You are here

TURKISH MUSIC PROFILE OF MUSIC EDUCATION RESEARCHES

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The researches carried out in the field of music education have a great importance in order to set conceptual frame and theoretic basis of this field and improve theoretic models. This matter is also valid for Turkish Music that is basic cultural factor and an important dimension of music education. Accordingly, scientific researches in the field of Turkish Music shall cause and contribute to the improvement, progress for the field of Turkish Music as in all other fields. In this regard, the goal of study is to examine, analyze the researches which were carried out in the field of Turkish Music, and determine Turkish Music Profile of Music Education Researches in respect to current situation. All scientific researches (graduate thesis) in the field of Turkish Music in Turkey are the sample of this study. The findings of this study indicate that theoretic researches on Turkish Music constitute Turkish Music Profile of Music Education Researches, but researches on Turkish Music Education quantitatively take less place in this profile.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akdeniz S. (1990) Eğitim Sosyolojisi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
Aydın, M. (2014) Toplum, Kültür, Eğitim, Ankara: Gazi Kitabevi.
Bayraktar, E. (2000) Türk Halk Müziğinde Çeşitli Görüşler, “Geleneksel Müziklerimiz ve Çokseslilik Çalışmaları”,
Derleyen: Salih Turhan, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Bulut, D. Güler, T. ve Bulut, F. (2014) “Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Türk Müziği İçeriği”, İpek
Yolu'nda Müzik Kültürü ve Müzik Eğitimi MÜZED Bölge Konferansı, İstanbul.
Bulut, D. (2011) “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Müzik Profillerinin Farklı Değişkenler Açısından
İncelenmesi”, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume:6, No:4.
Bulut, D. (2008) “İlköğretim İkinci Kademe Müzik Öğretmenlerinin Geleneksel Müziklerimizin Öğretiminde
Karşılaştıkları Sorunlar”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.:32,
Sayı/No:1.
Günay E. (2006) Müzik Sosyolojisi, Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
Güray C. ve Demir A. (2013) “Bir Algı Değişimi: Devletin Geleneksel Müzikler Üzerinden Anadolu’daki Kültürel
Renklerle Yakınlaşması” 4. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.
Judetz-Popescu, E. (1996) Türk Musikisi Kültürünün Anlamları (Çeviren: Bülent Aksoy), İstanbul: Pan Yayıncılık.
Karasar, N. (1995) Bilimsel Araştırma Yöntemi: Ankara: 3A Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Ltd.
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES
IN THE WORLD
August 2016, Volume: 6 Issue: 3 Article: 04 ISSN: 2146-7463
COPYRIGHT © JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD
39
Sun, M. ve Katoğlu, M. (1993) Türk Kalarak Çağdaşlaşma, Türkiye’nin Kültür Sanat Sorunları, Ankara: Müzik
Ansiklopedisi Yayınları.
Şahin D. Calp Ş. Bulut P. ve Kuşdemir Y. (2013) “Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalında Yapılmış Lisansüstü
Tezlerin Çeşitli Kriterlere Göre İncelenmesi”, Journal of World of Turks.
Tanrıkorur, C. (1998) Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler, İstanbul: Ötüken Neşriyat A. Ş.
Tebiş C. ve Okay H. (2013) Türkiye’de Müzik Sanatı Ve Eğitiminde Keman Ve Viyola Konulu Lisansüstü Tezlerin
Konu Ve Yöntem Olarak İncelenmesi, International Journal of New Trends in Arts, Sports&Science Education,
Volume 2, İssue 2.
Uçan, A. (1994) İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Uçan, A. (2005) Müzik Eğitimi, Ankara: Evrensel Müzikevi.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YÖK (1997) Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Komisyonu, Müzik
Öğretimi, Ankara.
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Yonetmelikler.aspx (14. 04. 2016).
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (20.01.2016).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com