You are here

IMPACT OF COLLABORATIVE LEARNING METHOD ON TEACHING PLAN PREPARATION OF PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHER

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study examines the impact of a collaborative learning method on teaching plan preparation for pre-service mathematics teachers. The study was involved 138 pre-service mathematics teachers of a state University Education Department of Primary Mathematics Education in South of Turkey. The impact of the collaborative learning method on pre-service teachers was examined using the items in the measurement form. It was seen that collaborative learning generally has a positive impact on pre-service teachers. It was realized that this method creates an original product; cooperation by group members, which helps them perform a given task, what is demanded is perceived more easily, and the group can attain the desired academic level reached individually more rapidly. In addition, pre-service teachers emphasized that this method will develop their social skills and the reliability of the knowledge will be understood more quickly.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K.Ü. (1995). Training Teachers for Cooperative Classes, World Conference on Teacher Education, 4-9
July, İzmir, Türkiye.
Aronson, E.(1978). The Jigsaw Classroom, Beverly Hills, CA: Sage Publications.
Artut, P. D.,Tarım, K. (2002). Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Öğrencilerinin Matematik Öğretimi Dersine İlişkin Akademik Başarılarına Etkisi, V. Ulusal Fen ve Matematik
Eğitimi Kongresi, Ankara.
Artzt, A. F., Newman C.M. (1990). How to Use Cooperative Learning in the Mathematics class, National Counsel
of Teachers of Mathematics.
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES
IN THE WORLD
August 2016, Volume: 6 Issue: 3 Article: 05 ISSN: 2146-7463
COPYRIGHT © JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD
46
Bilgin, T., Akbayır, K. (2002). İşbirlikli Öğrenmenin Dizi ve Serilerin Öğretimindeki Etkililiği, V. Ulusal Fen ve
Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
Brush, A. T. (1997). The Effect on Student Achievement and Attitudes When Using Integrated Learning Systems
With Cooperative Pairs, Etr&D, 45(1): 51-64.
Choo, K. A., Eshaq A. R., Samsudın, K. A., Guru, B. K. (2009). An Evaluation of a Constructivist Online
Collaborative Learning Activity: A Case Study On Geometry, The Turkish Online Journal Of Educational
Technology – Tojet 8(1)-2: 2-15.
Çakmak, M. (2004). İlköğretimde Matematik Öğretimi ve Öğretmenin Rolü,
http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=71...
ve-ogretmenin-rolu&catid=8:matematik-kosesi-makaleleri&Itemid=172 (Retrieved: 30.04.2010)
Driver, R., Oldham, V. (1986). A Constructivist Approach to Curriculum Development in Science, Studies in
Science Education, 13: 105-122.
Doymuş, K., Şimşek, Ü., Bayrakçeken S. (2004). İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinde Akademik
Başarı Ve Tutuma Etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2).
Flowers, J. C., Ritz, J.M. (1994). Cooperative Learning in Technology Education, Monograph 13 of The Virginia
Council On Technology Teacher Education.
Gök, T., Sılay,İ. (2008). Fizik Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Gruplarında Problem Çözme Stratejilerinin Öğrenci
Başarısı Üzerindeki Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal Of Education) 34: 116-
126.
Gömleksiz, M. (1997). Kubaşık Öğrenme. Temel Eğitim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı ve
Arkadaşlık İlişkileri Üzerine Deneysel bir Çalışma, Kemal Matbaası, Adana.
Grabichler-Balogh C. (2004). Preservice Teachers’ Understanding Of Cooperative Learning, LRC Graduate
Student Colloquy, College Of Education, University Of Arizona, Tucson.
Havedanlı, M., Akbayın, H. (2006). Biyoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Başarı, Hatırda Tutma Ve
Derse Yönelik Tutum Üzerindeki Etkiler, D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 6: 21-31.
Johnson, D.W., Johnson, R.T. (1996). Meaningful and Manageable Assessment Through Cooperative Learning,
Edina, Interaction Book Company.
Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, EJ. (1994). The Nuts & Bolts of Cooperative Learning, Interaction Book
Company, Edina.
Harden, R. M., Crosby, C. R. (2000). The Good Teacher is more than a Lecturer – the Twelve Roles of the
Teacher, Medical Teacher 22, 4: 334-347.
Kara, N.S., Bicen, A. ve Uzunboylu, H.(2009). Felsefe Grubu Öğretmenlerinin İşbirlikli Öğrenmeye Yönelik
Görüşlerinin KKTC Milli Eğitim Dergisi 3: 41-56.
MEB (2005). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Matematik Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programı,
MEB Basımevi, Ankara.
