ionia and the Hellens on the Western Anatolia were not always pleasant. Almost all of the Lydians Kings launched series of attacks, when the chances arose, to dominate the Hellen City-States in Western Anatolia.
Abstract (Original Language): 
Yunanlıların ataları olan Akhalar, M.Ö. II. binin ortalarında, Yunanistan'da Myken (Akha) kültürünü oluşturarak bu kültürü Ege ve Akdeniz dünyasına taşımışlardır. Myken kültürüne ait izlere Batı Anadolu ve Akdeniz kıyılarında rastlanması, Yunanlıların bu kültürü Yunanistan dışına taşıdıklarının da kanıtıdır. Bu tarihlerde Anadolu'nun kıyı kentlerinde görülen Myken keramikleri ile daha sonra gerçekleşen Troia Savaşı Akhaların Anadolu'ya geldiklerinin en önemli göstergelerinden biridir. M.Ö. 13. yüzyılın ortalarında gerçekleşen istilalar yüzünden Myken kültürü son bulmuş ve bu istilalar sonucu birçok Yunanlı anayurtlarını terk ederek Ege'nin karşı kıyılarına göç etmişlerdir. İlk göçmenler kuzeybatı Anadolu kıyılarına gelen Aiol'lerdir. Bunları daha sonra Ion'lar izlemiş ve bir süre sonra ise Dor'lar Anadolu'nun Güneybatı kıyılarına yerleşmişlerdir. Ege göçleri sonucunda Anadolu'ya gelen ve Yunanlılarla ilişkileri söz konusu olan kavimlerden birisi de Phryglerdir. Phryg ve Yunan ilişkileri ağırlıklı olarak sanat ve dinde karşımıza çıkar. Phryg sanatı ile Yunan sanatı arasında yakın benzerlikler vardır. Dini ilişkiler ise, Phryg krallarının Yunan dini merkezlerinin en önemlilerinden biri olan Delfoi'ye yaptıkları hediyeler sayesinde bilinir. Anadolu'da Yunanlılarla ilişkileri olan bir başka kavim ise Lydia'lılardır. Ionia'nın hemen doğusunda bulunan Lydia Krallığı ile Batı Anadolu'daki Yunanlılar her zaman iyi ilişkiler içerisinde olmamışlardır. Lydia krallarının hemen hemen hepsi, fırsatını buldukları anlarda, Batı Anadolu'daki Yunan kent-devletlerini egemenlikleri altına almak için saldırılarda bulunmuşlardır.

REFERENCES

References: 

