You are here

22 TEMMUZ, OSLO, NORVEÇ: TOPLUM KENDİNİ SORGULUYOR BREİVİK SALDIRISI ÖRNEK OLAYI

22 JULY, OSLO, NORWAY: THE SOCIETY INVESTIGATE ITSELF THE CASE OF BREIVIK ATTACK

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_226
Abstract (2. Language): 
The existing research is a monitoring study, deals with the media representation of Breivik terror attack in Norvegian media, which caused death of 77 people on 22th of July, 2011. The research applied content analysis to the news headlines and comments of selected 3 popular and serious newspapers -Aftenposten, Dagbladet and Verdens Gang (VG)- which were published between 22 July- 01 August in order to understand how Breivik case was represented in the news coverage. Furthermore, as targeting an extensive analysis, existing study also applied a frame analysis to find out which aspects of the Breivik attack were covered in the media. In the framework of the study the tracks of societal discourse caused by Breivik case were analysed within the Norwegian media. The content and headlines of 1643 news items which were published between (22 July -22 November) were analysed and furthermore it was applied framework analysis of 34 news items which were appeared in the selected newspapers. The political parties, right-wing politicians, muslims in Norway were actors of the discourses. The findings of the study reveals the fact that it is possible to dominate terror related eventwith the discourse of democracy, tolerance, love and openness. As a young Labour Youth Party politician, Helle Gannestad, stated “If one man can generate so much evil, imagine how much love we together can create.” The Norwegian society and the media represent a unique example to the whole world by handling and reacting the existing terror attack.
Abstract (Original Language): 
22 Temmuz 2011 tarihinde 77 kişinin ölümüne yol açan Breivik terör saldırısının Norveç basınındaki haber temsilini ele alan çalışma, bir medya izleme araştırmasıdır. Araştırma, ülkede yayınlanan ciddi ve popüler basın örnekleminden seçilen 3 gazetenin –Aftenposten, Dagbladet, Verdens Gang (VG)– 22 Temmuz- 01 Ağustos tarih aralığındaki haber ve manşetlerine uygulanan içerik analizi yöntemiyle Breivik olayını nasıl yansıttığını ele almaktadır. Olaya ilişkin haber ve yorum çerçevelerinin de belirlenerek analiz edildiği çalışma, konunun hangi yönünün öne çıkarıldığını ortaya koyarak, kapsamlı bir analiz gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Çalışmada haber manşetlerine uygulanan içerik analizinin yanı sıra haber ve yorumlara uygulanan çerçeve analizi yöntemiyle, Breivik olayının yol açtığı toplumsal tartışmanın izleri, Norveç medyası üzerinden incelenmiştir. Çalışma kapsamında gazetelerde (22 Temmuz -22 Kasım) yer alan 1643 yazı biriminin içerik ve haber başlıkları analiz edilirken aynı gazetelerden seçilen 34 haber ve yorum yazısına da çerçeve analizi uygulanmıştır. Siyasi partiler, sağ eğilimli politikacılar, Norveç‟te yaşayan Müslümanlar bu tartışmaların aktörleridir. Çalışmanın bulgularına göre terörle ilişkili bir olayda bile demokrasi, hoşgörü, sevgi ve açıklık söylemlerinin baskın olması mümkündür. Genç İşçi Partisi politikacısı Helle Gannestad‟ın da vurguladığı üzere “ Eğer bir kişi bu kadar kötülük yapabiliyorsa, düşünün hep birlikte ne büyüklükte bir sevgi yaratabileceğimizi.” Norveç toplumu ve medya tüm dünyaya terör saldırısının nasıl ele alınarak tepki verilebileceği konusunda örnek olmuştur.
27-48

REFERENCES

References: 

