You are here

BİR TEKSTİL FABRİKASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI

A SIMULATION STUDY ON A TEXTILE FACTORY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Nowadays, simulation is a tool for a variety of usages as well as analyzing and developing production systems in businesses.. The predominant features of simulations are its allowance of setting a system model up and experimenting it without enduring financial costs and time in real-world. In this study, a simulation model was set up for the present situation of a textile factory‟s production system. ProModel 9.2 was used for the simulation program. With the model set up with this program, it is possible to follow the production of the department of the stitching in the factory visually and consequently getting quantitative analyses. It was seen that targeted quantity of production in the working hours was not produced and the rate of use of some machines were low. Accordingly, two alternative scenarios were developed. In the first scenario, two machines were removed from stitching tapes and approximately 30% increase was observed in the rate of the use of machine. However, working hours were exceeded. Because in this scenario the working hours were still exceeded, a second scenario in which unused machines named „supporting was developed and the completion of production in working hours was ensured. Thanks to this, the rate of use of machine exceeded 90%.
Abstract (Original Language): 
Simülasyon günümüzde pek çok farklı kullanım alanıyla birlikte işletmelerinde üretim sistemlerini analiz etmek ve geliştirmek için kullanabilecekleri bir araçtır. Sistemin modelini kurup bu model üzerinde gerçek dünyadaki para ve zaman maliyetine katlanmadan denemeler yapmaya izin vermesi simülasyonun en öne çıkan özelliğidir. Bu çalışmada bir tekstil fabrikasının üretim sisteminin mevcut durumu için simülasyon modeli kurulmuştur. Simülasyon programı olarak ProModel 9.2 kullanılmıştır. Bu program ile kurulan model sayesinde fabrikanın dikiş bölümünün bir gün içerisindeki üretimini bilgisayar ortamında görsel olarak takip etmek ve sonucunda sayısal analizler elde etmek mümkündür. Bu analizler sonucunda hedeflenen üretim miktarının mesai saatleri içerisinde yetiştirilemediği, bazı makinelerin kullanım oranlarının düşük olduğu görülmüştür. Buna göre iki adet alternatif senaryo geliştirilmiştir. Birinci senaryoda dikiş bandından iki makine çıkarılmış ve makine kullanım oranlarında %30‟lara varan artış gözlenmiştir. Ancak buna rağmen mesai saatleri aşılmaktadır. Bu senaryoda halen mesai saatleri aşıldığı için “destek atma” olarak adlandırılan boş kalan makinelere iş atamanın uygulandığı ikinci senaryo kurulmuş ve mesai saatleri içerisinde üretimin tamamlanması sağlanmıştır. Bu sayede makine kullanım oranları %90’ı aşmıştır.

REFERENCES

References: 

