You are here

KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINI ETKİLEYEN İŞLETMELERE ÖZGÜ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: BORSA İSTANBUL-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DETERMINATION OF THE COMPANIES SPECIFIC FACTORS AFFECTING ON DIVIDEND PAYOUT POLICY: AN APPLICATION ON THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE-30 INDEX

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.193

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of current study is to analyze the companies specific factors that determine dividend payout policy of all companies represent 12 sectors listed in the Istanbul Stock Exchange-30 index that have been dividend payout consistently. Current study considers of 11 variables, namely, dividend payout ratio as dependent variable, return on assets ratio, companies size and age, financial leverage ratio, cash ratio, earnings per share, growth opportunity, stock market value and transaction and free float ratio. In this respect, to assess whether any significant relationship exists between dividend payout ratio and certain variables by utilizing panel data analysis covering five-year period 2010- 2015. Results revealed that companies size, cash ratio, earnings per share, stock market value are related positive regression relationship with dividend payout ratio while the square of companies and financial leverage ratio are in a negative regression relationship. Coefficients of other variables are not statistically significant on dividend payout ratio. It said that the results of this study will help for companies and financial managers to understand which specific variables to focus on, in order to enable them to achieve greater dividend payout policy.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, 12 farklı sektörde faaliyet gösteren ve düzenli olarak kar payı dağıtımı yapan Borsa İstanbul-30 endeksinde işlem gören tüm işletmelerinin kar payı dağıtım politikasını belirleyen işletmelere özgü faktörleri analiz etmektir. Çalışmada bağımlı değişken olarak kar payı dağıtım oranı ile bağımsız değişkenler olarak aktif karlılık oranı, işletme büyüklüğü ve yaşı, finansal kaldıraç oranı, nakit oranı, hisse başına kazanç, büyüme fırsatı, hisse senedi piyasa değeri ve işlem hacmi ve halka açıklık oranı olmak üzere 11 değişken dikkate alınmıştır. Bu bağlamda kar payı dağıtım oranı ile diğer değişkenler arasında bir ilişkinin olup olmadığını değerlendirmek amacıyla 2010-2015 yıllarını kapsayan yıllık veriler üzerinde panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, işletme büyüklüğü, nakit oranı, hisse başına kazanç ve hisse senedi piyasa değeri değişkenlerinin kar payı dağıtım oranı ile pozitif; finansal kaldıraç oranı ve işletme yaşının karesi değişkenleri ile negatif yönlü bir ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Diğer değişkenlerin ise kar payı dağıtım oranı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu çalışma işletmelerin kar payı dağıtım politikalarını daha başarılı yapabilmelerini sağlamak için işletmelere özgü hangi değişkenler üzerinde durulması gerektiği konusunda işletme ve finans yöneticilerine yardımcı olacağı söylenebilir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AFZA, T. and MIRZA, H. H., 2010, Ownership Structure and Cash Flows As Determinations
of Corporate Dividend Policy in Pakistan, International Business Research, 3(3), 210-
221.
AFZA, T. and MIRZA, H. H., 2011, Do Mature Companies Pay More Dividens? Evidence
from Pakistani Stock Market, Mediterranean Journal of Social Sciences, 2(2), 152-
161.
AHMED, H. and JAVID, A. Y., 2009, Dynamics and Determinants of Dividend Policy in
Pakistan: Evidence from Karachi Stock Exchange Non-financial Listed Firms,
Research Journal of Finance and Economics, 29, 110-125.
AKDOĞAN, M. U., 2012, Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi
İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 56, 119-136.
AKDOĞAN, N. ve TENKER, N., 2010, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi
Kitapevi, Gözden Geçirilmiş 13. Baskı, Ankara.
AKGÜÇ, Ö., 1989, Finansal Yönetim, 5. Baskı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı, İstanbul.
AKSÖYEK, İ. ve YALÇINER, K., 2011, Çözümlü Problemleriyle Finansal Yönetim, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
AKTAN, B. ve BODUR, B., 2006, Oranlar Aracılığı ile Finansal Durumunuzu Nasıl
Çözümlersiniz? “Küçük İşletmeler için Bir Rehber”, Journal of Yasar University, 1(1),
49-67.
