You are here

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİ

LEARNING STRATEGIES OF PROSPECTIVE TEACHERS CONTINUING TO PEDAGOGICAL FORMATION PROGRAMME

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1668
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to find out learning strategies that prospective teachers continuing to pedagogical formation certificate programme use in the process of learning/teaching. To achieve this goal, it was investigated that if there is any differences between prospective teachers’ learning strategies they use in the process of learning/teaching when we consider their gender and department. Since the population of the study is not too big and we can reach to all participants, sampling was not applied. We conducted the survey to all population. Data instrument used in this study was Liker type with five options. The questionnaire has two arts one of which is about personal questions and the other part has expressions (37 items) to determine learningstrategies of the participants. Suggestions and opinion of the experts were asked for the validity of data instrument and, based on their feedback; the data instrument was developed and got its final form. Cronbach Alpha reliability value was calculated as 0.884. According to findings, except two strategies, ‚repetition‛ and ‚monitoring the understanding‛, gender is not a factor that affects the level of use of ‚sensual‛, organizing‛, and ‚making sense‛ strategies which prospective teachers use. Also, it was explored that there is no significant difference of participants’ opinion related with sensual, repetition, organizing, making sense, and monitoring the understanding when we consider their departments. It was concluded that department of the prospective teachers that they had studied is not a factor affecting their level of use of learning strategies.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Pedagojik Formasyon Sertifika Programına devam eden öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme sürecinde kullandıkları öğrenme stratejilerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme sürecinde kullandıkları öğrenme stratejilerinin cinsiyete ve alana göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini 2011-2012 Öğretim yılı Bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eğitimi alan 180 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma evreninin büyük olmamasından ve tamamının ulaşılabilir olmasından ötürü örneklem alma yoluna gidilmemiş, çalışma evrenin tamamına veri toplama aracı uygulanmıştır. Bu araştırma için kullanılan veri toplama aracı, 5‘li likert tipi ölçektir. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket; a) Kişisel bilgiler ve b) Öğrenme stratejilerinin belirlenmesini amaçlayan ifadeler (37 madde) olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.Veri toplama aracının geçerliliği için alanında uzman öğretim üyelerinin görüş ve önerileri alınmış, gelen görüş ve öneriler doğrultusunda veri toplama aracı geliştirilerek son şeklini almıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.884 olarak hesaplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, ‚tekrar‛ ve ‚anlamayı izleme‛ stratejileri dışında, cinsiyet değişkeninin öğretmen adaylarının ‚duyuşsal‛ ‚örgütleme‛ ve ‚anlamlandırma‛ stratejilerini kullanma düzeyini etkileyen bir faktör olmadığı anlaşılmaktadır. Araştırma bulgularından, öğretmen adaylarının duyuşsal, tekrar, örgütleme, anlamlandırma ve anlamayı izleme ile ilgili görüşlerinin ‚alan‛ değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, öğretmen adaylarının geldiği ‚alan‛ın öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerini belirleyen bir faktör olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
1225-1239

REFERENCES

References: 

AÇIKGÖZ, K.Ü. (2003). Etkili öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
CHULARUT, P. & DEBACKER, T.K. (2004). The influence of concept mapping on achievement, self-regulation, and self-efficacy in students of English as a second language. Contemporary Educational Psychology 29, 248–263.
1238
Taha YAZAR – Behçet ORAL – Gülseren ÖZALTAŞ
ÇELENK, S. & KARAKIŞ, Ö. (2007). Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri ‚AİBÜ Örneği‛. AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2007), 34-52.
ÇELİKKAYA, T. (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 3: 65-84.
DEMİREL, Ö. (2011). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
EFE, N., SAĞIRLI, M.Ö., ÜNLÜ, İ. & KAŞKAYA, A. (2009). Öğrenme stratejilerininçeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11-2:227-238.
HAMURCU, H. (2002). Okulöncesi öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 23: 127- 134.
İLHAN, T. (2011). Öğrenme stratejileri ve ilgili sınıflamalar. Behçet Oral (Ed.) Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları (ss.223-249). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
KARAKIŞ, Ö. & ÇELENK, S. (2007) Farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri ‚A.İ.B.Ü. örneği‛ AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7,1: 26-46.
KARAKIŞ, Ö., GÜRCAN, Z. & DEMİRTAŞ, Z. (2009).Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. 18. Ulusal Eğitim Bilimler Kurultayı (1-3 Ekim 2009) Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bildiri Özetleri, 101-102.
KARALAR, F. (2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen bilgisi DersindeÖğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
KARADENİZ, B.C. (2010). The geography learning strategies of the education faculty students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: 69-80.
KETE, R. & SUCUOĞLU, H. (2011). Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kullandığı Öğrenme Stratejileri (DEÜ. Örneği). İlköğretim Online, 10(1), 230-243, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
ÖZER, B. (2002). İlköğretim ve ortaöğretim okullarının eğitim programlarında öğrenme stratejileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 17-32.
ÖZER, B. (2008). Öğrencilere öğrenmeyi öğretme. Ayhan Hakan (Ed.), Öğretmenlikmeslek bilgisi alanındaki gelişmeler (ss.139-152). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
PARK, S. (1995). Implications of learning strategy research for designing computer-assisted instruction. Journal of Research on Computing in Education, 25(4), 435–456.
Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri 1239
SENEMOĞLU, N. (1997). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Ertem Matbaacılık.
SENEMOĞLU, N. (2002). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
ŞEN, H.Ş. (2011). Öğrenme öğretme stratejileri. Sevil Büyükalan Filiz (Ed.) Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları (ss.97-114). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
TALU, N. (1997). Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi 10. sınıf öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
TOY, Ö. (2007). Biyoloji Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri ve Başarı Güdüsü Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
URAL, M. (2006). Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Stratejileri: Nevşehir İli Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
VURAL, L. (2011). Öğretmen adaylarının çalışmalarında yaşadıkları öğrenme Sorunları ve kullandıkları öğrenme stratejileri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 16 (2011) 46-65.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com