You are here

EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS AND TYPE A PERSONALITY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.236
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the relationship between type A personality structure and entrepreneurship characteristics. For that purpose, a research was conducted on students who are being educated in a public university in Turkey and the will to succeed, determination, practical intelligence, innovation, independence and self-confidence, which make up the entrepreneurship characteristics, and type A personality characteristics is studied. In the literature screening conducted in relation to the research subject, no sufficient number of studies were encountered which dealt with type A personality structure and entrepreneurship characteristics. In this regard, it is considered that the research will have a great contribution for both the academicians and implementers who are working in the field, as well as for the literature. Quantitative research method was adopted and used for the research. Face to face survey technique is used in this research for data collection. In the research, “Entrepreneurship Characteristics” scale was used based on the study carried out by Solmaz et al. (2014) in order to measure entrepreneurship characteristics. In order to determine type A personality characteristics, 8 rated Likert type scale and 7-article short form included in the studies conducted by Aktaş (2001), Erdoğan and Zengin (2012) and Yıldız and Özsoy (2013) and developed by Bortner (1966) were used. The universe of the study comprises the students of management faculty who are being educated in 2016 – 2017 academic calendar of a public university. For collecting he data related to the research, easy sampling method on 247 students was adopted, face to face survey was applied and 14 of the surveys were not included in the data set since these were not completely filled out. Data obtained from 233 participants was analyzed in SPSS 21.0 statistical analysis package software. In the research, definitive statistics were used in order to demonstrate the general characteristics of the sample; correlation analysis was used in order to examine the relationship between will to succeed, determination, practical intelligence, innovation, independence and self-confidence, which constitute the characteristics of entrepreneurship and type A personality, and reliability analysis was conducted towards scales used in the research. Results of the correlation analysis carried out demonstrate that there is a r =0,647, p=0,001 level statistically significant, positive direction and medium level relationship between type A personality structure and entrepreneurship characteristics. Besides, the dimensions of practical intelligence (r=0,517; p=0,000), will to succeed (r =0,547; p=0,000) and independence (r=0,508; p=0,000) which constitute entrepreneurship characteristics, have a statistically significant, medium level and positive relationship with type A personality structure. The relationship between innovation (r=0,398 p=0,000) determination (r =0,497; p=0,000) and self-confidence (r =0,501; p=0,002) dimensions and type A personality structure was found to be statistically significant, positive direction and medium level.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Ağca V. ve D. Yörük, 2006, Bağımsız Girişimcilik Ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar:
Kavramsal Bir Çerçeve, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.8,S.2.
Aksöz, E. O., Adaçay, F. R., Kozak, R., Esen, E. ve H. Bakır, 2012, Dış Ticarette
Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayını, 1(1), Eskişehir.
Aktaş, A. M., 2001, Bir Kamu Kuruluşunun Üst Düzey Yöneticilerinin İş Stresi ve Kişilik
Özellikleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ankara, (8.56):26-
42.
Akyüz, Kadri Cemil, T. Gedik, A. Aydın, İ. Yıldırım ve İ. Akyüz, 2009, Orman Fakültesi Son
Sınıf Öğrencilerinin Meslek Tercihleri Ve Girişimcilik Eğilimleri, Uluslararası
İktisadi İdari İncelemeler Dergisi, Yıl 2, Sayı 1, Ss. 139-158.
Alpkan, L., Keskin, H. ve C. Zehir, 2002, Girişimcilik Hisleriyle Girişimcilik Potansiyeli
Arasındaki İlişki: Gebze ve Civarındaki Girişimciler Üzerine Bir Saha Araştırması, 21.
Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Doğu
Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi, K.K.T.C.
Arıkan, S., 2004, Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular. Ankara: Siyasal
Kitabevi.
Avşar, M., 2007, Yükseköğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması:
Çukurova Üniversitesinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana:
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Aytaç, T., 2002, Eğitim ve Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Zaman Yönetimi, Bilim ve Aklın
Aydınlığında Eğitim Dergisi, Temmuz,
http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/sayi29/aytac.htm, 24. 05. 2003.
Balaban, Ö. ve Özdemir, Y., 2008, Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine
Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİB Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:3,
Sayı:2.
