You are here

AR-GE HARCAMALARININ ORTA GELİR TUZAĞI ÜZERİNE ETKİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

THE EFFECT OF R & D SPENDING ON THE MIDDLE INCOME TRAP: PANEL DATA ANALYSIS FOR THE EU AND TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.146

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The literature discusses middle-income trap as middle income group of countries can not reach high income group. This problem arises from inability to create sufficient infrastructure during their development process. Therefore countries attempt to increase technological infrastructure-based R&D to reach high income group of countries. This study aims to assess the role R&D on MIT for European Union and Turkey. In this paper effect of R&D on MIT was investigated for EU-28 (Luxembourg, Denmark, Swedish, Netherlands, Austria, Finland, Germany, Belgium, Ireland, France, England, Italy, Spain, Cyprus, Slovenia, Greece, Portugal, Malta, Czech Republic, Estonia, Slovak Republic, Lithuania, Latvia, Poland, Croatia, Hungary, Romania, Bulgaria) and Turkey. Relationship among per capita income, R&D and savings were analyzed by using Westerlund Bootstrap Westerlund Durbin-Hausman cointegration and Hacker and Hatemi-J bootstrap causality in panel data analysis. The result of the study concludes a long term relationship among variables. A unidirectional causality was found from per capita income to R & D. But no causality effect was found from R & D to per capita income and between other variables as well.
Abstract (Original Language): 
Literatürde orta gelir tuzağı, orta gelir grubundaki ülkelerin kalkınmasında yeterli alt yapıyı oluşturamaması nedeniyle bir üst gelir grubuna çıkamamasını açıklamaktadır. Ülkelerin yüksek gelir grubuna geçebilmesi için teknolojik alt yapıya dayalı Ar-Ge harcamalarına ayrılan payın önemi artmaktadır. Çalışmanın amacı Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye için orta gelir tuzağı (MIT) üzerinde Ar-Ge harcamalarının rolünün değerlendirilmesidir. Bu bağlamda çalışmada AB-28 (Lüksemburg, Danimarka, İsveç, Hollanda, Avusturya, Finlandiya, Almanya, Belçika, İrlanda, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Kıbrıs, Slovenya, Yunanistan, Portekiz, Malta, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Slovak Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya, Polonya, Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan) ve Türkiye açısından Ar-Ge harcamalarının orta gelir tuzağı üzerine etkisi araştırılmıştır. Seçilen ülke grubu için 2000-2014 dönemi için panel veri analizi kullanılarak Westerlund Bootstrap, Westerlund Durbin- Hausman eşbütünleşme ve Hacker ve Hatemi-J bootstrap nedensellik testi yöntemleriyle kişi başına düşen gelir, Ar-Ge harcamaları ve tasarruflar arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre söz konusu değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Kişi başına düşen gelir Arge harcamalarının nedeni çıkmış iken, Ar-Ge harcamalarından kişi başına düşen gelire doğru ise doğrudan bir nedensellik ilişkisi yoktur. Ayrıca diğer değişkenler arasında da başka bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ADEWUYI, A. O., BANKOLE, A. S. & AROWOMO, D. F., 2010, What Determines
Savings In The Economic Community Of West African State (ECOWAS)?, Journal of
Monetary and Economic Integration, 10(2), 71-99.
AGENOR, P. R., 2015, Caught in The Middle? The Economics of Middle Income Traps,
FERDI Working Paper 142, 1-45.
AGRAWAL, P., 2001, The Relationship Between Savings and Growth: Cointegration and
Causality Evidence From Asia, Applied Economics, 33(4), 499-513.
AGRAWAL, P., SAHOO, P. and DASH, R. K., 2010, Savings Behavior in India:
Cointegration and Causality Evidence, Singapore Econ. Review, 55(02).
ALTINTAŞ, H. ve MERCAN, M., 2015, Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:
OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi,
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(2), 345-376.
ATİK, H., 2015, Türkiye İçin Orta Gelir Tuzağından Kurtuluş Önerileri, Sosyoekonomi,
23(26), 165-174.
BALTAGI, B. H., 2013, Econometric Analysis of Panel Data, Fifth Edition. United
Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
BINGWEN, Z., 2011, The Middle Income Trap and China’s Path to Development:
International Experiences and Lessons, China Economist, 6(3), 16-27.
BREUSCH, T. S. and PAGAN, A. R., 1980, The Lagrange Multiplier Test and its Application
