You are here

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK: KAMU VE BAĞIMSIZ SPOR ÖRGÜTLERİ YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP: A STUDY ON MANAGERS OF PUBLIC AND INDEPENDENT SPORTS ORGANIZATIONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2014

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to determine organizational citizenship behavior levels of managers of sport organizations and to investigate the effect of demographic variables on organizational citizenship behaviors. To this end, in this screening model study, "Organizational Citizenship Behavior" scale consisting of 21 expressions and developed by Özaslan, Acar and Acar (2009) was used to collect data. According to the data obtained from 174 sports managers participated in the study; it was found that organizational citizenship levels of managers were high ( X =3.84). In addition, it was found that female managers had higher average than males and single managers ( X =3.90) had higher average than the married ( X =3.83); however, there was no significant difference between two different variables. There was a significant difference between average scores of "Organizational Virtuousness" and "Conscientiousness" sub-dimensions of "OCB" scale in terms of the variable of serving period of participants. In addition, a positive and significant relationship was found between sub-dimensions of the scale. Analyzing the mean scores of managers obtained from the whole or sub dimensions of the "Organizational Citizenship" scale according to the variable of institutions which participants were serving in; it was found that the mean scores of those serving in public organizations ( X =3.86) were higher than the mean scores of managers serving in independent sports federations ( X =3.83). Based on this finding, it is clear that OCB can contribute to the efficiency of sports management which is a social organization having a strong informal aspect and organizing collaborative activities. For that reason, in order to realize OCB, it can be recommended that managers should create an organization environment which is encouraging, participatory and based on mutual interaction and pays attention to information exchange.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı spor örgütleri yöneticilerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerini belirlemek ve demografik değişkenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisini incelemektir. Bu doğrultuda tarama modelindeki araştırmada veri toplama aracı olarak Özaslan, Acar ve Acar (2009), tarafından geliştirilen 21 ifadeden oluşan “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı” ölçeklerinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 174 spor yöneticisinden elde edilen verilere göre; yöneticilerin örgütsel vatandaşlık düzeylerini ( X =3,84) yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kadın yöneticilerin erkek yöneticilere; bekar yöneticilerin ise ( X =3,90), evlilere göre ( X =3,83) daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu, fakat her iki değişkene göre anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların görevde bulunma süre değişkenine göre ise “ÖVD” ölçeğinin “Örgütsel Erdem” ve “Vicdanlılık” alt boyutuna ilişkin ortalama puanlar arasında anlamlı farklılık vardır. Ölçeğin alt boyutları arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki izlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan yöneticilerin, görev yaptıkları kurum değişkenine göre “Örgütsel Vatandaşlık” ölçeğinin alt boyutlar ve genelinden aldıkları ortalama puanlar incelendiğinde; Kamu örgütlerinde görev yapanların ortalama puanlarının ( X =3,86), bağımsız spor federasyonlarında yöneticilik yapanların ortalama puanlarına göre ( X =3,83) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgilerden hareketle; ÖVD’nin, işbirliğine dayalı etkinliklerin düzenlendiği, informel yanı güçlü, sosyal bir örgüt olan spor yönetimi alanında etkililiğine katkıda bulunabileceği açıktır. Bu nedenle ÖVD’nin gerçekleştirilebilmesi için, yöneticilerin bu yönde teşvik edici, katılımcı ve karşılıklı etkileşime dayalı, bilgi alış-verişinin önemli görüldüğü bir örgüt ikliminin oluşturması önerilebilir
1067
1083

REFERENCES

References: 