Akın, N. G.,(2015). Kanepe Montaj Hattının Dengelenmesi ve Benzetim Yöntemi ile Sınanması. Çankırı Karatekin Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt 5. Sayı 1. 95-120.
Aksaraylı, M., Kıdak, B. L., Güneş, M. (2009). Sağlık İşletmelerinde Yatak Kullanım Etkinliğinin Benzetim Yoluyla Optimizasyonu: Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Uygulaması. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 11(1):1-22.
Astra, M., Nasbey, H., Nugraha, A. (2015). Development of an Android Application in the Form of a Simulation Lab as Learning Media for Senior High School Students. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(5), 1081-1088.
Buchan, J. T., Robinson, M., Christie, H. J., Roach, D. L., Ross, D. K., Marks, N. A. (2015). Molecular Dynamics Simulation Of Radiation Damage Cascades In Diamond. Journal Of Applıed Physıcs 117, 245901.
Chia-Yen, L., Chien-Hung, C., Chen-Fu, C. (2014). A Simulation Analysis For Evaluating TFT-LCD Fab Capacity Expansion With a Distant Transportation Problem. International Journal of Production Research, Vol. 52, No. 6, 1868–1885.
Correa, J. C. (2016). The Behavioral Interaction of Road Users in Traffic: An Example of the Potential of Intelligent agent-based Simulations in Psychology. Revista Latinoamericana de Psicología 48, 201-208.
Çörekçioğlu, S. ve Sezen B. (2011). Üretim Etkinliğinin Artırılmasında Simülasyon Yaklaşımı ve Bir Üretim Atölyesinde Uygulama. Kafkas Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt:1-Sayı:2, 53-75. http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/wp-content/pdfs/c1s2/053-075.pdf
Denizhan, B. (2006). İmalat Lojistiği Benzetim Modeli ve Bir Uygulama. (Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Florea, N. V. (2016). Using Simulation And Modeling To Improve Career Management Processes in Organizations. Theoretical and Applied Economics Volume XXIII, No. 3(608), Autumn, pp. 267-282.
Gong, L., Fan. W., Yu, M., Washing, E. M. (2016). Calibrating Microscopic Traffic Simulation Models Using Speed-flow Data. Advances in Transportation Studies an international Journal Section A 39.
Gürler, İ. ve Güler M. E., (2009). Üretim Süreçlerinde Kullanılan Teknoloji İçin Seçim Kriterleri ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Uygulaması. Ege Akademik Bakış ,9 (2). 623-635. http://eab.ege.edu.tr/pdf/9_2/C9-S2-M12.pdf
Hernandez, B. V., Roman, V. R., Marines, R. L., Sanchez, G. F. (2005). A Strategy For Simulation and Optimization of Gas and Oil Production. Computers and Chemical Engineering 30 (2005) 215–22.
Jean-Claude, B., Jean-Pıerre, L., Noël G. (2016). Airport Emergency Evacuation Planning: An Agent-Based Simulation Study of Dirty Bomb Scenarios. Ieee Transactions on Systems, Man, and Cybernetıcs: Systems, vol. 46, no. 10.
Kağnıcıoğlu, C. H. (2012). İşletmelerde Üretim Yönetimi ve Sistemi. Üretim Yönetimi. (2-29), ed. C.H. Kağnıcıoğlu. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2584. Eskişehir.
Karaca, S. (2007). Simülasyon Modellemesi İle Mobilya Üretiminde Sistem Analizi ve Optimizasyonu. (Doktora Tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Koruca, H. İ., Aydemir, E., Oktay, A., Uğurlu, N. (2011). A Research on Simulation-based Personnel Planning and Organizational Restructure in Electricity Maintenance Unit at City of Isparta. Journal of Natural and Applied Sciences, 15-3.118-223.
Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 4 (1) (2016) 38-54
54
Kurşun, S. (2007). Tekstil Endüstrisinde Benzetim Tekniği İle Üretim Hattı Modellemesi Ve Uygun İş Akış Stratejisinin Belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Lei, L., Pak, W. C. (2016). Lidar Observation And Numerical Simulation Of Vortex/Wave Shedding At The Eastern Runway Corridor Of The Hong Kong International Airport. Meteorologıcal Applıcatıons Meteorol. Appl. 23: 379–388.
Li, C., Shao, S. (2016). A Dynamic Computable General Equilibrium Simulation of China‟s Innovation-Based Economy Under the New Normal. J. Shanghai Jiaotong Univ. (Sci.), 21(3): 335-342