Balkıs, M., 2003, Üniversite Öğrencilerinin Düşünme Stilleri İle Kişilik Tipleri Arasındaki
İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Bernstein, A., 2011, Nature vs Nurture: Who is Interested in Entrepreneurship Education? A
Study of Bussiness and Technology Undergraduates Based on Social Cognitive Career
Theory, Phd, The George Washington University.
Bilge, H. ve V. Bal, 2012, Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine
Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
2012/2, Sayı. 16, Ss. 131-148.
Binks, M. and P. Vale, 1990, Entrepreneurship and Economic Change. London: McGrawHıll
Book Company.
Bozkurt, Ç., 2011, Dünyada Ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler Ve
Öğretim Üyelerinden Öneriler, Detay Yayıncılık, Ankara.
Bozkurt Ö. ve K. Erdurur, 2013, Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki
Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma, Girişimcilik ve Kalkınma
Dergisi, 8(2):57-78.Bozkurt, Ö., 2006, Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi, Girişimcilik Ve
Kalkınma Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, ss. 93-111.
Bozkurt, Ö. Ç., Kalkan, A., Koyuncu, O. ve A.M. Alparslan, 2012, Türkiye’de Girişimciliğin
Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma, Journal Of Süleyman Demirel
University Institute of Social Sciencesyear, 1(15),ss:230-247.
Brice, J., 2002, The Role Of Personal Dimension And Occupational Preferences On The
Formation Of Entrepreneur Intention, Unpublished Doctorate Dissertation,
Department Of Management And Information Systems, Mississippi State University.
Brindley, C., 2005, Barriers to Women Achieving Their Entrepreneurial Potential: Women
and Risk. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 11(2):
144-161.
Bygrave, W. ve M. Minniti, 2000, The Social Dynamics Of Entrepreneurship.
Entrepreneurship Theory and Practice, 24(3): 25-36.
Cansız, E., 2007, Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi:
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Ceylan A. ve Demircan N., 2002, Girişimcilerin Başarı, Güç ve Yakın İlişki İhtiyaçlarının
Kişilik Özellikleriyle İlişkisi Üzerine Düzce Bölgesi’ndeki KOBİ’lerde Yapılan Bir
Araştırma. 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri
Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi,
http://www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/bildiri_21.pdf.
Ceylan, Y., 2012, Zorunlu Göç ve Suç İlişkisi: Muş İli Örneği’, Akademik Bakış Dergisi, 32,
s.1-18.
Champoux, J. E., 1996, Organizatioanl Behavior, Integrating Individuals Groups and
Processes, West Publising Company.
Çarıkçı, İ. H. ve O. Koyuncu, 2010, Bireyci Toplumcu Kültür Ve Girişimcilik Eğilimi
Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl. 2, Sayı. 3, Ss. 1-18.
Doğan, N., 2013, Türkiye’de Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir
Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
Doğaner, M. ve A. E. Altunoğlu, 2010, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri,
Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Ss. 103-110.
Durna, U., 2005, A Tipi Ve B Tipi Kişilik Yapıları Ve Bu Kişilik Yapılarını Etkileyen
Faktörlerle İlgili Bir Araştırma, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 19 Nisan 2005
Sayı: 1.
Edwars, J, R., A. S. JR. Baglioni and C. L. Cooper, 1990, The Psychometric Properties of The
Bortner Type A Scale, British Journal of Psychology. 81.3,15-33.
Ekici, E., 2016, Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimini Belirlemede Planlanmış
Davranışlar Teorisi Ve Girişimcilik Eğitiminin Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Ve Organizasyon
Anabilim Dalı, Adana.Emsen, Ö., 2001, Genç Nesilde Mesleki Eğilimler ve Girişimcilik: Ampirik Bir Çalışma,
MPM Verimlilik Dergisi, 1:153-176.
Erdoğan. Ç. ve B. Zengin, 2012, Turizm Lisans Öğrencilerinin A ve B Tipi Kişilik
Özelliklerine Göre Mesleki Yönelimlerinin Belirlenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği,
XI. Geleneksel Turizm Paneli, 16 Nisan, Sakarya.
Fidan, Y. ve S. Çiftçi, 2010, Farklı Fakültelerdeki İşletme Öğrencilerinin Girişimciliğe
Bakışları, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 3, Sayı 4, Ss.
