You are here

OSMANLI DÜNYASINDA İÇKİ İÇME SUÇUNA DAİR BAZI GÖZLEMLER (XVI. YÜZYIL)

SOME OBSERVATIONS RELATING THE CRIME OF ALCOHOL CONSUMPTION IN OTTOMAN WORLD (XVITH CENTURY)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_475

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Though banned in both Islamic criminal Law and Ottoman criminal law, alcoholic beverages were consumed by different sections of the society in Ottoman land. There are many cases going into the recordings of local courts in relation to alcohol consumption. Moreover, in some of the cases of violation of public order, the defendants were found to be drunk. The pecuniary penalties collected from the defendants of such cases by the authorities who were in charge of maintaining the public order in the Ottoman state constituted an important source of revenue. The state government made decisions from time to time to close down the places where alcohol was consumed. But, the presence of non-Muslim population in cities, taxes collected from the pubs and alcohol production by the state hindered the governments from banning the consumption of alcohol. The present study covers 16th century as a period. Archive recordings reflecting both the position of the central government and local governments were used as resources. The purpose of the presents study is to reveal the prevalence of the crime of alcohol consumption, its legal dimension and the position of the central government in 16th century Ottoman society.
Abstract (Original Language): 
Gerek İslam Ceza Hukukunda ve gerekse Osmanlı Ceza Kanunnamelerinde yasaklanmasına rağmen, Osmanlı toplumunda içki farklı kesimler tarafından tüketilmiştir. İçki içme suçuna ait yerel mahkeme kayıtlarına yansıyan çok sayıda dava bulunmaktadır. Ayrıca kamu düzenini ihlal eden diğer bazı suçlarda da davalı şahısların içkili oldukları dikkat çekmektedir. Osmanlı Devleti’nde kamu düzeninin sağlanması görevini üstelenen vazifeliler için bu suçu işleyenlerden alınan para cezası önemli bir gelir kaynağı oluşturmuştur. Devlet merkezi dönem dönem içki tüketilen meyhanelerin ortadan kaldırılması hususunda kararlar almıştır. Fakat şehirlerdeki gayrimüslim nüfusun varlığı, meyhanelerden ve içki üretiminden devletin vergi alması içki tüketiminin önüne geçilememesine neden olmuştur. Çalışma dönem olarak 16. yüzyılı kapsamaktadır. Kaynak olarak hem devlet merkezinin hem de yerelin görüntüsünü yansıtan arşiv kaynakları kullanılmıştır. Çalışmanın amacı 16. yüzyıl Osmanlı toplumunda içki içme suçunun yaygınlığını, muhakeme boyutunu ve merkezin konuyla ilgili görüşlerini ortaya koymaktır.

REFERENCES

References: 

1-Arşiv Kaynakları
a)Şer’iye Sicilleri(Milli Kütüphane)
Bursa Şer’iye Sicilleri
A.137, A:121, A.120
Trabzon Şer’iye Sicilleri
1815, 1816, 1817, 1818, 1819
Kayseri Şer’iye Sicilleri
5, 7
Manisa Şer’iye Sicilleri
8
Konya Şer’iye Sicilleri
2
b)Mühimme Defterleri(Başbakanlık Osmanlı Arşivi)
7, 22, 28, 31, 35, 43, 46, 53, 55, 68, 70, 71, 73
2-Araştırma ve İnceleme Eserler
7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-İndeks I.-
Ankara 1998.-LIII, 569 s. - (T.C. BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü
Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı; yayın nu. 37. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; V)
7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Tıpkıbasım I, II.-Ankara 1997.-II cilt
1016 s. - (T.C. BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı ArĢivi Daire
BaĢkanlığı; yayın nu. 37. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; V)
7 numaralı mühimme defteri (975-976/1567-1569), Özet transkripsiyon-indeks III. -
Ankara: BaĢbakanlık Basımevi, 1999. - 3. c. (VII, 412 s.). - (T.C. BaĢbakanlık Devlet
ArĢivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı; yayın nu. 37. Divân-ı
Hümâyûn Sicilleri dizisi; V)
AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C II, Fey Vakfı
Yayınları, Ġstanbul 1992, s.42;
ALTINAY, Ahmet Refik, Onuncu Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı, Haz. Abdullah Uysal,
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000
AVCI, Mustafa, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, Gökkubbe Yayınevi, Ġstanbul
2004.
AYDIN, M. Âkif, Türk Hukuk Tarihi, Ġstanbul 2001
Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. Yüzyıl) 1332
BARKAN, Ö. Lütfi, XV. ve XVI’inci Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî
Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları I Kanunlar, Bürhaneddin Matbaası,
Ġstanbul 1943.
BARKAN, Ömer Lütfi, Edirne Askeri Kassamına Ait Tereke Defteri(1545–1659), Belgeler,
C.III, S. 5-6, s. 1-479.
BĠLGĠN, Arif, Osmanlı Taşrasında Bir Maliye Kurumu Bursa Hassa Harç Eminliği,
Kitabevi, Ġstanbul 2006
BOSTAN, M. Hanefi, XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadî Hayat,
TTK, Ankara 2002,
DÜZDAĞ, M.Ertuğrul, ġeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk
Hayatı, Ġstanbul 1983
EMECEN, Feridun M., XVI. Asırda Manisa Kazâsı, TTK, Ankara 1989
ERGENÇ, Özer, XVI. Yüzyıl Sonlarında Bursa, TTK, Ankara 2006
HATTOX, Ralp S., Kahve ve Kahvehaneler:Bir Toplumsal İçeceğin Yakındoğu’daki
Kökenleri, Çev. Nurettin Elhüseyni, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ġstanbul 1996
KARAMAN, Hayreddin, Anahatlarıyla İslâm Hukuku, Ensar NeĢriyat, Ġstanbul 2008
LOWRY, Heat, Trabzon Şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi 1461-1583, Çev. Demet ve
Heat Lowry, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul 1981
ONGAN, Halit, Ankara’nın 1 Numaralı Şer’iye Sicili, TTK, Ankara 1958
Osmanlı Kahvehaneleri: Mekân, Sosyalleşme, İktidar, Haz. Ahmet YaĢar, Kitap Yayınevi,
Ġstanbul 2009
Topkapı Sarayı Arşivi H.951-952 Tarihli ve E-12321 Numaralı Mühimme Defteri, Yayına
Hazırlayan: Halil Sahillioğlu, IRCICA, İstanbul 2002
YAġAR, Ahmet, “Osmanlı ġehir Mekânları: Kahvehane Literatürü”, TALİD, C.3, S.6,
Ġstanbul 2005, s.237-256
YILDIRIM, Mustafa, “Ġslam Hukukunda Ġçki Ġçme Suçu ve Cezası”, Dokuz Eylül
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.13-14, Ġzmir 2001, s.31-52.
YÜCEL, YaĢar-.S.Pulaha, I.Selim Kanunameleri(1512-1520),TTK, Ankara 1995.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com