You are here

Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma

THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL VALUES AND ENTREPRENEURSHIP TENDENCY OF UNIVERSITY STUDENTS: A RESEARCH ON KAFKAS UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the reseach is to determine relationship between individual values and entrepreneurship tendency. The type of research is descriptive and method for collecting data is questionnaire. As the results of research, students of Kafkas University have high entrepreneurship tendency, and the students are to share the values in this line: Security, Benevolence, Universalism, Tradition, Power-Achievement and Hedonism, and while high positive relationship between entrepreneurship tendency and individual values is via value of “power-achievement”, the negative relationship between them is via value of tradition.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın temel amacı, hangi bireysel değere sahip kişilerin girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğunun belirlenmesidir. Araştırmanın türü tanımlayıcı nitelikte olup, veri toplama tekniği ankettir. Araştırmanın bulgularına göre, Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin yüksek düzeyde girişimcilik eğilimi gösterdiği, öğrenciler arasında paylaşılan değerlerin sırasıyla Güvenlik, Yardımseverlik, Evrensellik, Geleneksellik, Güç ve Başarı ve Hazcılık olduğu ve girişimcilik eğilimi ile pozitif yönde en yüksek düzeyde ilişkide olan bireysel değerin “güç ve başarı”, negatif yönde ilişkide olan bireysel değerin ise “geleneksellik” değeri olduğu ortaya çıkmıştır.
39-66

REFERENCES

References: 

