You are here

HADÎSTE BAĞLAM İNŞÂSI

THE CONSTRUCTION OF CONTEXT IN HADITHS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1225

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Together with the disappearance of the natural environment and the traditions of the Prophet, avoiding some of the shortcomings of rumors as well as time, geography, and respondents had changed, of course, a different understanding of the traditions or traditions have been major causes of to be understood. Because of this situation, it can be said that we are not able to benefit from the Hadith exactly today. In particular traditions, in general for all kinds texts, given that we only understand a text, it is not just about understanding the language of the text. İt could be useful to consider the conditions and the environment in which the text occurs in order to understand well. Here, the elements that help emerging and shaping a word, an expression or a text shows the context of them .In this respect, the context plays a key role in interpretation a text accurately and understanding it correctly. It must be kept in mind that contexts of the Hadith may be nested and spiral. For example, a person who has a social context, may also be influenced by the particular psychological context too. Besides, this person is in a particular geography and culture as well. All of these are simultaneous contexts. It can be called 'the integration of contexts' or 'between contexts in concurrency'. To ensure proper understanding and accurate interpretation of the phenomenon of the context of a tradition, bringing together and together with other types of assessment is required, Hadith contexts to identify and bring about the integration of contexts. At this point, along with other types of contexts and the integration process of determining 'the construction of context' as it is possible to evaluate.
Abstract (Original Language): 
Hz. Peygamber döneminden uzaklaşılması ile birlikte hadîslerin doğal ortamının kaybolması ve rivâyetlerdeki bazı eksikliklerin yanı sıra zamanın, coğrafyanın, şartların ve muhatapların değişmesi, tabiî olarak hadîslerin farklı anlaşılması ya da hadîslerin anlaşılamamasının önemli nedenlerinden olmuştur. Günümüzde hadîslerden tam olarak istifade edememenin bazen bunun gibi durumlardan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Özelde hadîsler, dinî metinler genelde tüm metinler için düşünülecek olursa, bir metni anlamak sadece o metnin dilini anlamaktan ibaret değildir. Bunun yanında başka bazı unsurlara da bakmak gerekebilir. Metni anlamak için oluştuğu şartlara ve ortama bakmak faydalı olacaktır. İşte, bir ifadenin, sözün veya metnin ortaya çıktığı ve şekillenmesine yardım eden unsurlar onun bağlamını gösteren özellikler taşımaktadır. Bağlam bu bakımdan metnin doğru anlaşılmasının ve isabetli yorumlanmasının anahtarı rolünü üstlenmektedir. Hadîsin bağlamlarının, iç içe ve sarmal bir halde olabileceği de unutulmamalıdır. Örneğin sosyal bir bağlamda bulunan bir kişi, aynı zamanda belli bir psikolojik bağlamın da etkisinde olabilmektedir. Yine bu insan, belli bir coğrafya ve kültürün de içinde bulunmaktadır. Bunların tamamı eşzamanlı olan bağlamlardır. Buna 'bağlamların bütünleştirilmesi' denilebileceği gibi, 'bağlamlararası eşzamanlılık' da denilebilir. Bir hadîsin doğru anlaşılması ve isabetli yorumlanmasını sağlayacak bağlam olgusunun, çeşitleri ile bir araya getirilmesi ve beraber değerlendirilmesinin gerekliliği, hadîsin bağlamlarının tespit edilmesi ve bu bağlamların bütünleştirilmesini beraberinde getirecektir. Böyle bir bütünleştirme işleminin anlamayı kolaylaştıracağı unutulmamalıdır. İşte bu noktada, çeşitleri ile birlikte bağlamların tespiti ve bütünleştirilmesi işleminin ‘bağlam inşâsı’ olarak değerlendirilmesi mümkün görünmektedir.

REFERENCES

References: 