Li, L., Quan, Z., Yuebin, Y., Yaning, W., Shuguang, L. (2015). Study On Thermal Performance Of Micro-Channel Separate Heat Pipe For Telecommunication Stations: Experiment And Simulation. International Journal Of Refrigeration 59. 198–209.
Li-Chih, W., Allen, W., Chun-Ya, C. (2016). Development Of A Capacity Analysis And Planning Simulation Model For Semiconductor Fabrication. Int J Adv Manuf Technol DOI 10.1007/s00170-016-9089-z.
Lie, E., Tang, M., Tan, K. G. (2014). Annual Anlysis of Competitiveness, Simulation Studies and Development Perspective for 34 Greater Chine Economies: 2000-2010. World Scientific Publishing Company, 703953.
Mevlütoğlu, A. (2010). Modelleme ve Simülasyon Teknolojilerinin Tedarik Süreç Yönetiminde Kullanılması ve Simülasyon Tabanlı Tedarik Yöntemi. Savunma Sanayi Gündemi, Sayı:11,22-26. http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/SSM%20Dergisi/ dergi_12.pdf
Özdamar, K., (1988). Bilgisayar ile Benzetim Yöntemleri. Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Yayınları. No.281. Fen-Edebiyat Yayınları. No.14.
Öztürk, F., Özbek, L., (2004). Matematiksel Modelleme ve Simülasyon. Ankara: Gazi Kitabevi.
Park, K. P., Ham, S., Lee, C. (2016). Application and Validation of Production Planning Simulation in Shipbuilding. Ocean Engineering 114 (2016) 154–167.
Rubio-Campillo, X., Cela, J. M., Cardona, F. (2013). The Development Of New İnfantry Tactics During The Early Eighteenth Century: A Computer Simulation Approach To Modern Military History. Journal of Simulation 7, 170–182.
Ruiz, N., Giret, A., Botti, V., Feria, V. (2014). An İntelligent Simulation Environment For Manufacturing Systems. Computers & Industrial Engineering 76 (2014) 148–168.
Sandanayake, Y. G., Oduoza, C. F., Proverbs, D. G. (2008). A Systematic Modelling and Simulation Approach For JIT Performance Optimisation. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 24 (2008) 735–74.
Sedlacek, M. (2014). The Use Of Sımulatıon Models For The Optımızatıon Of Transport And Logıstıcs Company Processes. The International Journal of Transport & Logistics Issn 1451-107x.
Shuo-Ju, Y., Shau-Shiun, J. (2015). GBAS Airport Availability Simulation Tool. GPS Solut (2016) 20:283–288.
Simurg. (01.09.2012). Simülasyon Kullanım Oranları. http://www.simurg.sakar-ya.edu.tr/portal/?p=27, (09.01.2016).
Stephen, L. D., Dahai L. (2016). Effects of Baggage Volume and Alarm Rate on Airport Security Screening Checkpoint Efficiency using Queuing Networks and Discrete Event Simülation. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries. 26 (1) 95-109.
Taha, H. A., (2000). Yöneylem Araştırması. 6. Basımdan Çeviri (Ş.A.Baray ve Ş.Esnaf). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Tanrıtanır, E., Hocaoğlu, F. (1999). Bir Mobilya Fabrikas›nda Optimal ‹malat Politikas›n›n Belirlenmesi. Tr. J. of Agriculture and Forestry 23 Ek Sayı 3, 699-705.
Teresa, G., Thomson, W. (2016). Use of Simulation in Undergraduate and Graduate Education. AACN Advanced Critical Care Volum e 27, Num ber 1, pp. 8 6 -9 5.
Thomas, G., Mayr, M., Rokitansky, C. (2016). A Method for SWIM-Compliant Human-in-the-Loop Simulation of Airport Air Traffic Management. Hindawi Publishing Corporation International Journal of Aerospace Engineering Volume 2016, Article ID 6806198, 15 pages.
Üner, Ö., Özkale C., Aladağ, Z., Yazgan, B. Y. (2005). Üretim Sistemi Tasarımında Konveyörlü Taşıma Alternatiflerinin Simülasyon Yöntemiyle Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üni. Fen Bilimleri Dergisi. Yıl: 4 Sayı: 8.49-73.
Xiaoliang, M., Ding, L. (2016). Modeling Cyclist Acceleration Process For Bicycle Traf※c Simulation Using Naturalistic Data. Transportation Research Part F 40, 130–144.
Yıldız, A. (2010). Benzetim Modellemesi İle Üretim Sistemlerinde Süreç Optimizasyonu Ve Bir Uygulama Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yiğit, A. (2012). Bir Ofis Mobilyası Üretim Sisteminin Simülasyon İle Analizi Ve Optimizasyonu. (Doktora Tezi). Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yörür, B. (2005). Tedarik Zinciri Yönetiminin Teslim Tarihlerine Olan Etkisinin Araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com