58-73.
Franco, M., Haase, H. and A. Lautenschläger, 2010, Students’ Entrepreneurial Intentions: An
Inter-Regional Comparision, Education & Training, Vol. 52, No: 4, Pp. 260-275.
Friedman, M., and R. H. Rosenman, 1959, Association of Specific Overt Behavior Pattern
with Blood and Cardiovascular Findings, Journal of the American Medical
Association. 169, 1286-1296.
Güney, S., 2000, Davranış Bilimleri, 2. Baskı., Nobel Yay., Ankara.
Gürbüz S.,2006. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,3/1:
48-75
Hansemark, O. C., 2000, Predictive Validity of TAT and CMPS on the Entrepreneurial
Activity, Start of a New Business: A Longitudinal Study, Journal of Management
Psychology, 15(7): 634-654.
Hattab, H. W., 2014, Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intentions of
University Students in Egypt, The Journal of Entrepreneurship, 23(1): 1–18.
Hisrich, R.D. and M.P. Peters (1989) Entrepreneurship: Starting, Developing, And Managing
A New Enterprise, Homewood, IL: BPI, Irwin Mcgraw-Hill.
Hisrich, R. D. and M. P. Peters, 1992, Entrepreneurship: Starting, Developing, And
Managing A New Enterprise. McGraw-Hill/Irwin.
Ireland, R. D., Hitt, M. A. and D. G. Sirmon, 2003, A Model of Strategic Entrepreneurship:
The Construct and Its Dimensions. Journal of Management, 29: 963-989.
İbicioğlu, H., Özdaşlı, K. ve A.M. Alparslan, 2009, Girişimcilik Özellikler ve Girişimcilik
Kültürü Tercihi Üzerinde Ebeveyn etkisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Araştırması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, Sayı 1-2, Cilt 12, 521-
538
İpçioğlu, İ. ve A. Taşer, 2009, İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı
Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, (10), 13-25.
İrmiş, A., 2003, Kırgızistan Bişkek‟teki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri
Üzerine Yapılan Bir Çalışma, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, ss.136–
52.
İrmiş, A. ve E. Barutçu, 2012, Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip
Görmelerini Ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması,
Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, Ss. 1-25İşcan Ö. F. ve E. Kaygın, 2011, Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi,15 (2): 443-462.
Karahan, M. ve İ. Ulusoy, 2010, Hatay İli Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesi, EKEV
Akademi Dergisi, Cil:14, Sayı:1 ss:367-379.
Karasakal, N. K., Aksu, B. ve R. Demircili 2013, Meslek Yüksekokullarındaki Teknik ve
Sosyal Program Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Açısından Karşılaştırılarak Program
Türünün Girişimciliğe Özendirme ve Girişimci Kişilik Oluşumu Konusunda Bir
Etkisinin Olup Olmadığını Tespit Etmeye Yönelik Bir Alan Araştırması.
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2):134-150.
Keleş, H. N, Özkan, T. K., Doğaner, M. ve A. E. Altunoğlu, 2012, Ön Lisans Öğrencilerinin
Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi
Düşünceler Dergisi, Cilt:5, Sayı:9,ss:107-118.
Kılıç, R., Keklik, B. ve N. Çalış, 2012, Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri
Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği, Süleyman Demirel
University Journal Of Faculty Of Economics & Administrative Sciences, 17(2).
Koh, H. C., 1996, Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics A Study of Hong
Kong MBA Students, Journal of Managerial Psychology, 11(3): 12-25.
Lee J.-S. and C.-J. Hsieh, 2010, A Research in Relating Entrereneurship, Marketing
Capability, Innovative Capability and Sustained Competitive Advantage. Journal of
Business-Economics Research, 8(9): 109-119.
Lelord. F., ve Andre, C., 1996, Zor Kişilikler”le Yaşamak (Çev. R Madenci), İstanbul: İletişim
Yayınları.
Linan, F., Rodriguez-Cohard, J. C. and J. M. Rueda-Cantuche, 2011, Factors Affecting
Entrepreneurial Intention Levels: A Role For Education, International Entrepreneurial
Management Journal, (7): 195-218.