AY, B. (2007). Öğretmenlerin Öz-yeterlikleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı.
Yüksek Lisans. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.
BATEMAN, T.S., ORGAN, D.W. (1983). Job Satisfaction and the Good Soldier: The
Relationship between Affect and Employee Citizenship. Academy of
Management Journal, 26(4): 587-595.
1082
Mustafa Yaşar ŞAHİN – Yusuf AKYEL – Tekin ÇOLAKOĞLU
BİNGÖL, D., NAKTİYOK, A., İŞCAN, Ö.F. (2003). Dönüştürücü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi Afyon; 11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi; 491–508. BOLAT, O.İ., BOLAT, T., SEYMEN O.A. (2009). Güçlendirici Lider Davranışları Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Sosyal Mübadele Kuramından Hareketle İncelenmesi. BAÜ SBED, 12(21); 215-239. BOLAT, O.İ., BOLAT, T. (2008). Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi. BAÜ SBED, 11(19); 75-94 BOLİNO, M. (1999). Citizenship and Impression Management: Good Soldiers or Good Actors. Academy of Management Review, Janruary; 45-63. BRİEF, A.P. (1996). Prosocial Organizational Behaviours. Academy of Management Review, 11; 125-147. ÇELİK, M. (2007). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Bir Uygulama. Doktora. Erzurum: Atatürk Üniversitesi. ÇETİN, M.Ö. (2004). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Ankara: Nobel Yayıncılık. DİLEK, H. (2005). Liderlik Tarzlarının ve Adalet Algısının; Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma. Doktora. İzmit: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. DÖNDER, H.H. (2006). Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve Bürokrasi. Yüksek Lisans. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi. GRAHAM, J.W. (2000). Promoting Civic Vitue Organizational Citizenship Behaviour: Contemporary Questions Rooted in Classical Quandaries From Political Philosophy. Human Resourca Management Review, 10(1); 78-102. GÜNDÜZ, G. (2008). İşletmelerde Kurumsallaşma Uygulamalarına Yönelik Çalışan Tutumlarının Örgütsel Vatandaşlık İle İlişkisine Yönelik Bir Uygulama. Yüksek Lisans. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi. GÜRBÜZ, S. (2006). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1); 48-75. İŞÇİ, M. (1999). Davranış Bilimleri, Ankara: Der Yayınları. Kamer, M. (2001). Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkileri. Yükseklisans. İstanbul: Marmara Üniversitesi. ORGAN, D.W., LİNAL, A. (1994). Personality and Organizational Citizenship Behaviour. The Journal at Social Psychology, 42(17);32-56. ORGAN, D.W. (1990). The Motivational Basis of Organizational Citizenship Behavior, in Research in Organizational Behavior. Staw BM, LL Cummings (Eds). 12; 43-72. Greenwich: CT, JAI Pres.
Örgütsel Vatandaşlık: Kamu Ve Bağımsız Spor Örgütleri Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma 1083
ORGAN, D.W. (1994). Personality and Organizational Citizenship Behaviour. Journal of Management, 32(1); 15-40. ORTİZ, L.A. (1999). Comrehensive Literature Rewiev of Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior: Is There a Connection to International Business and Cross-Cultural Research?. Pan American: Universty of Texas. ÖZASLAN, Ö.B., ACAR, A.B., ACAR, C.A. (2009). Duygusal Zekâ ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. İ.Ü.İ.F.İ.İ.E.D Yönetim, 20(64); 98-111. PODSAKOFF, P.M., MACKENZİE, S.B. (1994). Organizational Citizenship Behaviors and Sales Unit Effectiveness. Journal of Marketing Research, 3(1); 85-102. SMİTH, C.A, ORGAN, D.W., NEAR, Y. (1983) Organizational Citizenship Behaviour: Its Nature and Antecedents. Journal of Applied Psychology, 68; 42-76. SÖKMEN, A., BOYLU, Y. (2011) Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Cinsiyete Göre Farklılık Gösterir Mi? Otel İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1); 147 – 163. TİTREK, O., BAYRAKÇI, M., ZAFER, D. (2009) Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Akademik Bakış, 17; 1-28. TUNÇER P. (2012). Örgütlerde Cinsel Taciz ve Örgüt Kültürü. The Journal of Academic Social Science Studies JASSS, 5(7); 707-723. YILMAZ, A., İRAZ, R. (2013). Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamında Çalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet ve Katılım Bankaları Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies JASSS, 6(5); 829-855.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com