AKTAŞ, C., 2007, Çoklu Bağlantı ve Liu Kestiricisiyle Enflasyon Modeli için Bir Uygulama,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 67-79.
AKYÜZ, M. ve ERTEL, N., 1987, Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, 42. Baskı, Dünya
Yayınları, İstanbul.
ALEX, D. and KRISHNAN, A., 2015, Determinants of Dividend Yield in the Case of Indian
Companies, The Journal of Social Sciences Research, 1(6), 66-71.
AL-HASAN, Md. A., ASADUZZAMAN, Md. and AL-KARIM, R., 2013, The Effect of
Dividend Policy on Share Price: An Evaluative Study, IOSR Journal of Economics
and Finance, 1(4), 6-11.
AL-KUWARI, Duha., 2009, Determinants of the Dividend Policy in Emerging Stock
Exchanges: The Case of GCC Countries, Global Economy Finance Journal, 2(2), 38-
63.
AL-MALKAWI, H. A. N., 2007, Determinants of Dividend Policy in Jordan: An
Applications of the Tobit Model, Journal of Economic and Administrative Sciences,
23(2), 44-70.
AL-MALKAWI, H. A. N., 2008, Factors Influencing Corporate Dividend Decision: Evidence
from Jordanian Panel Data, International Journal of Business, 13(2), 177-195.
ALMAZAN, A., MOTTA, A., TITMAN, S. and UYSAL, V., 2010, Financial Structure,
Acquisition Opportunities and Firm Locations, Journal of Finance, 65(2), 529-563.AL-SHAWAWREH, F. K., 2014, The Impact of Dividend Policy on Share Price Volatility:
Empirical Evidence from Jordanian Stock Market, European Journal of Business and
Management, 6(38), 133-143.
AL-SHUBIRI, F. N., 2011, Determinants of Changes Dividend Behavior Policy: Evidence
from the Amman Stock Exchange”, Far East Journal of Pyschology and Business,
4(2), 1-15.
AMIDU, M. and ABOR, J., 2006, Determinants of the Dividend Payout Ratio in Ghana, The
Journal of Risk Finance, 7(2), 136-145.
ANBAR, A., 2006, Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören İşletmelerde Kar Payı Dağıtım
Politikası, Mali Çözüm Dergisi, 16(75), 217-228.
AYGÖREN, H., ÇAKIR, H. M. and UYAR, U., 2013, Ekonomik Krizlerin İMKB’de
Temettü Politikaları Üzerine Etkisi, e-Journal of New World Sciences Academy-Social
Sciences, 8(1), 1-15.
BAAH, B. K., TAWIAH, R. and ERIC, O. F., 2014, Industry Sector Determinants of
Dividend Policy and Its Effect on Share Prices in Ghana, International Journal of
Economics, Business and Finance, 2(5), 1-19.
BADU, E., 2013, Determinants of Dividend Payout Policy of Listed Financial Institutions in
Ghana, Research Journal of Finance and Accounting, 4(7), 184-190.
BERK, N., 1995, Finansal Yönetim, 2. Baskı, Türkmen Kitapevi, İstanbul.
BOYACIOĞLU, M. A. ve ÇÜRÜK, D., 2016, Döviz Kuru Değişimlerinin Hisse Senedi
Getirisine Etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve
Finansman Dergisi, 70, 143-156.
BÜKER, S., AŞIKOĞLU, R. ve SEVİL, G., 1997, Finansal Yönetim, Eskişehir.
CEYLAN, A. ve KORKMAZ, T., 2008, İşletmelerde Finansal Yönetim, 10. Basım, Ekin
Yayınevi, Bursa.
CHEN, J. and DHIENSIRI, N., (2009), Determinants of Dividend Policy: The Evidence from
New Zealand, International Research Journal of Finance Economies, 34, 18-28.
