You are here

DİN-KİMLİK TARTIŞMALARI EKSENİNDE ZAZACA KONUŞAN ALEVİLERİN ETNİK KİMLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

WITHIN THE SCOPE OF RELIGION-IDENTITY DISCUSSIONS, AN EVALUATION FOR ETHNIC IDENTITIES OF ALAWİ PEOPLE SPEAKING ZAZAKI

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1657

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Among religious communities in the modern period, ethnic discussions are more than those in the past. In fact, all the responses for the question about the kind of a group, can be evaluated within identity. When this situation is discussed for Alawi communities living in Turkey geography, it is known that they speak Turkish, Arabic, Kurdish and Zazaki languages. While Alawi community is classified in general, certain views on their ethnic origin are suggested. However, when ethnic identities of Alawi people speaking Zazaki come into question, many ideas are suggested. In this circumstance, in today's Turkey, discussions still continue in particular about ethnic identity of Alawi people speaking Zazaki. In this study, ethnic origins of Alawi people speaking Zazaki have been researched in the light of historical and scientific information by avoiding political and ideological discussions. In this context of this study, we looked for answers of questions on whether Alawi people speaking Zazaki accepts their ethnic origins as Kurd, Turk, Pharisee or Zaza. Method of ourstudy is to ask the prepared surveys to experimental subjects and to analyze the data in the light of answers of them. Area of our study is different regions where Alawi people speaking Zazaki live, notably Tunceli, Elazığ, Erzincan and Bingöl. Experimental subjects were informed that the study is for objective and scientific purpose and then were asked to answer the question discreetly and their identifying information was not asked. In our study, after evaluating discussions about ethnic origins of Alawites people speaking Zazaki, in the light of data acquired - considering the case- we will answer the question that how Alawi people speaking Zazaki describes themselves.
Abstract (Original Language): 
Modern dönem dini toplulukları arasında, etnik tartışmalar geçmişe oranla daha fazla yapılmaktadır. Öyle ki bir grubun ne olduğu sorusunun bütün cevapları kimlik kapsamında değerlendirilebilir. Bu durum günümüz Türkiye coğrafyasında yaşayan Alevi toplulukları için düşünüldüğünde onların Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Zazaca dilleriyle konuştukları bilinmektedir. Genel olarak Alevi toplumu sınıflandırılırken, onların etnik kökenleri hakkında belirli görüşler ileri sürülmektedir. Fakat Zazaca konuşan Alevilerin etnik kimliği söz konusu olunca birçok fikir ortaya atılmaktadır. Durum bu olunca günümüz Türkiye’sinde özellikle Zazaca konuşan Alevilerle ilgili etnik kimlik tartışmaları halen devam etmektedir. Yaptığımız bu çalışmada Zazaca konuşan Alevilerin etnik kökenleri, siyasal ve ideolojik tartışmalardan uzak, tarihi ve bilimsel veriler ışığında araştırılmıştır. Bu bağlamda, çalışmada Zazaca konuşan Alevilerin etnik köken olarak kendilerini Kürt mü, Türk mü, Farisi mi, yoksa Zaza olarak mı kabul ettikleri sorularına cevap aranmıştır. Araştırmamızın yöntemi, hazırlanan anketlerin deneklere sorulması ve onlardan alınan cevaplar ışığında verilerin analiz edilmesinden ibarettir. Araştırmamızın alanı; Tunceli, Elazığ, Erzincan, Bingöl olmak üzere Zazaca konuşan Alevilerin yaşadıkları farklı bölgelerdir. Araştırmanın objektif ve bilimsel amaçlı olduğu deneklere belirtilmiş, deneklerin soruyu sağduyulu olarak cevaplamaları istenmiş ve deneklerin kimlik bilgileri istenmemiştir. Araştırmamızda Zazaca konuşan Alevilerin etnik köken tartışmalarını değerlendirdikten sonra, ulaştığımız veriler ışığında -vakadan hareketle- Zazaca konuşan Alevilerin kendilerini nasıl tanımladıkları sorusuna cevap vereceğiz.
945-955

REFERENCES

References: 

BAŞBUĞ, Hayri, İki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara-1984.
KALAFAT, Yaşar, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları, Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul-2007.
KAYA, Ali, Başlangıcından Günümüze Dersim Tarihi, Can Yayınları, İstanbul-1999.
KİRMAN, M. Ali, Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, Rağbet Yayınları İstanbul-2004.
OKİÇ, Tayyip, Çeşitli Dillerdeki Mevlitler ve Süleyman Çelebi Mevlidinin Tercemeleri, Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 1975, S. 1, s. 30.
ONAT, Hasan, “Küreselleşme Sürecinde Kimlik, Din ve Türkiye’nin Bazı Gerçekleri, Demokrasi Platformu, 2006, S. 5, s. 117-139.
ÖZCAN, Mesut, Dersim Atasözleri, Kaynak Yayınları, İstanbul-1993.
SEVGEN, Nazmi, Zazalar ve Kızılbaşlar, Kalan Yayınları, Ankara-1999.
ŞELIC, H., Zaza Gerçeği, Dicle-Fırat Yayınları.
ŞENER, Cemal, Alevilerin Etnik Kimliği, Etik Yayınları İstanbul-2002.
TÜRKDOĞAN, Orhan, Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler, Timaş Yayınları, İstanbul-2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com