You are here

Aktif Kömür ve Ağartma Toprağı Karışımının Ağartma Ajanı Olarak Ham Pamuk Yağının Rafinasyonunda Kullanım Potansiyelinin Araştırılması

Investigation of Potential Use of Bleaching Earth and Activated Charcoal Blend As A Bleaching Agent in Cotton Seed Oil Refining

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, activated carbon and bleaching earth as a bleaching agent mixed with certain proportions and bleached by applying to neutral cotton seed oil with 2% ratio. These applications at the end of the oil loss, color change and changes in free acidity values were. Neutral oil was added activated charcoal agent bleaching rate increases decrease in fat loss, but the color is not a material change in the value of free acidity showed increased redness was observed. Neutral oil increases fat loss in addition to increasing the rate of bleaching earth as a bleaching. Color redness value of free acidity decreased, but showed no significant changes observed.
Abstract (Original Language): 
Bu çal.mada, ağartma ajan. olarak aktif karbon ve ağartma toprağ. belirli oranlarda kar.t.r.lm. ve nötral pamuk yağ.na %2 oran.nda uygulanarak ağartma yap.lm.t.r. Bu uygulamalar sonucunda; yağda oluan kay.p, renk değiimi ve serbest asitlik değerlerindeki değimeler incelenmitir. Nötral yağa ilave edilen ağartma ajan. kar..m.ndaki aktif kömür oran. artt.kça, yağ kayb.n.n azald.ğ., ancak renkteki k.rm.z.l.ğ.n artt.ğ. gözlenirken serbest asitlik değerinde ise belirgin bir değiiklik gözlemlenmemitir. Nötral yağa ilave edilen ağartma ajan. kar..m.ndaki ağartma toprağ.n.n oran. artt.ğ.nda ise yağ kayb.n.n artt.ğ., renkteki k.rm.z.l.ğ.n azald.ğ. gözlenirken serbest asitlik değerinde belirgin bir değiiklik gözlemlenmemitir.

REFERENCES

References: 

KAYNAKLAR
Bailey, S. 1996. Industrial oil and fat products, I
n Y.H.
Hui (Ed.), 5th ed., Vol. 4, New York, pp. 190–212.
Nas, S., Gökalp, H.Y., Ünsal, M. 1992. Bitkisel Ya
ğ
Teknolojisi. Atatürk Üniversitesi Yayınları. No: 72
3.
Neuman, T.E., Turgut Dunford, N. 2004. Edible Oil
Bleaching. (Nutritionally enhanced edible oil and
oilseed processing AOCS Publishing Ed: Dunford,
N. T.;Dunford, H. B.)148-160.
Özsisli, B., 2003. Rafine Yemeklik Ya
ğ
ların
Renklerinin
Đ
yile
tirilmesinde Yeni Bazı
Đ
lemlerin
Etkisinin
Đ
ncelenmesi. KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi 25s.
Saygın Gümü
kesen, A. 1999. Bitkisel Ya
ğ
Teknolojisi.
Asya Tıp Yayıncılık Ltd.
ti.,
Đ
zmir. 182 s.
Saygın Gümü
kesen, A. 1990. Rafinasyon
Đ
leminin
Bitkisel Sıvı Ya
ğ
ların Bile
imleri Üzerine Etkileri.
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 8 (1
-
2): 113-118.
Topallar, H. 1998. Bleaching Kinetics of Sunflower
Seed Oil. Journal of American Oil Chemists Society,
75 (4): 531-533.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com