COŞKUN, M., 2010, Para ve Sermaye Piyasaları: Kurumlar, Araçlar, Analiz, Detay
Yayıncılık, Ankara.
ÇAM, A. V., 2016, Halka Açıklık Oranının Firmaların Karlılığına Etkisi: Tekstil Sektöründe
Bir Araştırma, Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı,
519-531.
DEESOMSAK, R., PAUDYAL, K. and Pescetto, G., 2004, The Determinants of Capital
Structure: Evidence from the Asia Pacific Region, Journal of Multinational Financial
Management, 14(4-5), 387-405.
DEMİR, M. ve TUNCAY, M., 2012, Türk Gıda Sektörünün Faaliyet ve Karlılık Oranları
Açısından Analizi: İMKB Gıda Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir
Araştırma (2000-2008 Dönemi), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 367-392.
DEMİR, Y., 2001, İşletmelerin Kar Payı Dağıtım Politikaları ve Firma Değerliliğinin Vergi
Uygulamaları ile İlişkisine Teorik Bir Yaklaşım, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 55-71.DIALDIN, O. and ELSAUDI, M., 2010, Dividend Policy in Saudi Arabia, The International
Journal of Business and Finance Research, 4(1), 99-113.
DOĞAN, V. ve YİLMAZ, C., 2015, Çoklu Doğrusal Regresyon Modellerinde Bağımsız
Değişkenlerin Karşılaştırılması ve Bastırıcı Etki Tespiti,
https://www.researcgate.net/publication/281649795, [Erişim Tarihi: 08.09.2016].
DÜZAKIN, H., 2013, İşletme Finansmanı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
EDET, B. N., ATAIRET, A. E. and ANOKA, A. F., 2014, Determinants of Dividend Payout
of Financial Institutions in Nigeria: A Study of Selected Commercial Banks, Research
Journal of Finance and Accounting, 5(7), 74-79.
ERCAN, M. K. and BAN, Ü., 2008, Finansal Yönetim, Gazi Kitapevi, Ankara.
ERSOY, E. ve ÇETENAK, E. M., 2015, Sahiplik Yoğunlaşmasının Temettü Dağıtım
Kararlarına Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış Dergisi,
15(4), 509-521.
ERTAŞ, F. C. ve KARACA, S. S., 2010, Kar payı dağıtımın İlanı ve Gerçekleşmesi Arasında
Geçen Sürenin Firma Değerine Etkisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 47, 58-68.
FITRI, R. R., HOSEN, M. N. and MUHARI, S., 2016, Analysis of Factors that Impact
Dividend Payout Ratio on Listed Companies at Jakarta Islamic Index, International
Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences,
6(2), 87-97.
FRANKLIN, S. J. and MUTHUSAMY, K., 2010, Leverage, Growth and Profitability as
Determinants of Dividend Payout Ratio - Evidence from Indian Paper Industry, Asian
Journal of Business Management Studies, 1(1), 26-30.
GILL, A., BIGER, N., PAI, C. and BHUTANI, S., 2009, The Determinants of Capital
Structure in the Service Industry: Evidence from United States, The Open Business
Journal, 2, 48-53.
GRULLON, G., MICHAELY, R., BENARTZI, S. and THALER, H. R., 2005, Dividend
Changes Do Not Signal Changes in Future Profitability, Journal of Business, 78(5),
1659-1682.
GUGLER, K. and YURTOGLU, B. B., 2003, Corporate Governance and Dividend Pay-out
Policy in Germany, European Economic Review, 47, 731-758.
GUL, S., SAJID, M., RAZZAQ, N., FARRUKH, M. I. and KHAN M. B., 2012, The
Relationship Between Dividend Policy and Shareholder’s Wealth Evidence from
Pakistan, Economics and Finance Review, 2(2), 55-59.
GUJARATI, N. D., 2004, Basic Econometrics, 4. Edition, The McGraw-Hill Co.
HASHEMIJOO, M., ARDEKANI, A. M. and YOUNESI, N., 2012, The Impact of Dividend
Policy on Share Price Volatility in the Malaysian Stock Market, Journal of Business
Studies Quarterly, 4(1), 111-129.
