You are here

KIRŞEHİR’İN TARİHİ COĞRAFYASI II (M.Ö. 2. VE 1. BİN YIL)

HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE KIRŞEHİR II (1st AND 2nd. MILLENNIUM B.C)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_415

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Kırşehir is one of first the regions which met with writing as it is was a close neighborhood of Kültepe in which records of Anatolia’s historical geography were found besides many documents at the end of 2nd millennium B.C. In a way, Kırşehir’s historical ages started with Assyria Trade Colonies Age. There had been Hittite Hegemony in Kırşehir and neighborhood starting from the first quarter of 2000 B.C until the last quarter. Namely, this region was in Kızılırmak arch which was known to be the centre of Hittite’s and called Marassantiya by them. After Hittite hegemony, Kırşehir was within the boundaries of Phrygian country which had domination over the regions between Sakarya (Sangarios) Basin and Kızılırmak (Marassantiya/Halys) arch at the beginning of 1st millennium B.C; after this period, the city came under the domination of Persians. Kırşehir had become the western door of Cappadocia which was a big region and one of the few significant regions in Anatolia. The city, which made a name for itself in the atmosphere of uncertainty in Hellenistic Age, entered a revival era in Roman Period. The aim of this study is to enlighten the historical geography of Kırşehir and around in 1st and 2nd millennium B.C, which is the subject of this study, with the findings from large and small settlements in Colonial Age, journey scriptures, antique sources and scriptures in Roman Period.
Abstract (Original Language): 
Kırşehir, M.Ö. II. bin yılın başlarında başka birçok vesikanın yanında, Anadolu’nun tarihi coğrafyasına ait kayıtlarında ele geçtiği Kültepe’ye yakın bir alanda yer almasının sonucu olarak Anadolu’nun yazı ile tanışan ilk bölgelerinden biri olmuştur. Bu aç ıdan Kırşehir’in tarihi çağları Asur Ticaret Kolonileri Çağı ile başlamıştır. M.Ö. II. bin yılın ilk çeyreğinden son çeyreğine kadar ise Kırşehir ve çevresinde Hitit hâkimiyeti görülür. Yani bu bölge Hititler’in merkezi toprakları olarak bilinen ve Hititler tarafından Marassantiya olarak isimlendirilen Kızılırmak kavsindedir. Hitit hâkimiyetinin sona ermesinden sonra, M.Ö. I. binyılın başlarında, Sakarya (Sangarios) Havzasından, Kızılırmak (Marassantiya/Halys) kavsine kadar egemenlik kuran Frig ülkesinin sınırları içerisinde yer alan Kırşehir, M.Ö. I. bin yılın ortalarında ise Pers hâkimiyetine girmiştir. Kırşehir bu dönemle birlikte Anadolu’nun birkaç önemli bölgesinden biri olan ve çok geniş bir alanı kaplayan Kapadokya adı ile anılan toprakların batıdaki kapısı olmuştur. Hellenistik dönemin belirsizlik ortamında adından az söz edilen Kırşehir, Roma dönemi ile tekrar bir canlanma dönemine girmiştir. Bu çalışmaya konu olan Kırşehir ve çevresinin M.Ö. II. ve I. binyıl tarihi coğrafyası, Koloni Çağı’na ait irili ufaklı yerleşmelerden elde edilen buluntularla, Hitit dönemine ait yol yazıtları ile antik kaynaklardan elde edilen bilgilerle ve Roma dönemi verileri ile aydınlatılmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKARSU, S. (2007). Hitit Tasvir Sanatında Boğa, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
AKURGAL, E. (1995). Anadolu Uygarlıkları, Ġzmir
ALKIM, B. (1956). “KırĢehir Hüyüğü ve Topraküstü Buluntuları”, Belleten 20/77, 61-77.
BARNETT, R. D. (1973). “Phrygia and the Peoples of Anatolia in the Iron Age”, CAH II /2,
415-442.
BAYDUR, N. (1970). Kültepe (Kaneş) ve Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar, Ġstanbul.
BEAGON, P. (1995). “A Note on Polybius 24. 14. 8–9”, The Classical Qarterly, New Series,
Vol. 45/1, s. 245–248
BOSSERT, H.Th. (1950). “Orta Anadolu’da Yapılan Bir Gezi Hakkında Kısa Ön-Rapor”,
Belleten 14, 667-671.
BOSSERT, H.Th. (1951). “Kleine Mittelungen”, Anadolu Araştırmaları/ Jahrbuch für
Kleinasiatische Forschung II.
ÇAPAR, Ö. (1979a). “Roma Tarihinde Manga Mater (Kybele) Tapınımı”, DTCFD29/1-4,
167-190.
ÇAPAR, Ö. (1979b). “Anadolu’da Kybele Tapınımı”, DTCFD 29/1-4, 191-210.
DARGA, M. (1998). “M.Ö. II. Binyıl: Orta ve Son Tunç Çağı”, Kapadokya, Ġstanbul, 124-169.