Noruzi, M. R., Westover, J. H. and G. R. Rahimi, 2010, An Exploration of Social
Entrepreneuship in the Entrepreneuship Era, Asian Social Science, 6(6):3-10.
Onur, B. (1997), Gelişim Psikolojisi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
Orman, S., 2009, Factors Affecting Entrepreneurial Intentions: An Application For University
Students And University Graduates Employees, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ören K.ve Biçkes M., 2011, Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki
Etkileri: Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3): 67-
68.
Örücü, E., Kılıç, R. ve Ö. Yılmaz, 2007, Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde
Ailesel Faktörlerin Etkisi Üzerine Bir Uygulama, Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi,
Cilt 2, Sayı 2, Ss. 27-47.
Özdamar, K., 1999, Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
Özdemir, A., Saygılı, M. ve K. Yıldırım, 2016, Risk Alma Eğilimi ve Başarma İhtiyacının
Girişimcilik Potansiyeline Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, The
Journal of Business Science, Cilt:4, Sayı:2, ss.121-141.Ronstadt, R. C. (1984). Entrepreneurship: Text, Cases, and Notes, Lord Publishing.
Seydinbekuli, A. D., Abishov, N. ve Y. Yılmaz, 2015, Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin
Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Özelliklerin Etkisi: Ahmet Yesevi Uluslararası
Türk-Kazak Üniversitesinde Bir Alan Araştırması, Avrasya Uluslararası Araştırmalar
Dergisi, 3(6), ss:44.
Shane, S. and S. Venkataraman, 2000, The Promise Of Entrepreneurship as A Field of
Research, Academy of Management Review, Vol:25, No:1, pp,217-226.
Sinha, T. N., 1996, Human Factors In Entrepreneurship Effectiveness, The Journal of
Entrepreneurship, 5(1):23-39.
Solmaz, S.A., Aksoy, Ö., Şengül, S. ve M. Sarıışık, 2014, Üniversite Öğrencilerinin
Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Önlisans Öğrencileri
Üzerine Bir Alan Araştırması, KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇s,16
(26): 41-55.
Stevenson, H. H., Roberts M., Grousbeck J., Harold I. I. and A. Bhide,1985, New Business
Ventures And The Entrepreneur (2nd ed.), Homewood, Ill.: R.D. Irwin.
Summers, D., 1998, An Emprical Investigations Of Personal And Situational Factors That
Relate To Formation Of Entrepreneur Intensions, Unpublished Doctorate Dissertation,
Texas Universty, P.1-189.
Titiz, T., 1999, Genç Girişimcilere Öneriler. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Top, S., 2006, Girişimcilik Keşif Süreci. İstanbul: Beta Basım Yayım.
Tutar, H., 2013, Davranış Bilimleri Kavramlar ve Kuramlar, Seçkin Yayıncılık, Ocak, 1.
Baskı,
Tutar, H., 2015, Mobbing (Nedenleri ve Başa Çıkma Stratejileri: Kuramsal Yaklaşım), Detay
Yayıncılık, 1.Baskı.
Wang, C. K. and P. K. Wong, 2004, Entrepreneurial Interest Of University Students in
Singapore, Technovation, (24): 163-172.
Yalçıntaş, M., 2007, KOBİ’ler ve Girişimcilik. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2):145
148.
Yıldırım, M. H., Demirel, Y., ve L. İçerli , 2011, İşletme Sahibi Yöneticilerin Girişimci
Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Becerileri Arasındaki İlişkinin Tespiti: Aksaray
Örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi,3(2): 189-199.
Yıldız, G. ve E. Özsoy, 2013, Çalışanların Kişilik Özelliğine Göre İş Doyumu Farklılaşır Mı?
Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi (Online), Cilt 5, No 1, ss.268-278.
Yılmaz, E. ve A. Sünbül, 2009, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin
Geliştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), ss:195-
203.
Yurtsever, H. (2009).“Kişilik Özelliklerinin Stres Düzeyine Etkisi Ve Stresle Başa Çıkma
Yolları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek lisans
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, S.B.E., İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com