HORASAN, M., 2008, Firma Büyüklüğünün Hisse Senedi Getirilerine Etkisi, Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 327-339.
HOSAIN, Z., 2016, Determinants of the Dividend Payout Policy: A Study on Listed Private
Commercial Banks of Dhaka Stock Exchange Limited in Bangladesh, IOSR Journal of
Economics and Finance, 7(5), 1-10.http://www.ist30.com/sayfa/ist30-bist-30-endeks-kapsami, [Erişim Tarihi 07.09.2016].
http://www.piyasarehberi.org/sozluk/277-hisse-basina-kar, [Erişim Tarihi 08.09.2016]
JARGUE, M. C. and BERA, K. A., 1987, A Test Normality of Observations and Regression
Residuals, International Statistical Review, 55, 163-172.
ISSA, I. F. A., 2015, The Determinants of Dividend Policy: Evidence from Malaysian Frims,
Research Journal of Finance and Accounting, 6(18), 69-86.
KAJOLA, O. S., DESU, A. A. and AGBANIKE, F. T., 2015, Factors Influencing Dividend
Payout Policy Decisions of Nigerian Listed Firms, International Journal of
Economics, Commerce and Management, 3(6), 539-557.
KALAYCI, Ş. ve KARATAŞ, A., 2005, Hisse Senedi Getirileri ve Finansal Oranlar İlişkisi:
İMKB’de Bir Temel Analiz Araştırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 27, 146-
157.
KALAYCI, Ş., 2010, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın
Dağıtım, Ankara.
KAR, A., ÖZER, Ö., ŞANTAŞ, F. ve BUDAK, F., 2012, Kar Dağıtımının Hisse Senedi
Değeriyle İlişkisi: Spor Hizmetleri Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Ekonomi Bilimler
Dergisi, 4(1), 1-9.
KARAN, M. B., 2013, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, 4. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara.
KARAÖZ, M. ve DEMİRGİL, H., 2009 Firma Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler,
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), 47-68.
KAYALIDERE, K. ve AKTAŞ, H., 2009., İMKB’de Fiyat-Hacim İlişkisi-Asimetrik
Etkileşim, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 16(2), 49-62.
KHALED, H., CHIJOKE, M. and ARUORIWO, C., 2011, Dividend Policy and Share Price
Volatility: UK Evidence, The Journal of Risk Finance, 12(1), 57-68.
KOMRATTANAPANYA, P., 2013, Factors Influencing Dividend Payout in Thailand: A
Tobit Regresyon Analysis, International Journal of Accounting and Financing
Reporting, 3(2), 255-268.
KOWALEWSKI, O., STETSYUK, I. and TALAVERA, O., 2007, Does Corporate
Governance Determine Dividend Payouts in Poland, Journal Post-Communist
Economies, 20(2), 203-218.
KUZUCU, N., 2015, Determinants of Dividend Policy: A Panel Data Analysis for Turkish
Listed Firms, International Journal of Business and Management, 10(11), 149-160.
KÜÇÜKKAPLAN, İ., 2013, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Üretim
Firmalarının Piyasa Değerini Açıklayan İçsel Değişkenler: Panel Verilerle Sektörel
Bir Analiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), 161-182.
LINTNER, J., 1956, Distribution of Incomes of Corporations Among Dividens, Retained
Earnings, and Taxes, The American Economics Review, 46(2), 97-113.
LOBO, J. G. and ZHOU, J., 2001, Disclosure Quailty and Earnings Management, Asia-
Pacific Journal of Accounting and Economics, 8(1), 1-20.MALADJIAN, C. and KHOURY, R. E., 2014, Determinants of the Dividend Policy: An
Empirical Study on the Lebanese Listed Banks, International Journal of Economics
and Finance, 6(4), 240-256.
MALIK, F., GUL, S. and KHAN, M. T., 2013, Factors Influencing Corporate Dividend
Payout Decision of Financial and Non-Financial Firms, Research Journal of Finance
and Accounting, 4(1), 35-46.
