You are here

BİR GEMİDE ISI DEĞİŞTİRİCİ TEMİZLİK ÇEVRİMİNİN OPTİMİZASYONU

OPTIMIZATION OF HEAT EXCHANGER CLEANING CYCLE ON A SHIP

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Fouling of heat exchangers causes the thermal-hydrolic performance of heat-transfer equipment to decrease with time. When the thermal hydrolic performance decreases to a minimum acceptable level, the heat exchanger has to be cleaned. The decision regarding periodic cleaning of the heat exchangers is generally based on thermoeconomic performance of the process. In this paper, coolant and seawater temperatures through seawater cooled shell and tube during 2500 operating hours have been measured and total fouling resistances have been founded. The dimensionless cost model and variation with the dimensionless time is examined by considering the various cost elements for the seawater cooled shell and tube heat exchanger.
Abstract (Original Language): 
Isı değiştiricilerde birikinti, ısıl hidrolik performansının zamanla azalmasına neden olmaktadır. Isıl hidrolik performans minumum bir kabul edilebilir seviyeye geldiğinde ısı değiştiricinin temizliğini n yapılması zorunludur. Isı değiştiricinin periyodik temizlik kararı için, genellikle prosesin termoekonomik performansı esas alınmaktadır. Bu çalışmada, 2500 işletme saati süresince deniz suyu soğutmalı gövde borulu ısı değiştiricide dolaşan soğutma suyu ve deniz suyu akışkanlarının sıcaklıkları ölçülmüş ve toplam birikinti dirençleri bulunmuştur. Bir gemi ana makinesinin deniz suyu soğutmalı ısı değiştiricisi için çeşitli maliyet elemanları değerlendirilerek boyutsuz maliyet modeli ve boyutsuz zaman ile değişimi incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

[1] Ezgi, Cüneyt, “Deniz Suyu Soğutmalı Gövde Borulu Alaşımlı Isı
Değiştiricilerin Performansının Araştırılması”, MSc Thesis (Advisor; N.
ÖZBALTA),Ege University Graduate School of Natural and Applied
Sciences, Mechanical Engineering Department, Bornova–IZMIR,2004,
220 s.
[2] Kakaç S. and Liu H., 1998, Heat Exchangers Selection, Rating and
Thermal Design, CRC Pres, New York, 432p
[3] Heywood J.B., 1988, Internal Combustion Engine Fundamentals,
McGraw-Hill Book Company, Singapore, 930p.
[4] Bott,T.R.,1997, Understanding Heat Exchanger Fouling and Its
Mitigation, Begell House, Inc.,401-409.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com