You are here

2001-2016 YILLARI ARASINDA OECD VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ GELİŞİMİ

DEVELOPMENT OF HEALTH EXPENDITURES IN OECD AND TURKEY BETWEEN 2001-2016 YEARS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Many organizations that follow the economic data of countries show in their annual reports that countries are not seriously constrained by health crises despite global crises, on the contrary, there is a steady upward trend in health expenditures. With this study, the development of health expenditures of Turkey and OECD countries between 2001-2016 will be discussed comparatively with, OECD Data. The main reason for starting the research since 2001 is that the 2001 crisis caused economic problems affecting the whole world as well as the periodical existence of current AKP government which came to power in Turkey with power from the crisis and its effects on health expenditures.
Abstract (Original Language): 
Ülkelerin ekonomik verilerini takip eden pek çok örgüt, ülkelerin küresel krizlere rağmen sağlık harcamaları konusunda ciddi kısıtlamalara gitmediğini, aksine sağlık harcamalarında sürekli bir artış eğiliminin olduğunu yıllık raporlarında ortaya koymaktadır. Hazırlanan bu çalışmayla 2001-2016 yılları arasında Türkiye ve OECD ülkelerinin sağlık harcamalarındaki gelişim konusu, OECD verilerinden hareketle karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Araştırmanın 2001 yılından itibaren başlatılmasındaki temel neden 2001 krizinin tüm dünyayı etkileyen ekonomik sorunlara neden olması yanında krizden güç alarak Türkiye’de iktidara gelen ve hali hazırda mevcut AKP iktidarının dönemsel varlığı ve sağlık harcamaları üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Acar A. Yeğenoğlu S. (2006) “Sağlık Ekonomisi Perspektifinden Farmakoekonomi” Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 26 / Sayı 1 / Ocak 2006 / Ss. 39-55.
Akalın, H.E.(1995) Sağlık Ekonomisi: Genel Tanımlar, Antibiyotik Ve Kemoterapi Ankem Dergisi, 9(3).
Akar S. (2014) “Türkiye’de Sağlık Harcamaları, Sağlık Harcamalarının Nisbi Fiyatı Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Yönetim Ve Ekonomi Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:1.
Akdur R. (2016), “Piyasacı Sağlık Politikası Uygulayan Ülkelerde Sağlık Harcamaları Neden Daha Yüksektir”, Utopya_Sağlık_Harcamaları_Ra Pdf
Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 4(2) (2016) 1–16
16
Akın C. S. (2007) “Sağlık Ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’de Sağlık Sektörü Ve Harcamaları”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı Yüksek Lisans Tezi, Adana 2007
Alper Y. (1988) “21. Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik”, Yayınlanmamış Rapor, Bursa 1988.
Arıcı K. (1999) Sosyal Güvenlik, Tes-İş Eğitim Yayınları, Sargın Ofset, Ankara 1999.
Aytürk K.A. (2010) “Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Ve Kalkınma Üzerđne Etkisi: Ortadoğu Anadolu Bölge Analizi” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı İktisat Politikası Programı Yüksek Lisans Tezi Kocaeli / 2010.
Bekir M. (2003) Türkiye’nin Sağlık Sorunları- Cumhuriyet Döneminde Sağlık Reformları, Ankara 2003, S1.
Filiz Y. (2010) “ Ekonomik Büyüme Ve Sağlık Harcamaları İlişkisi ”Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ankara 2010.
Filiz Y. (2010) “ Ekonomik Büyüme Ve Sağlık Harcamaları İlişkisi ”Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ankara 2010.
Http://www.Husep.Hacettepe.Edu.Tr/Belgeler/Saglik%20ekonomisi%20mtokat.Pdf (Erişim Tarihi: 12.02.2016).
Işık A. (1998) “Sağlık Ekonomisi, Finansmanı Ve Ekonometrik Bir Analiz Çerçevesi”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1998.
Kurtulmuş S. (1998), Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, İstanbul, Değişim Dinamikleri Yayınları 1998.
Musgrave, Richard A. (1969), Fiscal Systems, Yale University Press. Görgün, Sevim (1993) Kamu Maliyesine Giriş Ders Notları, SBF Yayınları, İstanbul, 1993, s.74.
Musgrave, Richard A., (1969), Fiscal Systems, Yale University Press https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm erişim tarihi: 11.12.2016
OECD (2016), OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye, , Erişim Tarihi: 12.03.2016.
OECD Health Data, , Erişim Tarihi: 12.12.2016. TÜİK (2016), Türkiye Sağlık Harcamaları Verileri.
Özbay H. Vd.. (2007). “Sağlık Hizmetleri Sistemi”, Türkiye’de Sağlığa Bakış 2007, T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü Yayınları, Yayın No: 12, Ankara.
Özkara, Y. (2006). “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetinin Sağlık Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi: Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2006.
Sophia W. (2002), “Briefing Paper For Oxfam Gb, Health Financing In Developing And Transtional Countries ” Centre For Health Economics University Of York, 22 January, 2002 S. 4
Taban S., (2004) “Türkiye’de Sağlık Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Testi”, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 2004.
Tokat M. ,(1994) “Sağlık Ekonomisi”, Seçim, H. (Ed.), Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 793, Eskişehir, Etam Aş Web-Ofset.
World Health Organization (1981) Global Strategy For Health For All Bye The Year 2000, Geneva, 1981, S.19-29
Yereli A.B., Kobal, İ., Köktaş, A.M., (2010), “Sağlık Piyasasında Düzenleyici Ve Denetleyici Otorite: Türkiye Üzerine Bir Öneri” Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi 2010.
Yılmaz S. (2012), “Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Analizi Ve OECD Ülkeleriyle Karşılaştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Isparta 2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com