MARFO-YIADOM, E. and AGYEİ, S. K., 2011, Determinats of Dividend Policy of Banks in
Ghana, International Research Journal of Finance and Economics, 61, 19-29.
MICHAELY, R. and VILA, J., 1996, Trading Volume with Private Valuation: Evidence form
the Ex-Dividend Day, The Review of Financial Studies, 9(2), 471-509.
MUSA, I. F., 2009, The Dividend Policy of Firms Quoted on the Nigerian Stock Exchange,
African Journal of Business Management, 3(10), 555-566.
NISSIM, D. and ZIV, A., 2001, Dividend Changes and Future Profitability, The Journal of
Finance, 56(6), 2111-2133.
NNADI, M., WOGBOROMA, N. and KABEL, B., 2013, Determinants of Dividend Policy:
Evidence from Listed Firms in the African Stock Exchange, Panoeconomicus, 6, 725-
741.
NUHU, E., MUSAH, A. and SENYO, D. B., 2014, Determinants of Dividend Payout of
Financial Firms and Non-Financial Firms in Ghana, International Journal of
Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 4(3), 109-118.
OCAK, M., 2013, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimde Yer Alan Kadınların Finansal
Performansa Etkisi: Türkiye’ye İlişkin Bulgular, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 60,
107-126.
ODAWO, C. and NTOITI, J., 2015, Determinants of Dividend Payout Policy in Public LTD
Banks in Kenya: A Case Study of CFC Stanbic Bank, The Strategic of Journal of
Business & Change Management, 2(54), 182-191.
ODESA, O. J. and EKEZIE, A., 2015, Determinats of Dividend Policy in Quoted Companies
in Nigeria, Communication Panorama African and Global Perspectives, 1(1), 1-13.
OKKA, O., 2007, Finansal Yönetime Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
OKKA, O., 2009, Analitik Finansal Yönetim Teori ve Problemler, 1. Baskı, Finans Serisi
Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
OKKA, O., 2010, Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Uygulamalar, 4. Baskı, Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara.
OKKA, O., 2011, İşletme Finansmanı, Geliştirilmiş 5. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
ÖNEM, H. B. ve DEMİR, Y., 2015, Mülkiyet Yapısının Firma Performansına Etkisi: BİST
İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner
Dergisi, 6(13), 31-43.
ÖZALTIN, S., ERSOY, E. and Bekçi, İ., 2015, Kar payı dağıtım Politikasının Bireysel
Yatırımcıların Yatırım Kararları Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 397-411.ÖZKUL, G. ve ÖRÜN, E., 2016, Girişimcilik ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki
Etkisi: Ampirik Bir Araştırma, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(2), 17-
51.
PEKKAYA, M., 2006, Kar Payı Dağıtımın Şirket Değeri Üzerine Etkisi: İMKB-30 Endeks
Hisselerine Bir Analiz, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
2(4), 183-209.
RADIKOKO, I., 2015, Investigating the Effects of Dividends Pay-out on Stock Prices and
Traded Equity Volumes of BSE Listed Firms, International Journal of Innovation and
Economic Development, 1(4), 24-37.
RAFIQUE, M., 2012, Factors Affecting Dividend Payout: Evidence from Listed Nonfinancial
Firms of Karachi Stock Exchange, Business Management Dynamics, 1(11),
76-92.
RAZZAQUE, R. M. R., RAHMAN, M. Z. and SALAT, A., 2006, Earnings Management: An
Analysis on Textile Sector of Bangladesh, The Cost and Management, 34(5), 5-13.
REHMAN, A. and TAKUMI, H., 2012, Determinants of Dividend Payout Ratio: Evidence
from Karachi Stock Exchange (KSE), Journal of Contemporary Issues in Business
Research, 1(1), 20-27.
REZALOIE, A., ZARIEAN, M. and BJARKENARI, M. A., 2013, Relationship between
Ownership Structure and Dividend Policy in Iran, International Research Journal of
Applied and Basic Sciences, 4(7), 1984-1990.
