You are here

AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GELİŞİM SÜRECİ

THE PROGRESS OF EU AND TURKEY RELATIONSHIP

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Relations between Turkey and the EU, which express a difficult process, are important in every period of history. Relations that started with the Ankara Agreement passed through different phases over time, resulting in changes in mutual expectations of the parties. Turkey has not been able to give up on entering the EU. Similarly, the EU was able to see Turkey completely out of the union. Turkey has not been among the candidates for full membership with the 1997 Luxembourg Summit, and Turkey has tried to follow the policy of cutting the relations by reacting to the EU. After this unfortunate situation, the EU announced that it would prepare an accession partnership document by accepting the candidacy of Turkey with the 1999 Helsinki Summit. This has led to a shift in relational obligation and expectations.
Abstract (Original Language): 
Zorlu bir süreci ifade eden Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler, tarihin her döneminde önem arzetmektedir. Ankara Anlaşması ile başlayan ilişkiler, zamanla farklı evrelerden geçerek tarafların karşılıklı beklentilerinde değişiklikler ortaya çıkmıştır. Türkiye, AB'ye girmekten vazgeçmeyi göze alamamıştır. Benzer şekilde de AB, Türkiye'yi tamamen birlik dışında bırakmayı göze alabilmiştir. 1997 Lüksemburg Zirvesi ile tam üyelik adayları arasında yer alamayan Türkiye, AB'ye karşı tepki göstererek ilişkileri kesme politikası izlemeye çalışmıştır. İlişkilerde yaşanılan bu kötü durumdan sonra AB 1999 Helsinki Zirvesi ile Türkiye'nin adaylığını kabul ederek katılım ortaklığı belgesi hazırlanacağını duyurmuştur. Böylelikle ilişkilerde yeniden yükümlülük ve beklentilerin görüşüldüğü bir döneme girilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akdoğan, Y. (2010) "Notes on Falling Targets (Behind the Scenes of 17 December EU Summit)", Alfa, 5th Edition, İstanbul.
Akman, V. (1995) "European Community and Turkey (A Europe Beyond the International Treaties and Economic Union)" Alfa Printing, Publishing, Distribution, Istanbul.
General Secretariat of the European Union - ABGS- (2009) "Ankara Agreement and Additional Protocol" Ankara.
Foreign Trade Undersecretariat - DTM, (1999) "European Union and Turkey" Ankara.
State Planning Organization (2008) "EU Member States and Economic Developments in Candidate Countries" SPO Publications, Ankara.
Eurostat, (2008) "European Economic Statistics" Luxembourg.
European Forecast (2010) "Statistic Annex" Brussels.
Economic Development Foundation - İKV, (2009) "Ankara Agreement" Istanbul.
Karluk, R. (1982) "Evaluation of our relations with EEC in terms of Atatürk's economic policy" İKV publications.
Karluk, R. (2007a) "European Union and Turkey" Beta. Istanbul.
Karluk, R. (2007b) "Structural Transformation in the Günümümün Turkish Economy from the Proclamation of the Republic" Beta. / Business Economics Series, 11th Edition, Istanbul.
Karluk, R. (1997) "Turkey in the Customs Union Period" Turhan Bookstore, Ankara.
Karluk, R. (1974) "Turkey's Partnership Relationship with the European Economic Community and the Place of the Community in Turkish Foreign Trade" EITİA Printing House, Eskişehir.
Radikal Newspaper, (2004) "EU: Not the recognition, but the first step", December 18, 2004, Istanbul.
The Economist, (2007) "The European Union's 50 th Anniversary" March 15, USA.
Utkulu, U. (2009), "Turkey's EU Customs Union's 10-Year Accountancy (Lecture Note), Internet Address: http://kisi.deu.edu.tr/utku.utkulu/
Access Date: 05.04.2011
http://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/ab/ankara_antalasmasi.pdf
Access Date: 07.04.2011
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/437-438.pdf
Access Date: 05.04.2011 http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/yaziciDostu.cfm?dokuman=pdf&action=detay&ya...

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com