DĠNÇOL, A. M. (1982). "Hititler”, Anadolu Uygarlıkları Görsel Anadolu Tarihi
Ansiklopedisi1, 18-120.
ESĠN, U. (1998). “Paleolitik’ten Ġlk Tunç Çağının Sonuna: Tarihöncesi Çağların
Kapadokya’sı”, Kapadokya, 62-123.
GENZ, H. (2007).“Kızılırmak Bölgesi’nde Demir Çağı”, Friglerin Gizemli Uygarlığı, (Eds: H.
Sivas-T.T.Sivas), Yapı Kredi Yayınları-2613, Ġstanbul, 127-140.
GÖKTÜRK, M. (2008). Tarihi ve Anıtları Işığında Kırşehir Mezar Taşları, Mezardaki
Hayatlar, Ankara.
GÜNALTAY, ġ. (1987a). İran Tarihi, En Eski Çağlardan İskender‟in Asya Seferine Kadar, I.
Cilt, TTK Basımevi, Ankara.
GÜNALTAY, ġ. (1987b). Yakınşark IV, Romalılar Zamanında Kapadokya, Pont ve Artaksiad
Krallıkları, TTK Basımevi, Ankara.
GÜNGÖRDÜ, E. (1989). KırĢehir’in KuruluĢu-GeliĢmesi ve Fonksiyon Alanları,
YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara.
1243 Veli ÜNSAL
GÜTERBOCK, H.G. (1970). “Das Steirbecken von Dokuz”, IM 19/20, 25-30.
HERODOTOS, Herodotos Tarihi, Çev. M. Ökmen, Ġstanbul, 1991.
IġIK, F. (2006). “Phryg Dini, Tektanrıça Matar Kubeleya”, Arkeo Atlas 5, 47.
IġIK, F. (2009). “Anadolu Ion Uygarlığı, “Kolonizasyon” ve “Doğu Hellen” Kavramlarına
EleĢtirel Bir BakıĢ” DTCFD 35, 53-80, Ankara.
KAYA, M. A. (2005). Anadolu’da Roma Eyaletleri: Sınırlar ve Roma Yönetimi, Ankara
Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi 24/38, 11-30.
KUMAGAĠ, K. (2011). “A Preliminary Magnetic Survey at Yassıhöyük”, AAS XVII, Tokyo,
s.171-174.
MEMĠġ, E. (2003). Eskiçağ Türkiye Tarihi, Konya.
MĠKAMĠ, T.- OMURA, S. “1986 Yılı Kaman-Kalehöyük Kazıları”, KST IX/II, 1-20.
MORĠ, M.-OMURA, S. (1990). “1988 Kaman-Kalehöyük Kazıları”, KST XI/I, 335-354.
OETTEL, A. (2000). “Die Antiken Münzen aus Kaman-Kalehöyük” AAS IX, Tokyo, 137-145.
OMURA, S. (1989). “1987 Yılı Kaman-Kalehöyük Kazıları”, KST X/I, 353-369.
OMURA, S. (1991). “1989 Yılı Kaman - Kalehöyük Kazıları” KST XII/I, 427-442.
OMURA, S. (1994). “1992 Yılı Kaman-Kalehöyük Kazıları”, KST XV/I, 271-292.
OMURA, S. (2001). “1999 Yılı Kaman-Kalehöyük Kazıları”, KST 22/1, s.327-336.
OMURA, M. (2011). “2009 Yılı Yassıhöyük Kazıları, KST 32/4, 360-367.
OMURA, M. (2012). “Yassıhöyük Kazıları, 2010”, KST 33/4, 271-286.
ÖZTÜRK, B. (2010). Roma İmparatorluk Çağı Küçükasyası‟nda Dionysos Kültü, Arkeoloji ve
Sanat Yayınları, Ġstanbul.
PLĠNĠUS, Historia Naturalis, London, 1947.
RAMSAY, W. M. (1960). Anadolu‟nun Tarihi Coğrafyası, Çev. M. PektaĢ, Ġstanbul.
RĠEMSCHNEĠDER, M. (1955). Die Welt der Hethiter, Stuttgart.
ROLLER, L. (1999).In Search of God the Mother, London.
ROLLER, L. (2007). “Frig Dini ve Kült Uygulamaları”, Friglerin Gizemli Uygarlığı, (Eds: H.
Sivas-T.T.Sivas), Yapı Kredi Yayınları-2613, Ġstanbul, 141-148.
RUBEN, W. (1948). “KırĢehir’de Dikkatimizi Çeken Sanat Abideleri”, Belleten XII/45, 173-
193.
SEVĠN, V. (1998). “Tarihsel Coğrafya, Güzel Atlar Ülkesi”, Kapadokya, Ġstanbul, 44-61.
SEVĠN, V. (2003). Anadolu Arkeolojisi, Ġstanbul.
SĠVAS, T.T. (2007). “Frigler ve Frig Uygarlığı”, Friglerin Gizemli Uygarlığı, (Eds: H. Sivas-
T.T.Sivas), Yapı Kredi Yayınları-2613, Ġstanbul, 9-14.
Kırşehir‟in Tarihi Coğrafyası II (M.Ö. 2. Ve 1. Bin Yıl) 1244
STRABON, Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: XII-XIII-XIV), Çev. A. Pekman,
Ġstanbul.
TEKĠN, O. (1998a). Eski Yunan Tarihi, Ġstanbul.
TEKĠN, O. (1998b). “M.Ö. IV. - M.S. VI. Yüzyıllar: Hellenistik Çağ ve Roma Ġmparatorluk
Döneminde Kappadokia Krallığı”, Kapadokya, 194-225.
TEKĠN, O. (2008). Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, Ġstanbul.
ÜNSAL, V. (2011). “KırĢehir’in Tarihi Coğrafyası I (Tarih Öncesi)”, 1. Uluslararası Ahilik
Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu Bildiriler Kitabı Ġçinde (s. 1601-1618), III. Cilt,
KırĢehir.
ÜNSAL, V. (2012). “Eskiçağda Anadolu Su Kaynakları (Orta ve Doğu Anadolu)”, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28, 209-224.
VERMASEREN, M. J. (1977). Cybele and Attis the Myth and the Cult, London.
YĠĞĠT, T. (2003). “Ġlk Tunç Çağı’nın Son Evresinde Anadolu’nun Siyasal Görünümü”,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih
Araştırmaları Dergisi 21/33, 167-182.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com