Rae, J., Roberts, C., Taylor, G. (2006).Collaborative Learning:A Connected Community Approach, Issues in
Informing Science and Information Technology, 3.
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES
IN THE WORLD
August 2016, Volume: 6 Issue: 3 Article: 05 ISSN: 2146-7463
COPYRIGHT © JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD
47
Schwarz, B., Hershkowitz, R., Azmon, S. (2006). The Role Of The Teacher In Turning Claims To Arguments,
Proceedings 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 5: 65-72.
Prague: PME.
Slavin, R.E. (1990). Comprehensive Cooperative Learning Methods: Embedding Cooperative Learning in The
Cirrucullum And The School Cooperative Learning: Theory and Research. (Editör, S. Sharan) New York: Preager,
261-271.
Slavin, R. E. (1996). Research On Cooperative Learning and Achievement: What We Know and What We Need
to Know, Contemporary Educational Psychology, 21 (1): 43-69.
Stahl, G., Koschmann, T., Suthers, D. (2006). Computer-supported Collaborative Learning: An Historical
Perspective. In R. K. Sawyer (Ed.), Cambridge Handbook of the Learning Sciences: 409-426.
Şişman, M., Turan S. (2001). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Ankara: Pegem Yayıncılık.
Marr, M., B. (1997),Cooperative Learning: A Brief Review, Reading & Writing Quarterly, 13(1): 7-20.
Neyland, J. (1994). Collaborative Team Work, Neyland, J. (Ed.) Mathematics Education: A Handbook for
Teacher, v.1, 31-50, Wellington College of Education, New Zealand.
Özer, M. A. (2005). Etkin Öğrenmede Yeni Arayışlar: İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Buluş Yoluyla Öğrenme, bilig
35: 105-131.
Özmantar, M.F. (2005). Relational Identities in Peer Collaboration: Self-perceptions, Assumed Roles and
Individual Tendencies, Eurasian Journal of Educational Research, 20: 189-202.
Stevens, J., R., Slavin, R.,E. (1995). The Cooperative Elementary-School Effects on Students Achievement,
Attitudes and Social-Relations, American Educational Research Journal, 31(2): 312-351.
Ufuk Şimşek, U., Doymuş, K., Şimşek, Ü., Özdemir, Y. (2006). Lise Düzeyinde Eğitim Gören Öğrencilerin
Demokratik Tutumlarına İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Etkisinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(1).
Ufuk Şimşek, U., Doymuş, K., Karaçöp, A. (2009). Yükseköğretimde Eğitim Gören Öğrencilerin Demokratik
Tutumlarına Jigsaw ve Birlikte Öğrenme Tekniklerinin Etkisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi,13 (1): 167-176.
Ubuz, B., Haser, Ç. (2002). Matematik Öğretiminde Rol Yapılarının Değişimi, V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi
Kongresi, Ankara.
Uzunboylu, H. ve Özdamlı, F. (2008). Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarına
Yönelik Tutumları. (Retrieved: 03.05.2010)
http://world-education-center.org/cjes/fulltext/2008no1fulltext/2008no1a...
Taşdemir, M., Taşdemir, A., Yıldırım, K. (2009) Influence of Portfolio Evaluation in Cooperative Learning On
Student Success, Journal Of Theory and Practice İn Education, 5 (1): 53-66.
Tok, Ş. (2008). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemlerinden İkili Denetim Tekniğinin Okuduğunu Anlama
Üzerindeki Etkisi İlköğretim Online, 7(3): 748-757.
Veenman, S., Van Benthum, N., Bootsma, D., Van Dieren, J., Van Der Kemp, N. (2002). Cooperative Learning
and Teacher Education, Teaching and Teacher Education, 18 (1): 87-103.
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES
IN THE WORLD
August 2016, Volume: 6 Issue: 3 Article: 05 ISSN: 2146-7463
COPYRIGHT © JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD
48
Webb, N. (1985) Student interaction and learning in small groups: A research summary. In R. E. Slavin, S.
Sharan, S. Kagan, R. Hertz-Lazarowitz, C. Webb, & R. Schmuck (Eds.), Learning to Cooperate, cooperating to
learn (pp 147-172). New York: Plenum.
Yeşilyurt, E. (2009). İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Öğrenci Davranışları Üzerindeki Etkisine İlişkin Öğrenci
Görüşleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(2): 161-178.
Yıldız, V. (1999). İşbirlikli Öğrenme ile Geleneksel Öğrenme Grupları Arasındaki Farklar, Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi 16(17): 155 – 163.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com