ALNIAÇIK Ümit ve C. Yılmaz (2008), “Değer Yargıları ve
Tüketimde Çevreci Eğilimler”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi,
Çukurove Üniversitesi, Adana, s.359-372.
ARDICHVILI, Alexander, R. Cardozo ve S. Ray (2003), “A Theory
Entreprenurial Oppurtunity Identification and Development”, Journal
of Business Venturing, Vol.18, s. 105-123.
ARSLAN, Kahraman (2002), “Üniversiteli Gençlerde Mesleki
Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi,
Vol.6, s.1-11.
ASAN, Tezer, F.Ekşi, A.Doğan ve H. Ekşi, (2011), “Bireysel
Değerler Envanteri’nin Dilsel Eşdeğerlik Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması”, ebd.marmara.edu.tr/arsiv/pdf/2008_27_15_185.pdf,
20.03.2011.
BLAWATT, K. (1998), Entrepreneurship: Process and Management,
Prentice Hall, Canada.
BÖRÜ, Deniz (2006), Girişimcilik Eğilimi, Marmara Üniversitesi
Yayın No: 733, İstanbul.
BRENNER, C., D.Pringle, ve H.Jeffrey Greenhaus (1991), “Perceived
Fulfillment Of Organizational Employment Versus Entrepreneurship:
Work Values and Career Intentions Of Busıness College Graduates”,
Journal of Small Business Management, July, s.62-74.
CARLAND, W.James, F. Hoy, W. R. Boulton ve Jo Ann C. Carland,
“Differentiating Entrepreneurs From Small Business Owners: A
Conceptualization”, Academy of Management Review, Vol.9, No.2,
1984, s.354-359.
CRANT J. Michael (1996), “The Proactive Personality Scale as a
Predictor of Entrepreneurial Intentions”, Journal of Small Business
Management, July, s.42-49.
DEVRANİ, Tülay KORKMAZ (2010), “Kişisel Değerlerin
Kuramsal Yapısı ve Pazarlamadaki Uygulamalar”, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol.5, No.1, s.49-70.
DOĞAN, Binali (2007), Örgüt Kültürü, Beta Yayınları İstanbul.
DONALD, Vinson, Jerome E. Scott, ve Lawrence M. Lamont (1977),
“The Role of Personal Values in Marketing and Consumer Behavior”,
Journal of Marketing, Vol.41, s.44-50.
DÖNMEZ, Burhanettin (2011), “Öğretmenlik Mesleki Değerlerinin
Aşınma Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme”, Eğitime Bakış, Yıl.7,
Sayı.19, s.3-9.
ERDEM, Ferda (2001), “Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi Ve
Belirsizliğe Tolerans İlişkisine Kültürel Yaklaşım”, Akdeniz
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Vol.2, s 43-61.
HARRIS, D. Jared, Harry J. Sapienza ve Norman E. Bowie (2009),
“Ethics and entrepreneurship”, Journal of Business Venturing, Vol.24,
s.407-418.
KAO, John (1989), Entrepreneurship, Creativty&Organization: Text,
Cases and Readings, Prentice-Hall, USA.
KARABULUT, A.T. (2009); “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik
Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir
Araştırma”, MÜ İİBF Dergisi, 16 (1), s.331-356.
KARR, A. R. (1985), "Labor Letter," The Wall Street Journal, 1,
November.
KENT, A. Calvin (1984), The Environment for Entrepreneurship,
Lexington Boks, USA.
KRUEGER, Norris F., M.D. Reilly ve A.L. Carsrud (2000),
“Competing Models of Entreprenurial Intentions”, Journal of Business
Venturing, Vol.15, s.411-432.
LITTUNEN, Hannu (2000), “Entrepreneurship and the characteristics
of the entrepreneurial personality”, International Journal of
Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol.6, No. 6, s.295-304.
LORKINAPIDZE, Maia, H. Brezet ve M. Backman (2005), “The
Entrepreneurship Factor in Sustainable Tourism Development”,
Journal of Cleaner Production, Vol.13, s.787.798.
LUTHJE, Christian ve N. Franke (2003), “The ‘making’ of an
entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among
engineering students at MIT”, R&D Management, 33 (2), s.135-147.
MİRZE, S. Kadri, İşletme, Literatür Yayınları, 2010, İstanbul.
NAKTİYOK, Atılhan ve M.Kürşat Timuroğlu (2009), “Öğrencilerin
Motivasyonel Değerlerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkisi ve
Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, Vol.23, No.3, s.85-103.
ÖZGENER, Şevki (2004), İş Ahlakının Temelleri Yönetsel Bir
Yaklaşım, Nobel Yayın, Ankara.
PAZARCIK, Yener, (2010), Eğitimin Bireysel Değerler Ve
Yöneticilerin İş Görme Anlayışına Etkisi: Türkiye’de Yabancı Dilde
Eğitim Veren Orta Eğitim Kurumları Mezunları Üzerine Bir
Araştırma, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
SANDHOLTZ, K. (1990), "M.B.A. Attitudes," The College Edition of
the National Business Employment Weekly, Spring, s.14-15.
SCHWARZ, Shalom H. (1992), “Universal in The Content and
Structure of Values: Theoretical Tests in 20 Countries”, Advances in
Experimental Social Psychology, Vol.25. s.1-65.
STEVENSON, Joseph (2000), “Urban Enterprise, Entrepreneurship
and Economic Development”, Education, Vol.120, No.4, s.711-713.
UYGUÇ, Nermin (2003), “Cinsiyet, Bireysel Değerler ve Meslek
Seçimi,” D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.18, Sayı.1, s.93-103.
UZKURT, Cevahir (2007), “Tüketicilerin Yenilileri Benimseme
Eğilimleri Üzerinde Kişisel Değerlerin Etkisi”, Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.7, No.2, s.241-260.
TOSUNOĞLU, B.Tuğberk (2003), Girişimcilik ve Türkiye’nin
Ekonomik Gelişme Sürecinde Girişimciliğin Yeri, Basılmamış
Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
TÜSİAD (2002), Türkiye’de Girişimcilik, 340/12.
WIKLUND, Johan ve Dean Shepherd (2005), “Entreprenurial
Oriantation and Small Business Performance: A Configurational
Approach”, Jorunal of Business Venturing, Vol.20, s. 71-91.
YILMAZ, E. ve A. Sünbül, (2009); “Üniversite Öğrencilerine Yönelik
Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi SBE
Dergisi, 21, s. 195-203.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com