RICHARDSON, G., SEFCIK, E. S. and THOMPSON, R., 1988, Trading Volume Reactions
to A Change in Dividend Policy: The Canadian Evidence, Contemporary Accounting
Research, 5(1), 299-317.
SAKİNC, İ. and GUNGOR, S., 2015, The Relationship between Ownership Structure and
Dividend: An Application in Istanbul Stock Exchange, Journal of Economics and
Development Studies, 3(4), 19-30.
SAMUELS, J., MALCOLM, F., MICHAEL W. and ROBIN B., 1995, Management of
Company Finance, Chapman and Hall, 6th, London.
SARAÇ, M., 2012, Finansal Yönetim, 1. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
TAMIMI, M., TAKHTTAEI, N. and MALCHI F., 2014, Relationship Between Firm Age and
Financial Leverage With Dividend Policy, Asian Journal of Finance & Accounting,
6(2), 53-63.
TATOĞLU, F. Y., 2013, Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı, 2. Baskı, Beta Basım,
İstanbul.
TEKİN, A., 1999, İşletmelerin İzledikleri Temettü Dağıtım Politikasının Hisse Senedi
Fiyatlarına Etkisi, Selçuk Üniversitesi SBMY Dergisi, 2, 25-38.
TOPAL, M., EYDURAN E., YAĞANOĞLU, A. M., SÖNMEZ, A. Y. and KESKİN, S.,
2010, Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon
Analiz Yöntemlerinin Kullanımı, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1),
53-57.
ULUYOL, O., LEBE, F. ve AKBAŞ, Y. E., 2014, Firmaların Finansal Kaldıraç Oranları ile
Özsermaye Karlılığı Arasındaki İlişki: Hisseleri Borsa İstanbul (BİST)’da İşlem GörenŞirketler Üzerinde Sektörler Bazında Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi,
6(1), 70-89.
YANG, J. W. J. and WU, T., 2014, Price and Volume Reactions to Cash Dividend
Announcements: Evidence from Taiwan, The International Journal of Business and
Finance Research, 8(4), 83-96.
YILDIRTAN, D. Ç., 2011, E-Views Uygulamalı Temel Ekonometri Makro Ekonomik
Verilerle, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Türkmen Kitapevi, İstanbul.
YILDIZ, B., GÖKBULUT, R. İ. and KORKMAZ, T., 2014, Firmalarda Temettü
Politikalarını Etkileyen Unsurlar: BİST Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri
Uygulaması, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(10), 185-206.
YILMAZ, M. K. and GÜLAY, G., 2006, Dividend Policies and Price-Volume Reactions to
Cash Dividends on the Stock Market: Evidence from Istanbul Stock Exchange,
Emerging Markets Finance and Trade, 42(4), 19-49.
YURTTADUR, M., 2015, KOBİ Yönetimi ve Büyüme, 1. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
ZAMEER, H., RASOOL, S., IQBAL, S. and ARSHAD, U., 2013, Determinants of Dividend
Policy: A Case of Banking Sector in Pakistan, Middle-East Journal of Scientific
Research, 18(3), 410-424.
ZEITUN, R. and TIAN, G. G., 2007, Capital Structure and Corporate Performance: Evidence
from Jordan, The Australasian Accounting Business & Finance Journal, 1(4), 40-61.
ZURIAWATI, Z., JORİAH, M. and ABDUL, H. Z., 2012, The Impact of Dividend Policy on
the Share Price Volatility: Malaysian Construction and Material Companies,
International Journal of Economics and Management Sciences, 2(5), 1-8.
WAITHAKA, S. M., NGUGI, J. K., AIYABEI, J. K., ITUNGA, J. K. and KIRAGO, P.,
2012, Effects of Dividend Policy on Share Prices: A Case of Companies in Nairobi
Securities Exchange, Prime Journal of Business Administration and Management,
2(8), 642-648.
WANG, M. H., KE, M.C., LIU, D.Y. and HUANG, Y. S., 2011, Dividend Policy and the Life
Cycle Hypothesis: Evidence from Taiwan, The International Journal of Business and
Finance Research, 5(1), 33-52.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com