You are here

CUMHURİYET DÖNEMİ AZINLIK POLİTİKALARINDAN BİRİSİ OLAN İHTİYAT ASKERLİĞİNDE SÜRYANİ KADİMLER

THE AULD ASSYRIANS IN THE MILITARY RESERVE WHICH ARE ONE OF THE POLITICIES OF MINORITY DURING THE REPUBLICAN PERIOD

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1821

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
When II. World War began to threat from Balkans, Turkish Republic enrolled Assyrian Aulds as one of the nonmuslim societies in Turkey as an injunctive relief. Applied to non-Muslims in non-Muslim communities in Turkey, only the military in the country Assyrians, Armenians, Greeks and Jews were taken. The population living in non-Muslim attitudes and any receivables during the war, which side not known exactly what will happen to the government went to such an application. In this period, religious men lead the battalions that are formed with their communities, kept them together and dealt with their needs as they did the same during the organization of Assyrian community. Assyrians during their military service as well as other non-Muslims are also given certain privileges. Easily able to do a large part of religious worship in particular is seen as a privilege. These battalions were employed for building roads, bridges and airports. As Assyrian were enrolled in 20 combinations, this incident was called 20 Kur’a Nafia military service. They did their military service in Manisa Akhisar as Injunctive Private. BeingInjunctive Soldiers discomforted Assyrian Aulds and they were unwilling to do this kind of work. The units of the Ministry of Public Works, who served four months permissions on the approach of the non-Muslim groups would leave for the winter season. Most of them left the country in order not to be enrolled back as injunctive privates and this is the most important reason why Assyrians migrated from Turkey.
Abstract (Original Language): 
II. Dünya Savaşı Türkiye’yi Balkanlardan tehdit etmeye başladığında Cumhuriyet Hükûmeti bir tedbir olarak Türkiye’de yaşayan gayrimüslim cemaatlerden biri olan Süryani Kadimleri de ihtiyat askerliğine almıştır. Türkiye’de sadece gayrimüslimler için uygulanan bu askerliğe ülkedeki gayrimüslim cemaatlerden Süryaniler, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler alınmışlardır. Ülkede yaşayan gayrimüslim ahalinin herhangi bir savaş sırasında hangi tarafta yer alacakları ve tavırlarının ne olacağı tam olarak bilinemediğinden hükümet böyle bir uygulamaya gitmiştir. Bu askerlik sırasında Süryanilerin cemaat teşkilatlanmasında olduğu gibi din adamları kendi cemaatlerinin bulunduğu taburlara başkanlık ederek onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmiş ve onları bir arada tutmuşlardır. Süryanilerle birlikte diğer gayrimüslimlere askerlik hizmeti sırasında bazı ayrıcalıklar da verilmiştir. Özellikle dini ayrıcalık olarak ibadetlerinin büyük bir bölümünü rahatça yapabildikleri görülür. Tedbir amaçlı oluşturulan bu ihtiyat birlikleri yol, köprü ve havaalanı gibi yerlerin inşaatlarında görevlendirilmişlerdir. Süryaniler, 20 dönem halinde askere alındıkları için, bu olaya 20 Kur’a Nafia askerliği de denir. Süryaniler ihtiyat dönemi askerliklerini İhtiyat eri olarak Manisa Akhisar’da yapmışlardır. İhtiyat dönemi askerliği genel olarak Kadim Süryaniler arasında huzursuzluk yaratmış ve böyle bir işe gönülsüz yaklaşmışlardır. Nafia Vekaleti’ne bağlı birliklerde görev yapan bu gayrimüslim gruplar mevsimin kışa yaklaşması sırasında 4 aylık izinlere ayrılırlardı. Birçoğu izin süreleri sona erdiğinde yeniden ihtiyatlığa alınmamak adına ülkeyi terk etmişler ve bu durum Süryanilerin Türkiye’den göç edişinin önemli bir sebebini oluşturmuştur.

REFERENCES

References: 

Düstur
Düstur, Tertip: 3, Cilt: 22, Sayfa: 588.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
BCA., Belge no: 030-10-00-00-112-763-29.
Gazete
Ulus Gazetesi, 10 Nisan 1941, Askerlik İşleri Başlığı.
Kitaplar
BALİ, Rıfat N., Yirmi Kur’a Nafıa Askerleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2008.
ERGİNSOY, Güliz Beşe, Adalılar İmroz’dan Gökçeada’ya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006.
GÜNEL, Gülçiçek, İttihat Terakki’den Günümüze Yek Tarz-ı Siyaset; Türkleştirme, Belge Yayınları, İstanbul 2006.
GÜVEN, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları Bağlamında 6-7 Eylül Olayları, Çev: Bahar Şahin, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 2005.
KARABEKİR, Kazım, Ankara’da Savaş Rüzgarları II. Dünya Savaşı CHP Grup Tartışmaları, Yay.Haz.: Faruk Özerergin, Emre Yayınları. İstanbul 1994.
ŞİMŞEK, Mehmet, Horepiskopos Aziz Günel’in Hatıratı, Everest Yayınları, İstanbul 2011.
Görüşme: Horiepiskopos Gabriyel AKYÜZ ile 26 Haziran 2012 tarihinde Mardin Kırklar Kilisesi’nde yapılan görüşme. Horiepiskopos Gabriyel AKYÜZ, 1959
Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikalarından Birisi Olan İhtiyat Askerliğinde Süryani Kadimler 1431
Mardin ili Midyat ilçesi Bakısyan (Alagöz) köyünde doğmuştur. Halen Mardin Kırklar Kilisesinde görev yapmaktadır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com