AKARCA, A. (1998). Şehir ve Savunma, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
AKURGAL, E. (1995). Phrygische Kunst, Ankara.
AKURGAL, E. (2000). Anadolu Uygarlıkları, (7. Baskı). İzmir: Net.
BAYNE, N.
(2000)
. "The Grey Wares of North-West Anatolia: In The Middle and Late Bronze Age and The Early Iron Age and Their Relation to The Early Greek Settlements", Asia Minor Studien Band 37, Bonn.
BEAN, G.E. (1997).
Eskiçağda
Ege Bölgesi, (2. Baskı). İstanbul: Arion.
BECKS,
R
. (2004). "Troia: Son Tunç Cağı", Arkeo Atlas 3, 70-75.
BLEGEN, C.W. (1963). "The Coming of the Greeks: II. The Geographical Distribution of Prehistoric Remains in Greece", American Journal of Archaeology 32/2, 146-154.
BLEGEN, C.W. (1975a). "Troy VII", Cambridge Ancient History II/2, Chapter XXI (c), Cambridge, 161-164.
BLEGEN, C.W. (1975b). "The Expansion of The Myceanean Civilization", Cambridge Ancient History II/2, Chapter XXII, Cambridge, 165-187.
BOARDMAN, J. (1964). The Greek Overseas: The Early Colonies and Trade, Thames and Hudson, London.
CASKEY, J.L. (1973). "Greece and the Aegean Islands in the Middle Bronze Age" Cambridge Ancient History Chapter IV (a), Cambridge, 117-140.
COOK, J.M. (1975). "Greek Settlement in the Eastern Aegean and Asia Minor" Cambridge Ancient History II/2, Chapter XXXVIII, 773-804.
ÇAPAR, Ö. (1979a). " Roma Tarihinde Magna Mater (Kybele) Tapınımı", Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 29/1-4, 167-190.
The Relations Of Hellens And Anatolia's People In 1st and 2nd Millennium B. C 1
560
ÇAPAR, Ö. (1979b). "Anadolu'da Kybele Tapınımı", Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 29/1-4, 191-210.
ÇAPAR, Ö. (1982). "Ahhiyava Sorunu", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi XIV, 387-413.
DİCKİNSON, O. (1994). The Aegean Bronze Age, Cambridge: Cambridge University Press.
HUXLEY, G.L. (1960). Achaens and Hittites, Oxford.
HERODOTOS, Herodot Tarihi, Müntekim Ökmen, (Çev.). (Üçüncü Basım). İstanbul: Remzi.
HOMEROS, İlyada, Azra Erhat- A Kadir (Çev.). (13. Basım) İstanbul: Can.
IŞIK, F. (2009). "Anadolu Ion Uygarlığı, "Kolonizasyon" ve "Doğu Hellen" Kavramlarına Eleştirel Bir Bakış" Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 35, 53-80, Ankara.
IŞIK, F. (2006). "Phryg Dini, Tektanrıça Matar Kubeleya", Arkeo Atlas 5, 47.
İPLİKÇİOĞLU, B. (1997). Eskibatı Tarihi I, Giriş, Kaynaklar, Bibliografya, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
KORFMANN, M. (2001). "Yüksek Troia Kültürü (Troia VI ve VIIa): Bir Anadolu Kültürü", Düş ve Gerçek: Troia, İstanbul: Homer. 395-406.
MANSEL, A. F. (1988). Ege ve Yunan Tarihi, (5. Baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
MELLAART, J.
(1958)
. "The End of the Early Bronze Age in Anatolia and the Aegean", American Journal of Archaeology 62/1, 9-33.
MELLİNK,
M.J
. (1986). "West Anatolian Cultures of the Bronze Age: Discoveries and Interpretation, 1881-1981", IX. Türk Tarih Kongresi I. cilt, Ankara: Türk Tarih
Kurumu. 93-98.
MEMİŞ, E. (1987). "Eskiçağın Birinci Dünya Savaşı ile Yakınçağın Birinci Dünya Savaşı'nda Boğazlar'ın Oynadığı Tol ve Türkiye" Askeri Tarih Bülteni 22, 91-96.
MEMİŞ, E. (1995). "Aka Medeniyetinin Doğuşu, Gelişmesi ve Çöküşü", Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi 3, 41-54.
MEMİŞ, E. (2005). Eskiçağ Türkiye Tarihi, Konya: Çizgi.
MEMİŞ, E. (2009). Eskiçağ Tarihinde Doğu-Batı Mücadelesi, Konya: Çizgi.
MOUNTJOY, P.A. "Troia VII Reconsidered", Studia Troica 9, 295-346.
NAUMANN, F. (1983). "Die Ikonographie der Kybele ın der Phrygischen und Griechischen Kunst", Istanbuler Mitteilungen Beiheft, 28, Tübingen.
NİEMEİER, W.D. (2001). "Tunç Çağı'nda Milet: Ege ile Anadolu Arasında Köprü" A. Akkaya (Çev.) TEBE Bülten 12, 18.
ÖZGÜNEL, C. (1984). "Batı Anadolu ve İçerlerinde Miken Etkinlikleri", Belleten XLVII/187,
697-743.
ÖZKAYA, V. (1992). İÖ. Erken Birinci Binde Frig Boyalı Seramiği Doğu-Batı Siyasal ve Kültürel İlişkiler, (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum.
ROLLER, L.
(1999)
. In Search of God the Mother, London.
561
Veli
UNSAL
; 1 •
SEVİN, V. (1982a). "Anadolu'da Yunanlılar" Anadolu Uygarlıkları Görsel Anadolu Tarihi Ansiklopedisi 1-2, İstanbul: Görsel, 210-246.
SEVİN, V. (1982b). "Frygler" Anadolu Uygarlıkları Görsel Anadolu Tarihi Ansiklopedisi 2,
İstanbul: Görsel, 247-274
SEVİN, V. (1982c). "Lydialılar" Anadolu Uygarlıkları Görsel Anadolu Tarihi Ansiklopedisi
2, İstanbul: Görsel, 275-308
SEVİN, V. (2007). Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
STARKE,
F
. (2001). "Milattan Önce İkinci Bin Yılın Güç Dengesi İçinde Troia", Troia-Düş ve Gerçek, İstanbul, 34-44.
STRABON, Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: Kitap XII-XIII-XIV), (5. Baskı). Prof. Dr. A. Pekman (Çev.). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.
TEKİN, O. (1998). Eski Yunan Tarihi, (2. Baskı) İstanbul: İletişim.
TEKİN, O. (2008). Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul: İletişim.
THUKYDİDES, Peleponnessos'lularla Atinalıların Savaşı, I. Kitap, H. Demircioğlu (Çev.) Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi.
VERMASEREN, M.J.
(1977)
. Cybele and Attis the Myth and the Cult, London.
WYCHERLEY, R.E. (1993).
Antik
Çağda Kentler Nasıl Kuruldu, N. Nirven-Başgelen N. (Çev.). İstanbul. Arkeoloji ve Sanat.
YİĞİT, T. (2003). "İlk Tunç Çağı'nın Son Evresinde Anadolu'nun Siyasal Görünümü", Tarih Araştırmaları Dergisi, 21/33, Ankara, 167-182.
YOUNG, R.S. (1969). "Doodling at Gordion", Archaeology 22, 270-275.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com