to Model Specifications in Econometrics. Review of Economic Studies, 47(1), 239-53.
EICHENGREEN, B., PARK, D. and SHIN K., 2013, Growth Slowdowns Redux: New
Evidence on the Middle-Income Trap, National Bureau of Economic Research,
Working Paper No. 18673.
ENER, M. ve KARANFİL, M., 2015, Türkiye Ekonomisinde Tasarruf Açığının Orta Gelir
Tuzağı Üzerine Etkisi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), 31-46.
FELIPE, J., ABDON, A. and KUMAR, U., 2012, Tracking the Middle-Income Trap: What Is
It, Who Is in It, and Why?, Levy Economics Institute, Working Paper No. 715.
FREIRE-SERÉN, M. J., 1999, Aggregate R&D Expenditure and Endogenous Economic
Growth, http://pareto.uab.es/wp/1999/43699.pdf. (01.03.2016).
GÜLMEZ, A. Ve YARDIMCIOĞLU, F., (2012), OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve
Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-
2010), Maliye Dergisi, Sayı 163, 335-353.
HACKER, R. S. and HATEMI-J, A., 2006, Test for Causality Between Integrated Variables
Using Asymptotic and Bootstrap Distributions: Theory and Application, Applied
Economics, 38, 1489-1500.
HSIAO, C., 2003, Analysis of Panel Data, Cambridge: Cambridge University Press.
JITSUCHON, S., 2012, Thailand in A Middle Income Trap, TDRI Quarterly Review, 27(2),
13-20.
KANCHOOCHAT, V. and INTARAKUMNERD, P., 2014, Tigers Trapped: Tracing the
Middle-Income Trap Through The East and Southeast Asian Experience, Berlin
Working Papers on Money, Finance, Trade and Development.
fileadmin/working_paper_series/wp_04_2014_Kanchoochat_Tiger_Trapped
(11.02.2016).KASENDA, D., 2014, Can Asian Developing Countries Stuck in A ‘’Middle Income Trap’’
Learn From South Korea’s Economic Development Experience?, Jakarta
Indonesia12720.
KHARAS, H. and KOHLI, H., 2011, What is the Middle Income Trap, Why Do Countries
Fall into it, and How Can it Be Avoided?, Global Journal of Emerging Market
Economies, 3(3), 281-289.
KOÇAK, E. ve BULUT, Ü., 2014, Orta Gelir Tuzağı: Teorik Çerçeve, Ampirik Yaklaşımlar
ve Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama, Maliye Dergisi, 167, 1-21.
KORKMAZ, S., 2014, Türkiye’de Ar-Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki
İlişkinin VAR Modeli İle Analizi, Journal of Yaşar University, 20(5), 3320-3330.
OHNO, K., 2009, The Middle-income Trap, Implications for Industrialization Strategies in
East Asia and Africa, GRIPS Development Forum, http://www.grips.ac.jp/forum-e/,
02.01.2016.
PESARAN, M. H., 2004, General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels,
University of Cambridge & USC.
PESARAN, M. H., 2007, A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross-Section
Dependence, Journal of Applied Econometrics, 22, 265-312.
PESARAN, M. H. and YAMAGATA, T., 2008, Testing Slope Homogeneity in Large Panels,
Journal of Econometrics, 142, 50-93.
ROBERTSON, E. P. and Ye L., 2013, On the Existence of a Middle Income Trap, Economics
Discussion, Working Papers No. 13-12.
SECK, A., 2012, International technology Diffusion and Economic Growth: Explaining the
Spillover Benefits to Developing Countries, Structural Change and Economic
Dynamics, 23: 437– 451.
SUNGUR, O., AYDIN, H. İ. ve EREN, M. V., (2016), Türkiye’de Ar-Ge, İnovasyon, İhracat
ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi, SDÜ İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 173-192.
TABAN, S. ve ŞENGÜR, M., (2014), Türkiye’de Ar-Ge ve Ekonomik Büyüme, AİBÜ Sosyal
Bilimler Enstitü Dergisi, 14(1), 355-376.
THO, T. W., 2013, The Middle-Income Trap: Issues for Members of the Association of
Southeast Asian Nations, VNU Journal of Economics and Business, 29(2), 107-128.
YENTÜRK, N., ULENGİN, B. ve ÇİMENOĞLU, A., 2009, An Analysis of the Interaction
Among Savings Investments and Growth in Turkey, Applied Economics, 41, 739-751.
WESTERLUND, J. and EDGERTON, D. L., 2007, A Panel Bootstrap Cointegration Test,
Economics Letters, 97, 185-190.
WESTERLUND, J., 2008, Panel Cointegration Test of The Fisher Effect, Journal of Applied
Econometrics, 23, 193-233.
WOO, W.T., 2012, China Meets the Middle-Income Trap: The Large Potholes in The Road to
Catching-up. Journal of Chinese Economic and Business Studies, 10(4), 313-336.
WORLD BANK, 2016, World Development Indicators,
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development
indicators, (Erişim Tarihi: 10 Şubat 2016).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com