You are here

ALMANCA DERSLERİNDE DİLBİLGİSİ KONULARININ ÖĞRENİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

THE EFFECT OF COMPUTER ASSISTED TEACHING METHODS ON STUDENT SUCCESS WHEN TEACHING GRAMMAR IN GERMAN LESSONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_193

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to compare the effect of Computer assisted education on the students following first grade students of Çukurova University, Department of Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik in "Deklination von Adjektiven" with the students learning the same unit with classical teaching method. In this study was an experimental design implemented and performed during 2009¬2010 educational year fall semester. There were 63 students in the control group and 68 students in the experimental group. The application period of the research lasted for 4 weeks. Classical teaching method was carried on in the control group class and in the class of experimental group grammatical education based on Computer-based instruction with the software "Tell Me More". When the study came to an end, both groups were given the above mentioned 55-question test and told to answer the questions. While the questions were being prepared, the unity of the subject was taken into consideration. The research has revealed that the computer supported teaching is more effective on the student success in the grammatical subjects than the traditional teaching methods. It is such a way that it enlivens the learning medium with audio and visual materials. Thuscourses become more enjoyable and fun, making the student interest, motivation andparticipation rise. Besides, it helps lessen the individual differences and accelerate the learning process according to the cognitive characteristics of the student.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, bilgisayar destekli öğretimin Çukurova Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü 1. sınıf öğrencilerinin "Deklination von Adjektiven" konusunu öğrenmeleri üzerine olan etkisini klasik öğretim yöntemleriyle karşılaştırmaktır. Bu çalışmada deneysel çalışma modeli kullanılmıştır ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda 63, deney grubunda ise 68 öğrenci bulunmaktadır. Çalışma 4 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Kontrol grubunda gramer öğretimi klasik öğretim yöntemleri ile yapılırken, deney grubunda "Tell Me More" adlı yazılımla bilgisayar destekli öğretim yapılmıştır. Çalışma sona erdiğinde her iki gruba da 55 soruluk çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma verilerek yanıtlamaları istenmiştir. Sorular hazırlanırken konunun bütününü kapsamasına dikkat edilmiştir. Araştırma sonunda bilgisayar destekli öğretimin geleneksel öğretim yöntemine göre işlenen dilbilgisi konularında öğrenci başarısı üzerinde daha etkili olduğu belirlenmiştir. Bilgisayar Destekli Eğitim, eğitim-öğretim ortamına renk katan, görsel ve işitsel unsurlarla bireysel farklılıkları en aza indirgememizi sağlayan bir modeldir. Bu yöntem hem dersin işlenmesini zevkli hale getirerek öğrenci katılımını artırmakta hem de öğrencilerin motivasyonunu artırmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin algılama düzeylerine göre öğrenme sürecini hızlandırabilmektedir.

REFERENCES

References: 

AKIN, M., BAŞTUĞ, A. (2005). Erzincan Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinden Yararlanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ön Araştırma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 7, Sayı: 1. 47-58.
AKTÜMEN, M. ve KAÇAR, A. (2003). İlköğretim 8. Sınıflarda Harfli İfadelerle İşlemlerin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Rolü ve Bilgisayar Destekli Öğretim Üzerine Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 11 (2), 339-358.
ARICI, N. ve DALKILIÇ, E. (2006). Animasyonların Bilgisayar Destekli Öğretime Katkısı: Bir Uygulama Örneği. Cilt: 14. No:2. Kastamonu Eğitim Dergisi. 421-430.
ATEŞ, A., ALTUNAY, U., ALTUN, E. (2006). Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretiminin Lise Hazırlık Öğrencilerinin İngilizce'ye ve Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama. Journal of Theory and Practice in Education. 2006, 2(2): 97-112.
COOPER, R. (1988). Those Who Can, Teach. Houston Mifflin Company. Fifth Edition Printed in the USA.
ÇIKLA, S. (2008). Tepegözle Dilbilgisi Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 179. Yaz/2008.
FILIZ, İ. H. ve DERELI, T. (1997). Makine Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Eğitim
Modeli. 3. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, TMMOB, İstanbul. 148-155.
GÜZELLER, C., KORKMAZ, Ö. (2007). Bilgisayar Destekli Öğretimde Bir Ders Yazılımı Değerlendirmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Mart, Cilt: 15, No:1. 155-168.
KARADAĞ, E., SAĞLAM, H., BALOĞLU, N. (2008). Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE):
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Volume 1/3 Spring 2008.
KESER, H. (1988). Bilgisayar Destekli Öğretim İçin Bir Model Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
MERCAN, M., FILIZ, A., GÖÇER, İ., ÖZSOY, N. (2009). Bilgisayar Destekli Eğitim ve Bilgisayar Destekli Öğretimin Dünyada ve Türkiyede Uygulamaları. Akademik Bilişim'09-XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi. Şanlıurfa.
ORHUN, E. Ve MANAS, O. (1986). Eğitimde Bilgisayar Kullanımında Bazı Amerikan
Üniversitelerinin Durumu. 3. Türkiye Bilgisayar Kongresi 22-26 Nisan Bildiriler.
Ankara. 111-117.
PEKTAŞ, M., TÜRKMEN, L. ve SOLAK, K. (2006). Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen
Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sindirim Sistemi ve Boşaltım Sistemi Konularını
The Effect Of Computer Assisted Teaching Methods On Student Success. 1
478
Öğrenmeleri Üzerine
Etkisi
. Ekim 2006, Cilt: 14, No: 2. Kastamonu Eğitim Dergisi,
465-472.
PEKTAŞ,
M.
, ÇELIK, H., KATRANCI, M., KÖSE, S. (2009). 5. Sınıflarda Ses ve Işık
Ünitesinin Öğretiminde
Bilgisaya
r Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Mayıs 2009, Cilt: 17, No: 2, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 658-667.
SABAN, A. (2007). Seçmeci Okul Teknoloji Planlama Modeli ve Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu Teknoloji Profili. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:22. Yıl:
2007/1. 22-43.
ŞENIŞ, F. (1993). Açıköğretimde Eğitsel İletişim Ortamı Olarak Bilgisayar -Akademik Danışmanlık Sistemi için Bir Bilgisayar Destekli Eğitim Modeli. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
USLU, O. N. (1990). Yeni Enformasyon Teknolojileri ve Bilgisayar Destekli Eğitim. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
UŞUN, S. (2003). Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayarlardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. Ekim 2003. cilt: 11, No: 2, Kastamonu Eğitim Dergisi. 367-378.
UŞUN, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. 2. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım.
YUMUŞAK, A., AYCAN, Ş. (2002). Fen Bilgisi Eğitiminde Bilgisayar Destekli Çalışmanın
Faydaları; Demirci (Manisa)'de Bir Örnek. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Yıl: 2002, Sayı: 16. 197-204.
Ek
1

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com