AFTENPOSTEN, 19.08. 2011. “Folkeaksjon mot terrordekning“ başlıklı haber (Terör
haberleştirmesine Halk Tepkisi).
AFTENPOSTEN, 25.08. 2011. “Medienes frie valg “ başlıklı haber (Medyanın özgür seçimi).
AFTENPOSTEN, 04.08. 2011. “Islamdebatt tar ny retning“ başlıklı haber (İslam tartışması
yeni bir yön aldı).
AFTENPOSTEN, 05.08. 2011. “Snur tabloidaviser over hele landet “ başlıklı haber (Tüm
ülkede tabloid gazeteler çevrildi).
AFTENPOSTEN, 26.07. 2011. “Norge etter terroren “ başlıklı haber (Terörden sonra Norveç).
AFTENPOSTEN, 18.10. 2011. “Frykter sensurpåstander“ (Sansür suçlamaları korkutuyor)
ANDERSON, A. James (1986). Communication Research: Issues and Methods. New
York:McGraw-Hill.
BALCI, Şükrü, Hüsamettin Akar, Bünyamin Ayhan (2010). “Kullanımlar ve Doyumlar
Yaklaşımı Çerçevesinde Seçim Dönemlerinde Gazete Okuma Alışkanlıkları ve
Motivasyonlar: Konya Örneği. “ İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 30: 51-79.
BASTİANSEN, G. Henrik, G. ve Hans Fredrik Dahl (2003). Norsk Mediehistorie, Oslo
Universitetsforlaget.
BERELSON, Bernard (1952). Content Analysis in Communication Research. Glencoe:The
Free Press Publishers.
BESOVA, A. Asya ve Skye Chance Cooley (2009). “Foreign News and Public Opinion:
Attribute Agenda-Setting Theory Revisited. “ Ecquid Novi: African Journalism
Studies 30(2): 219-242.
47
Selda AKÇALI-Huriye TOKER
ENTMAN, M. Robert (1993). “Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. “
Journal of Communication 43(4): 51–58.
European Journalism Centre (1992) Media Landscape :Norway. Erişim:
http://www.ejc.net/media_landscape/article/norway/ (03.03.2012)
GOFFMAN, Erving (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. New
York:Harper & Row.
FLYNT-WALLİNGTON, Sherrie, Kelly Blake, Kalahn Taylor-Clark, K. Viswanath (2010).
“Antecedents to Agenda Setting and Framing in Health News: An Examination of
Priority, Angle, Source, and Resource Usage from a National Survey of U.S. Health
Reporters and Editors.“ Journal of Health Communication 15:76–94.
GANS, Herbert (1979). Deciding what’s news. New York: Pantheon Books.
HART, P. Roderick (1999). Seducing America: How Television Charms the Modern Voter.
London:Sage.
HØST, Sigurd (2009). Avisåret 2008. Volda: Høgskulen I Volda.
HØST, Sigurd (1993). “ “Men Avisen Var ikke Død…”- Nye Tendenser i Utviklingen an
Avisstruktur og Avisjournalistikk. Journalistikk – Forskning – Et Felt på Nye Veier?
Ove Solum ve Eli Skogerbø (red.) içinde. NLM Rapport:4. Oslo:Norsk
Medieforskerlag.100-129.
KENTMEN Çiğdem (2010). “Mass Media Use and Citizens‟ Knowledge About the EU: The
Turkish Case. “ Turkish Studies 11(4): 625-641.
MCCOMBS, Maxwell (2004). Setting the agenda: The mass media and public opinion.
Malden, MA: Blackwell.
MCCOMBS, E. Maxwell & Salma I. Ghanem (2001). “The convergence of agenda setting
and framing.“ İçinde S. D. Reese, O. H. Gandy, & A. E. Grant (Eds.) Framing public
life: Perspectives on media and our understanding of the social world (67–82).
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
MCCOMBS, M., & Shaw, D. L. (1993). The evolution of agenda-setting research: Twentyfive
years in the marketplace of ideas. Journal of Communication 43:58–67.
MCCOMBS, E. Maxwell , Donald L. Shaw (1972). “The agenda-setting function of mass
media.“ Public Opinion Quarterly 36:176–187.
MCQUAİL, Denis (2000). McQuail`s Mass Communication Theory. Fourth edition, London:
Sage.
MCQUAİL, Denis ve Karen Siune (1998)(eds.) Media Policy: Convergence, Concentration and
Commerce. Euromedia Research Group.London: Sage.
Media Norway: Facts and Figures on Norwegian Media. Erişim:
http://medienorge.uib.no/english/?cat=statistikk&medium=avis&queryID=356
(03.03.2012).
22 Temmuz, Oslo, Norveç: Toplum Kendini Sorguluyor… 48
SCHEUFELE, Dietram A. (1999). “Framing as a Theory of Media Effects.“ Journal of
Communication 49(1): 103–122.
SCHEUFELE, Dietram A. & David Tewksbury (2007). “Framing, Agenda Setting, and
Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. “ Journal of
Communication 57: 9–20.
SHOEMAKER, J. Pamela & Elizabeth, K. Mayfield (1987). “Building a theory of news
content. “ Journalism Monographs 103: 1–36.
SHOEMAKER, Pamela. J., & Stephen D. Reese (1996). Mediating the message: Theories of
influences on mass media content. White Plains, NY: Longman.
SYNOVATE/NRK (2010) NRK i Tall. Erişim: http://nrk.no/aarsrapport/2010/statistikk/
(03.04.2012)
TANKARD, James, Laura Hendrickson, Jackie Silberman, Kriss Bliss & Salma Ghanem
(1991). Media frames: Approaches to conceptualization and measurement. Paper
presented at the Annual Convention of the Association for Education in Journalism
and Mass Communication, Boston, MA.
TUNSTALL, Jeremy (1977). The Media Are American. London: Constable.
WANTA, Wayne, Guy Golan ve Cheolhan Lee (2004). “ Agenda Setting and International
News: Media Influence on Public Perceptions of Foriegn Nations.“ Journalism &
Mass Communication Quarterly 81(2):364-377.
WANTA, Wayne, Yu-Wei Hu (1993). The Agenda-Setting Effects of International News
Coverage: An Examination of Differing News Frames, International Journal of
Public Opinion Research 5:250–264.
WEAVER, H. David (2007). “Thoughts on Agenda-Setting, Framing, and Priming. “ Journal
of Communication 57(1): 142–147.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com