You are here

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AN INVESTIGATION THE PROBLEMS FACED BY STUDENTS WITH THE MAJOR OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION REGARDING AND TEACHING PRACTICES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1777

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is the problems faced by students with the major of early childhood education regarding and teaching practices in this theoretical study, survey method was used. The theoretical basis is established utilizing the related literature. in order to collect data separate questionnaire forms were developed for teacher candidates, member of faculties and teachers of teaching practice. The study contains six main chapters. The first chapter includes introduction and the problem of the study; The second chapter contains the theoretical framework of the study; the third one includes the summary of the works related to the study. The fourth chapter includes the method of the study, area, samples, techniques of collecting data and the analysis of the data. Chapter five is of the findings analyzed and tabulated with SPSS (Social Sciences Statistical Program). In the analyses, frequency, percentage, mathematical average were used. The last chapter includes theresults of the study and suggestions related to the study. This research found that; There is no meaningful difference among students’, teachers’, and academicians’ opinions on teaching practices.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, Okul Öncesi Öğretmenlik Uygulamasında karşılaşılan problemlerin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesidir. Araştırmanının evrenini 2006–2007 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda okuyan ve öğretmenlik uygulamasına katılan son sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma örneklemine ise 2006–2007 öğretim yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda okuyan 110 öğretmen adayı alınmıştır. Örnekleme alınan öğretmen adaylarının 96’sı kadın 26’sı erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma altı ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, giriş ve araştırmanın problemi; ikinci bölümde, araştırmanın kuramsal çerçevesi; üçüncü bölümde de, konuyla ilgili yapılan araştırmanların özetleri yer almaktadır. Dördüncü bölümde, araştırmanın yöntemi, evren ve örneklemi, veri toplam teknikleri ver verilerin analizi bulunmaktadır. Beşinci bölümde, araştırma sonucunda ulaşılan bulgular SPSS ( Sosyal Bilimler için İstatistik Programı) ile analiz edilerek tablolar halinde yorumlanmıştır. Bir betimsel çalışma olan bu araştırmada, tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanması için, öğretmen adayı, öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni için ayrı olarak anket formları geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir; 1. Öğretmenlik uygulamasında öğrencilerin, öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulaması ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır.
1145-1175

REFERENCES

References: 

AKKOÇ, Vedat. (2003).Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğretmen Adayı Öğrencilerin Okul Deneyimi I, II, ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinde Karşılaştıkları Problemlerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri. Kütahya, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
AKYÜZ, Hüseyin. (.1992) Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavaram ve Alanları Üzerine bir Araştırma. İstanbul. Milli Eğitim Basımevi,
ANCESS, J. (2000).The Reciprocal Influence of Teacher Learning. Teaching Practice School Restructuring and Student Learning Outcomes, Teachers College Records. Vol: 102 No:3,
BURSALIOĞLU, Ziya. (1987). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No 154.
BÜYÜKKARAGÖZ, Savaş. (1985). Öğretmen Yetiştirme Probleminin Dünü, Bugünü ve Geleceği Hakkında Düşünceler. Milli Eğitim Ve Kültür. İstanbul. Milli Eğitim Basımevi.
…………………., (1994). “Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yeni Yaklaşım: Proje ve Türkiye’deki Uygulamalar”. Ankara, 10. YA-PA Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri.
ÇİMER, Atilla; ODABAŞI Sabiha,(2002). Öğretmen Adaylarının Okullardaki Uygulama Öğretmenleri Hakkındaki Görüşleri. İngiltere, The University of Nottingham, School of Education, Nottingham.
DALLMER, D. Collaborative Relationships in Teacher Education. A Personal Narrative of Conflicting Roles. Curriculum Inquiry. Vol.34, No:1 2004.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları… 1175
DEVELİOĞLU, F. A.Servet. Toplumun En Kutsal Unsuru Öğretmen . Çağdaş Eğitim. Ankara. Tek Işık Matbaası. Sayı.128. 1987.
DEWEY John. (1970). A Statement of The Principles of Progressive Education Secondary Education. By Robert O. Hahn and David Bidna The United State of America , The Macmillan Company.
KAPTAN, Saim. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara, Tekışık Web Ofset Tesisleri.
KARASAR, Niyazi. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
KILIÇ, Durmuş. (2004).Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Erzurum, K.K. Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 10,
KINCAL, Remzi Y. (2001). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Erzurum, Eser Ofset, Birinci Baskı,
ÖZKAN; Hasan Hüseyin. ALBAYRAK, Mustafa, Kadir BERBER. (2005). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarında Yaptıkları Öğretmenlik Uygulamasının Yetişmelerindeki Rolü. Ankara, Milli Eğitim Dergisi Sayı :168.
SEVİM, Serkan. (2002). Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği Kapsamında Yürütülen Öğretmenlik Uygulaması ve Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler. Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,.
YEŞİL; Rüştü, ÇALIŞKAN Nihat. (2006). Okul Deneyimi I Dersinde İşbirliği Sürecinin Değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara, Yıl: 12, Sayı: 46,
YÖK, (1999). Aday Öğretmen Kılavuzu YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
……………., (1999). Fakülte-Okul işbirliği, Ankara. Öğretmen Eğitimi Dizisi, YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara,
ZİYA, Selçuk. (2000).Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com