You are here

ADAY DİN GÖREVLİLERİNİN BENLİK TASARIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON SELF DESIGN OF RELIGIOUS STAFF CANDIDATES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1421

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The mission of The Presidency of Religious Affairs in common religious education may be summarized as raising the awareness of the public about the religion and managing the religious ministries. Religious staff -responsible to lead discharging of the religious duties and to raise the awareness of the public about the faith, worship and morality subjects- are the primary element of common religious education. Having very old origin, the institution of religious staff sometimes got active roles, sometimes limited services to a mosque in historical periods. However, the institution has been known to be one of the most important factors, especially in adult religious education activities, for adult individuals. The most effective and important actor in terms of efficiency and effectiveness of these activities, the religious staff should have some qualifications. In this research, the aim is to investigate the level of self design of religious staff candidates in terms of some personal variables. The research was conducted on 72 religious staff candidates, continuing in-service education in The Educational Center of The Presidency of Religious Affairs in Kastamonu. In the research, ‘Self Design Inventory’ and ‘Personal Information Form’ developed by the researcher were used. In the analysis of data, it was benefited from ‘One Way Analysis of Variance’, ‘Independent Simple t-Test’ and ‘SPSS 16.0’ in order to analyses data.According to the results of the research it was found that there was an average level in self design of religious staff candidates and there was a meaningful relation between the level of self-design and education level and between the level of self-design and place of birth, but it was not seen any relation among the level of self-design, age and being hafiz.
Abstract (Original Language): 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaygın din eğitimi görevi toplumu din konusunda aydınlatmak ve din hizmetlerini yönetmek şeklinde özetlenebilir. Dini vecibeleri yerine getirmede rehberlik etmek ve toplumu iman, ibadet ve ahlak alanlarında bilgilendirmekle sorumlu olan din görevlileri ise yaygın din eğitiminin temel unsurlarıdır. Uzun bir tarihi geçmişe sahip olan din görevliliği, tarih içerisinde bazen etkin roller üstlenmiş, bazen de sadece cami hizmetleriyle sınırlı kalmıştır. Fakat bu kurumun toplumun özellikle de yetişkin bireylerin din eğitimlerinde önemli etkileri olduğu aşikârdır. Yetişkin din eğitimi faaliyetlerinin en başta gelen aktörlerinden olan din görevlilerinin bu faaliyetlerin verimliliği ve etkinliği açısından bir takım niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu araştırmada, bazı değişkenler açısından aday din görevlilerinin benlik tasarımı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Diyanet İşleri Başkanlığı Kastamonu Eğitim Merkezinde hizmet içi eğitim kursu alan 72 aday din görevlisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ‚Benlik Tasarımı Envanteri‛ ve araştırmacı tarafından geliştirilen ‚Kişisel Bilgi Formu‛ kullanılmıştır. Verilerin analizinde ‚tek yönlü varyans analizi‛, ‚bağımsız örneklemler t-testi‛ ve SPSS 16.0 Paket Programı’ndan yararlanılmıştır. Araştırma sonunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) Aday din görevlileri orta düzey bir benlik tasarımına sahiptir. (2) Aday din görevlilerinin benlik tasarımı düzeyi ile öğrenim seviyesi ve doğum yeri arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. (3) Buna karşın, aday din görevlilerinin benlik tasarımı düzeyi ile yaş ve hafızlık durumu arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

AKAGÜNDÜZ, N. (2006). İnsan Yaşamında Özgüven Kavramı, İstanbul: Ümraniye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yayınları
BAYAT, B. (2003). ‚Bireylerin Benlik Algısı (Benlik Tasarımları) Sistemi ve Bu Sistemin Davranışları Üzerindeki Rolü‛, Kamu Dergisi, 7 (2), 123-137.
BAYMUR, F. (1963). Genel Psikoloji, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
BUYRUKÇU, R. (1995). Din Görevlisinin Mesleği Temsil Gücü, Ankara: TDV Yayınları.
90
Abdulkadir ÇEKİN
BULUT, M. (1997). Diyanet İşleri Başkanlığının Yaygın Din Eğitimindeki Yeri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
EİSENBERG, S., PATTERSON, L. E. (1979). Helping Clients with Special Concerns, USA: Houghton Mifflin Company.
ENÇ, M. (1974). Ruhbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK. Yayınları.
ERGİN, O. N. (1977). Türk Maarif Tarihi, İstanbul.
ERSANLI, K. (1988). Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımı Düzeylerini Etkileyen Faktörler, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
EYİCE, S. (1965). ‚İstanbul’un Mahalle ve Semt Adları Hakkında Bir Deneme‛, Türkiyat Mecmuası, Cilt: 14, 199-216.
FADİMAN, J., FRAGER, R. (1994). Personality and Personal Growth, New York: Harper Collins College Publishers.
KARLIK, H. (1992). ‚Meslek Olarak Din Görevlisi Kavramı‛, Din Öğretimi Dergisi, Sayı: 36, 5-11.
KASATURA, İ. (1998). Kişilik ve Öz-güven, İstanbul: Evrim Yayınları.
KAZAZ, A. (1993). Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Benlik Tasarım Düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
KAZICI, Z. (1996). ‚Osmanlılarda Mahalle İmamları ve Yerel Yönetim İlişkisi‛, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler, (haz. Vecdi Akyüz, Seyfettin Ünlü), İstanbul.
KÖYLÜ, M. (1990). ‚Din Görevlilerinde Bulunması Gereken Nitelikler‛, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, 135-154.
KOMİSYON (1998).Din Görevlisi El Kitabı, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
LAUSTER, P. (2000). Kendine Güven, Ankara: Doruk Yayınları.
ÖZOĞLU S. (1975). ‚Psikolojik Danışmada Benlik Kavramı‛, Ankara Üniv. Eğitim Fak. Dergisi, 8, 93-112.
PEDERSEN, J. (1957). ‚Mescid‛, İslam Ansiklopedisi, Cilt: 8, 80-82.
SUNGUR, P. (2008). Üniversite Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Benlik Tasarımı ve Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.
SÜMERTAŞ, A. (2003). İçedönük Dindarlık Benlik Tasarım Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Aday Din Görevlilerinin Benlik Tasarımları Üzerine Bir Araştırma 91
TETİK, H. (2000). ‚Osmanlılardan Günümüze İmam-Hatiplik‛, Diyanet İlmi Dergi, 36 (3), 126-139.
YILMAZ, A. (1998). Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımları ve Kendini Açma Davranışları İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
YURDAGÜL, Ş. (1987). Bazı Sosyo-Ekonomik Değişkenlerin Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımlarına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com