AHMED B. HANBEL, el-Musned, I-II, (Tahk. Ahmed Muhammed Şâkir), Dâru'l-Maârif, Kahire 1955.
AKBAYIR, Sıddık, Cümle ve Metin Bilgisi Okuma Anlama Yorumlama Çözümleme, Kendi Yay., İstanbul 2006.
AKSAN, Doğan, Anlambilim: Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Engin Yay., Ankara 2005.
AKSAN, Doğan, Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, Cilt:1, TDK Yay., Ankara 2007.
BAŞKAN, Özcan, Bildirişim, İnsan Dili ve Ötesi, Multılıngual, İstanbul, 2003.
BUHÂRÎ, Ebû Abdillah İsmail b. İbrahim el-Cu'fî, el-Câmiu's-Sahîh, I-IV, el-Matbaatu's-Selefiyye, Kahire 1400.
COŞKUN, Selçuk, Hadîs Değerlendirmelerinde Bütünlük, Aktif Yay., Ankara 2003.
144
Nurullah AGĠTOĞLU
COŞKUN, Selçuk, ‚Metin İnşasının Teori ve Uygulamadaki Bazı Problemleri Üzerine‛, Yayımlanmamış Makale, Erzurum 2012.
CÜNDİOĞLU, Dücane,Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi, Tibyan Yay., İstanbul 1997.
DAY ANIND K. And Abowd Gregory D. `Towards a Better Understanding of Context And Context-Awareness`Graphics, Visualization and Usability Centerand College of Computing, Sayı:3, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA 30332-0280.
DEMİRCİ, Muhsin, Tefsir Terimleri Sözlüğü, İfav Yay., İstanbul 2011.
DEVOS GEERT And Buelens Marc, ‚Openness to Organızatıonal Change The Contrıbutıon of Content Context and Process‛, Vlerıck Leuven Gent Workıng Paper,Serıes 2003/06.
DURMUŞ, İsmail,‚İnşâ‛, DİA, XXII, 334.
EBÛ DÂVÛD, Süleyman b. el-Eş'as es-Sicistânî, Sunenu Ebî Dâvûd, I-IV, Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, Beyrut Trz.
ERNEST A. Baker, M. Cassels, French-Englısh, Englısh-French Dictionary, London 1957.
GÖRMEZ, Mehmet, Sünnet ve Hadîsin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, TDV Yay., Ankara 2000.
GÜNER, Osman, Sünnetten Topluma- Toplum ve Kültür Yazıları, Fecr Yay., Ankara 2006.
HATİPOĞLU, Nihat, Hz. Peygamber ile İslâm'ı Doğru Anlamak, Birharf Yay., İstanbul Trz.
İBN MANZÛR, Ebu'l-Fazl Cemaluddin,Lisânu’l-Arab, Beyrut Trz.
KARATAŞ, Mustafa, Hadîsleri Yeniden Anlamak,http://www.gencİslâm.com/Mustafa-Karatas/58/Hadîsleri-Yeniden-Anlamak.html Kâtip Çelebi, Keşfu'z-Zunûn, I-II, İstanbul 1971.
KIRBAŞOĞLU, M. Hayri, Hadîs İlminde Metodoloji Sorunu, Sünnetin Dindeki Yeri, (Sempozyum Bildirileri), Ensar Neşr., İstanbul 1998.
NESÂÎ, Ahmed b. Şuayb Ebû Abdirrahman el-Müctebâ mine's-Sünen, I-VI, (Tahk. Abdulfettah Ebû Gudde), Mektebetu Matbuati'l-İslâmiyye, Haleb 1986.
OKUMUŞ, Ejder, ‚İslâm’ın Yerel Bağlamları‛, Değerler Eğitimi Dergisi, 4 (11), (69-100), Değerler Eğitimi Merkezi.
ÖZAFŞAR, Mehmet Emin, Hadîsi Yeniden Düşünmek, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2000.
PEREK, Faruk Zeki, İzahlı Latince Türkçe Sözlük, İÜEFY Yay., İstanbul 1952.
Hadîste Bağlam Inşâsı 145
RABINOW, P.-Sullıvan W., Toplumbilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, (Çev.: Taha Parla), Deniz Yay., İstanbul, 2008.
REDHOUSE, The English Turkish Dictionary, Sev Yay. İstanbul 2006.
RICKMAN, H.P., Anlama ve İnsan Bilimleri, (Çev.: Mehmet Dağ), Etüt Yay., Samsun 2000.
SANCAKLI Saffet, ‚Hadîslerin Doğru Anlaşılması ve Yorumlanmasında Takip Edilecek Yöntem‛, İslâmın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, (Sempozyum Bildirileri) TDV Yay., Ankara 2003.
SHİN, Shung J.; Morgeson, Frederick P.; Campion, Michael A. “What you do depends on where you are: understanding how domestic and expatriate work requirements depend upon the cultural context”, Journal of International Business Studies | January 1, 2007.
STEVERWALD, Karl Almanca Türkçe Sözlük Abc Kitabevi İstanbul 1993.
TARTI, Nevzat, Hadîslerde Tarihsellik, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ata.Ü.S.B.E., Erzurum.
TEKİNEŞ, Ayhan, Hadîsleri Anlama Problemi, Işık Yay., İstanbul 2000.
TÜRKÇE SÖZLÜK, TDK Yay., Ankara 2005.
ÜNVER, Mustafa, Kur'ân’ı Anlamada Siyâkın Rolü, Sidre Yay., Ankara 1996.
WİLLİAM E. Paden, Kutsalın Yorumu, (Çev.: Abdurrahman Kurt), Sentez Yay., İstanbul 2008.
YERINDE, Adem, ‚Hz. Peygamber (sas)’in İctihadı Meselesi‛, Diyanet İlmi Dergi, (Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas) Özel Sayı, Ankara, 2003, s. 363.
YILDIZ, Mustafa, Kur'ânı Anlamada Bağlamın Rolü,http://www.kuranimiz.net/detay.asp?haberID=211. Erişim tarihi 12.02.2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com